Worth Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Định Nghĩa Của Từ Worth Trong Từ Điển Lạc Việt

English – VietnameseVietnamese – EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish – Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật Học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese – VietnameseVietnamese – JapaneseJapanese – Vietnamese (NAME)Japanese – EnglishEnglish – JapaneseJapanese – English – JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE – VIETNAM (Simplified)VIETNAM – CHINESE (Simplified)CHINESE – VIETNAM (Traditional)VIETNAM – CHINESE (Traditional)CHINESE – ENGLISHENGLISH – CHINESEHÁN – VIETNAMKOREAN – VIETNAMVIETNAM – KOREANKOREAN – ENGLISHENGLISH – KOREANFRENCH – VIETNAMVIETNAM – FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH – THAILANDTHAILAND – ENGLISHVIETNAM – THAILANDTHAILAND – VIETNAM RUSSIAN – VIETNAMVIETNAM – RUSSIANRUSSIAN – ENGLISHENGLISH – RUSSIANGERMAN – VIETNAMVIETNAM – GERMANCZECH – VIETNANORWAY – VIETNAMITALIAN – VIETNAMSPAINSH – VIETNAMVIETNAMESE – SPAINSHPORTUGUESE – VIETNAMLanguage Translation Từ điển Anh Việt – English Vietnamese Dictionary

*

worth

*

worthtính từ đáng giá, có một giá trị nào đó our house is worth about 60000 dollars ngôi nhà của chúng tôi trị giá khoảng 60000 đô la it is not worth much cái ấy không đáng giá bao nhiêu this contract isn”t worth the paper it”s written on bản hợp đồng này không đáng giá tờ giấy để viết nó (tức là vô giá trị) what”s the old man worth? ông già ấy đáng giá bao nhiêu (của cải ông ấy đáng giá bao nhiêu?) đáng, bõ công (có thể đem lại đền bù thoả đáng hoặc hài lòng nếu làm cái gì) the book is worth reading/ it”s worth reading the book quyển sách đáng đọc đấy he felt that his life was no longer worth living hắn cảm thấy đời hắn không đáng sống nữa it”s an idea that”s worth considering đó là ý kiến đáng xem xét it”s such a small point that it”s hardly worth troubling about đó là một điểm quá nhỏ hầu như không đáng phải bận tâm it”s not worth the effort/trouble cái đó không bõ công/không đáng bận tâm to be worth one”s salt làm công việc thành thạo; xứng đáng với đồng lương được hưởng có to be worth money có tiền to die worth a million chết để lại bạc triệu for all one is worth (thông tục) làm hết sức mình, ráng sức for what it”s worth dù gì đi nữa not worth a damn, a straw, a red cent… (thông tục) vô giá trị their promises are not worth a damn lời hứa của họ hoàn toàn chẳng có giá trị gì worth it chắn chắn, rất có thể sẽ trả lại tiền, đáng cố gắng, đáng bỏ thời gian the new car cost a lot of money, but it”s certainly worth it chiếc ô tô mới mua tốn nhiều tiền, nhưng chắc chắn là nó đáng đồng tiền bỏ ra worth one”s/its weight in gold cực kỳ hữu ích, vô giá worth somebody”s while có lợi, thú vị đối với ai a bird in the hand is worth two in the bush (tục ngữ) thà rằng được sẻ trên tay, còn hơn được hứa trên mây hạc vàng the game is not worth the candle xem gamedanh từ số lượng cái gì mua được bằng một khoản tiền nào đó ten pounds” worth of petrol mười pao ét xăng số lượng cái gì kéo dài được trong một khoảng thời gian nào đó a day”s worth of fuel nhiên liệu dùng cho một ngày two weeks” worth of supplies đồ dự trữ cho hai tuần giá trị, tính hữu ích a man of worth người có giá trị items of great worth những món hàng có giá trị lớn giá w. of a game (lý thuyết trò chơi) giá của trò chơi

*

/wə:θ/ tính từ vị ngữ giá, đáng giá it is not worth much cái ấy không đáng giá bao nhiêu to be worth little giá chẳng đáng bao nhiêu đáng, bõ công the book is worth reading quyển sách đáng đọc is it worth while? điều đó có bõ công không?, điều đó có đáng làm không? to be worth one”s salt làm lụng rất tốt, rất xứng đáng với đồng lương được hưởng có to be worth money có tiền to die worth a million chết để lại bạc triệu !for all one is worth làm hết sức mình !for what it is worth không bảo đảm, không kèm theo cam kết gì danh từ giá; giá cả to have one”s money”s worth mua được phải giá; mua được (cái gì) xứng với đồng tiền bỏ ra số lượng (hàng…) vừa giá (một số tiền nào đấy) give me a shilling”s worth of flowers bán cho tôi một silinh hoa giá trị a man of worth người có giá trị

*

Related Posts