Sự Khác Nhau Giữa 'You'Re Welcome' Và 'My Pleasure'

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

*
*
*

pleasure

*

pleasure /”pleʤə/ danh từ niềm vui thích, điều thích thú, điều thú vị, điều vui thú, điều khoái tráa day of pleasure: một ngày vui thúit”s a pleasure to…

Đang xem: Sự khác nhau giữa 'you're welcome' và 'my pleasure'

: thật là thú vị được…

Xem thêm: Nhựa Bitum Là Gì Và Những Điều Chưa Biết Về Bitum 1️⃣ Vn, Ứng Dụng Ra Sao

to take pleasure in…

Xem thêm: Đâu Là Sự Khác Biệt Giữa ” Now That Là Gì ? Englishcoffee Now That Là Gì

: thích thú với…with pleasure: xin vui lòng, rất hân hạnh khoái lạc, hoan lạc; sự ăn chơi truỵ lạca life given up to pleasure: cuộc sống ăn chơi truỵ lạca man of pleasure: một người ưa khoái lạc, một người ăn chơi truỵ lạc ý muốn, ý thíchwhat”s your pleasure, sir?: (thương nghiệp) thưa ông muốn mua gì ạ?, thưa ông cần gì ạ?I shall not consult his pleasure: tôi sẽ không hỏi ý muốn của hắn taat pleasure: tuỳ ý, tuỳ ý muốn, tuỳ ý thíchat someone”s pleasure: tuỳ ý muốn của aithat can be postponed during our pleasure: việc đó có thể để chậm lâu chừng nào tuỳ theo ý muốn của chúng ta ngoại động từ làm vui lòng, làm vui thích, làm vừa ý (ai) nội động từ (+ in) thích thú với, vui thích với, thú vị vớito pleasure in something: thích thú với cái gìto pleasure in doing something: thích thú làm cái gì

*

*

*

pleasure

Từ điển Collocation

pleasure noun

1 enjoyment

ADJ. considerable, deep, enormous, great, intense It gives me enormous pleasure to welcome my next guest. | genuine, real | pure, sheer | quiet The audience nodded with quiet pleasure at her remark. | obvious | endless Children find endless pleasure in playing with water. | malicious, perverse, sadistic | vicarious He gained vicarious pleasure from watching people laughing and joking. | aesthetic, physical, sensual, sexual

VERB + PLEASURE bring (sb), give (sb), provide | derive, find, gain, get, take My grandfather got immense pleasure out of life until the end.

PREP. for ~ Some people read for pleasure, and others read to study. | with ~ His eyes lit up with pleasure. | ~ at He beamed with pleasure at seeing her. | ~ from She was deriving a perverse pleasure from his discomfort. | ~ in They took great pleasure in each other”s company.

PHRASES business and pleasure I often meet useful people at parties, so I combine business with pleasure. | have the pleasure of sth May I have the pleasure of the next dance?

2 sth that makes you happy

ADJ. great | doubtful, dubious the dubious pleasure of growing up in the public eye | little, simple one of life”s little pleasures | fleeting, momentary, temporary

VERB + PLEASURE have (formal) I hope to have the pleasure of meeting you again. | enjoy | forego

PLEASURE + NOUN boat, craft

PHRASES the pleasures of life She enjoys the simple pleasures of life. | the pleasures of the flesh Priests promise to forego the pleasures of the flesh.

Related Posts