” Until Là Gì – Cách Dùng Until

Until (đến khi…, đến lúc…) là một giới từ đóng vai trò từ nối giữa hai vế câu trong tiếng Anh. Thực ra cách sử dụng Until trong việc đặt câu/ giao tiếp cũng khá đơn giản, nhưng hôm nay, hãy cùng FREETALK ENGLISH tìm hiểu kĩ hơn về từ đặc biệt này nhé!

1. Những nghĩa thông dụng

quyết định này sẽ không có hiệu lực cho đến khi được bộ ngoại thương phê chuẩn (quyết định này chỉ có hiệu lực sau khi được bộ ngoại thương phê chuẩn)

Simple past + until + simple past: Khi hành động của mệnh đề chính đi trước kéo dài cho đến hành động của mệnh đề đi sau

Ví dụ:

– I waited here until it was dark

Tôi đã ở lại đây đến khi trời tối.

Đang xem: Until là gì

Simple past + past perfect: Nhấn mạnh hành động ở mệnh đề Until với nghĩa là đã hoàn thành trước hành động kia

Ví dụ:– He read the book until no-one had been there

Anh ta đọc sách tới khi chẳng còn ai ở đó nữa cả

Simple future + Until + Present simple/Present perfect: Dùng với nghĩa là sẽ làm gì cho đền khi hoàn thành việc gì đó

Ví dụ:

– I won’t go to bed until I have finished my homework. = I will go to bed until I finish my homework.Tôi sẽ đi ngủ khi làm xong bài tập.

– We’ll stayed here until the rain stops.

Chúng tôi sẽ ở đây cho đến khi tạnh mưa.

Chú ý : Till và Until

Hai từ này có nghĩa tương đương nhau và đều đươc dùng như là giới từ và liên từ. Chỉ có điều until trang trọng hơn till

– I will wait until/till I hear from you.

Xem thêm: Inherent Là Gì – Inherent Có Nghĩa Là Gì

– Wait until/till tomorrow.

– Wait until/till he returns.

Until/till và to

To được dùng như là một giới từ chỉ thời gian, mang nghĩa tương tự với until/till, và thường đứng sau from.

I usually work from ten to six. (OR I usually work from ten until/till six.)

Trường hợp không dùng until/till

Until/till chỉ được dùng để nói về thời gian. Trong trường hợp nói về khoảng cách, ta dùng to, as far as, up to; trong đó up to cũng được dùng để nói về số lượng.

We walked as far as/up to the edge of the forest. (không dùng: …until/till the edge of the forest.)

You can earn up to $100 a week.

Xem thêm: Debut Nghĩa Là Gì ? Tất Tần Tật Ý Nghĩa Của Debut Những Thuật Ngữ Liên Quan Đến Debut

Đôi khi ta có thể dùng until/till trước một địa điểm nào đó với nghĩa là “until we get to …”.

Related Posts