Unsteady Là Gì Trong Tiếng Việt? Unsteady Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt

hay do dự·hay thay đổi·hay đổi lòng·không bền·không chắc·không có nề nếp·không qu quyết·không vững·le lói·leo lét·lo đo·loạng choạng·lung lay·lên xuống thất thường·lưỡng lự·ngất ngưởng·nhẹ dạ·phóng đ ng·run run·không vững chắc
(Psalm 1:3) In contrast, of the one lacking faith in Jehovah God, the Bible says: “He is an indecisive man, unsteady in all his ways.”
(Thi-thiên 1:3) Ngược lại, về những người thiếu đức tin nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời, Kinh Thánh nói: “Ấy là một người phân-tâm, phàm làm việc gì đều không định”.

Đang xem: Unsteady là gì

Chúng ta phải tập điều chỉnh những bước không vững chắc của mình để phù hợp với sự dẫn dắt vững vàng của Đức Giê-hô-va.
Because this would mean that we were indecisive and unsteady in prayer or in other ways —yes, even in the exercising of faith.
Bởi vì điều đó có nghĩa là chúng ta phân tâm và bất định trong lời cầu nguyện hay trong những việc khác—thật vậy, cả trong việc thực hành đức tin.
In fact, let not that man suppose that he will receive anything from Jehovah; he is an indecisive man, unsteady in all his ways.”
Người như thế chớ nên tưởng mình lãnh được vật chi từ nơi Chúa: ấy là một người phân-tâm, phàm làm việc gì đều không định”.
In fact, let not that man suppose that he will receive anything from Jehovah; he is an indecisive man, unsteady in all his ways.”
Người như thế chớ nên tưởng mình lãnh được vật chi từ nơi Chúa: ấy là một người phân-tâm, phàm làm việc gì đều không định” (Gia-cơ 1:5-8).
Such persons get nothing from God because they are indecisive, “unsteady” in prayer and in all their ways.
Những kẻ như thế không nhận được gì cả nơi Đức Chúa Trời bởi vì họ lưỡng lự, “phân-tâm” trong việc cầu nguyện và trong mọi đường lối của mình (Gia-cơ 1:5-8).
Joseph Wells managed to earn a meagre income, but little of it came from the shop and he received an unsteady amount of money from playing professional cricket for the Kent county team.
Joseph Wells kiếm được một khoản thu nhập ít ỏi, nhưng thu nhập đến từ cửa hàng khá thấp và ông nhận được một số tiền không ổn định từ việc chơi cricket chuyên nghiệp cho đội tuyển hạt Kent.

Xem thêm: Co/Cq Là Gì – Cq Khác Cc Ra Sao

Việc một dòng chảy cụ thể là ổn định hay không ổn định, có thể phụ thuộc vào việc lựa chọn hệ quy chiếu.
“East Asia Pacific has thrived despite an unsteady global recovery from the financial crisis, but many risks remain for the region, both in the short and long run,” said Sudhir Shetty, Chief Economist of the World Bank’s East Asia and Pacific Region.
Ông Sudhir Shetty, Chuyên gia Kinh tế Trưởng Khu vực Đông Á-Thái Bình Dương của Ngân hàng Thế giới, cho biết: “Khu vực Đông Á-Thái Bình Dương đã tăng trưởng tốt trong thời gian qua bất chấp sự phục hồi thiếu ổn định trên toàn cầu từ sau cuộc khủng hoảng tài chính, tuy nhiên rủi ro đối với khu vực này vẫn còn nhiều, cả trong ngắn hạn lẫn dài hạn.
Succumbing to temptations or allowing themselves to come close to violating God’s laws has caused some baptized individuals to lead an unsteady life.
Việc chiều theo cám dỗ hoặc để mình đi đến chỗ suýt nữa vi phạm luật pháp Đức Chúa Trời, đã khiến một số người đã báp têm có đời sống bất ổn.
In fact, let not that man suppose that he will receive anything from Jehovah; he is an indecisive man, unsteady in all his ways.” —James 1:6-8; Ephesians 4:14; Hebrews 13:9.
Người như thế chớ nên tưởng mình lãnh được vật chi từ nơi Chúa: ấy là một người phân-tâm, phàm làm việc gì đều không định”.—Gia-cơ 1:6-8; Ê-phê-sô 4:14; Hê-bơ-rơ 13:9.
“And thus we can behold how false, and also the unsteadiness of the hearts of the children of men; yea, we can see that the Lord in his great infinite goodness doth bless and prosper those who put their trust in him.

Xem thêm: Sales Representative Là Gì, Representative Là Gì, Nghĩa Của Từ Representative

“Và do đó mà chúng ta có thể thấy được lòng dạ của con cái loài người là giả dối và cũng bất thường biết bao; phải, chúng ta có thể thấy được rằng, với lòng nhân từ vĩ đại vô hạn của Ngài, Chúa đã ban phước lành và sự thịnh vượng cho những ai đặt lòng tin cậy nơi Ngài.
WHO of us welcomes the effects of old age —wrinkled skin, poor eyesight, loss of hearing, and unsteady legs?

Related Posts