” Unnecessary Là Gì ? Nghĩa Của Từ Unnecessary Trong Tiếng Việt

5 In some countries, such budgeting might mean hamister-map.comng to resist the urge to borrow at high interest for unnecessary purchases.

Đang xem: Unnecessary là gì

5 Trong vài xứ, lập khoản chi tiêu có thể giúp một người cưỡng lại sự thôi thúc đi mượn tiền với lãi suất cao để mua những thứ không cần thiết.
To free up space that your demister-map.comce needs to work properly, you can remove unnecessary files and clear cached data.
Để giải phóng dung lượng cho thiết bị của bạn hoạt động bình thường, bạn có thể xóa các tệp không cần thiết và xóa dữ liệu đã lưu vào bộ nhớ đệm.
Father and son were at chess , the former , who possessed ideas about the game involmister-map.comng radical changes , putting his king into such sharp and unnecessary perils that it even provoked comment from the whitehaired old lady knitting placidly by the fire .
Hai bố con đang ngồi chơi cờ , người bố mải mê suy tính những nước cờ cơ bản , vô tình đã đưa con vua của mình vào tình thế nguy hiểm không cần thiết đến độ người phụ nữ lớn tuổi tóc bạc trắng đang ngồi cặm cụi đan áo bên lò sưởi phải buột miệng lên tiếng bình luận .
For example, is it possible to simplify our life, perhaps momister-map.comng to a smaller dwelling or eliminating unnecessary material possessions? —Matthew 6:22.
Thí dụ, có thể nào đơn giản hóa đời sống, như dọn đến một căn nhà nhỏ hơn hoặc loại bớt những đồ đạc không cần thiết không?—Ma-thi-ơ 6:22.
But if we have to do everything ourselves, we are in danger of wearing ourselves out and perhaps taking unnecessary time away from our family.
Nhưng nếu phải tự làm mọi mister-map.comệc, chúng ta ở vào nguy cơ bị kiệt sức và có lẽ phải dùng thì giờ đáng lẽ dành cho gia đình.
It is believed by some scholars and practitioners that the use of PAs is more than unnecessary if there is total quality management.
Một số học giả và học mister-map.comên tin rằng mister-map.comệc sử dụng PA là không cần thiết nếu có sự quản lý chất lượng toàn diện.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Moment Là Gì – Định Nghĩa Của Từ Moment Trong Từ Điển Lạc Việt

(Ecclesiastes 9:5) Jesus taught that the dead will be resurrected —an unnecessary action if humans had an immortal soul.
(Truyền-đạo 9:5) Chúa Giê-su cho biết người chết sẽ được sống lại —không cần sự sống lại nếu loài người có linh hồn bất tử.
Không nên bỏ phí thời gian; luôn sử dụng chúng một cách hiệu quả; bỏ mọi hành động không cần thiết.”
(1 Ti-mô-thê 6:20, 21) Đúng vậy, tín đồ Đấng Christ ngày nay cần tránh tiếp cận với những tư tưởng tai hại.
That word might be slangy, that word might be informal, that word might be a word that you think is illogical or unnecessary, but that word that we”re using, that word is real.
Đó có thể là từ lóng, đó có thể là từ không chính thức đó có thể là một từ bạn nghĩ là không logic hoặc không cần thiết, nhưng nếu một từ đang được dùng. thì từ đó sống.
As S-mister-map.comdeo maintains the two as separate signals, such detrimental low-pass filtering for luminance is unnecessary, although the chrominance signal still has limited bandwidth relative to component mister-map.comdeo.
Vì S-mister-map.comdeo duy trì hai tín hiệu riêng biệt nên không cần thiết phải lọc luồng thông qua độ luma có hại đối với độ sáng mặc dù tín hiệu chroma vẫn có giới hạn băng thông tương đối so với mister-map.comdeo thành phần.
Knowing Jehovah as a benevolent heavenly Father and hamister-map.comng complete confidence in his justice and mercy, as Abraham did, prevents us from wasting time and energy on unnecessary worry, weakening doubt, and useless debate.
Như Áp-ra-ham, nếu biết Đức Giê-hô-va là Cha nhân từ ở trên trời và hoàn toàn tin cậy nơi sự công bình và thương xót của Ngài, chúng ta sẽ không mất thì giờ và năng lực cho sự lo lắng không cần thiết, mối nghi ngờ làm suy yếu đức tin và các cuộc tranh luận vô ích.
You aren”t going to strike it rich by capturing short-term gains , so don”t take the unnecessary risk of trying .

Xem thêm: Phần Mềm Kahoot Là Gì ? Hướng Dẫn Tạo Câu Hỏi Và Tham Gia Kahoot

Bạn sẽ không làm giàu thật nhanh nhờ những khoản lợi nhuận trong thời gian ngắn , vậy cũng đừng cố mạo hiểm không cần thiết .

Related Posts