Từ mister-map.com English Corpus  

Từ mister-map.com English Corpus  
A propagator for a constraint that performs forward checking is activated whenever the constraint becomes unary.
Từ mister-map.com English Corpus  

Từ mister-map.com English Corpus  

Từ mister-map.com English Corpus  
In this section we illustrate the bialgebraic description of class specifications and class implementations in the case of unary methods.
Từ mister-map.com English Corpus  

Từ mister-map.com English Corpus  
The results in this paper on the unary partial recursive functions can be generalized to the /c-ary ones.
Từ mister-map.com English Corpus  
Note that concept names are translated to unary free predicates, whereas n-ary role names are translated to n-ary free predicates.
Từ mister-map.com English Corpus  
The language extends simple arithmetic (with addition, subtraction, multiplication and division) by adding user-definable constants (abbreviations) and user-definable unary functions.
Từ mister-map.com English Corpus  
Furthermore, there are unary rules rewriting this start category into each of the relevant maximal projections.
Từ mister-map.com English Corpus  
Each method provides a toolkit for constructing parsers for expressions involving at least infix binary and prefix unary operators.
Từ mister-map.com English Corpus  
It is easy to add, for example, unary and binary operations and corresponding function types and additional function-application typing rules.
Từ mister-map.com English Corpus  
These are the inputs and outputs of the circuit that can be seen as computing the binary sum of its unary inputs.
Từ mister-map.com English Corpus  
Expressions in most programming languages are built from a number of infix binary and prefix (and sometimes postfix) unary operators.
Từ mister-map.com English Corpus  
The reciprocal should be thought of as a unary version of division, like negation is a unary version of subtraction.
Từ mister-map.com English Corpus  

Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên mister-map.com mister-map.com hoặc của mister-map.com University Press hay của các nhà cấp phép.

Chọn danh từ, động từ, vân vân. tính từ phó từ câu cảm thán danh từ số tiền tố hậu tố động từ

}

}

} }

Vui lòng chọn một phần của bài phát biểu và gõ gợi ý của bạn trong phần Định nghĩa.

Đang xem: Unary là gì

}

Chọn danh từ, động từ, vân vân. tính từ phó từ câu cảm thán danh từ số tiền tố hậu tố động từ
unarmed combat BETA
Trợ giúp chúng tôi cải thiện mister-map.com mister-map.com

unary Chưa có định nghĩa nào. Bạn có thể giúp đỡ!

Trang nhật ký cá nhân

I feel like my life’s on hold: Language for describing uncertain times.

Thêm đặc tính hữu ích của mister-map.com mister-map.com vào trang mạng của bạn sử dụng tiện ích khung tìm kiếm miễn phí của chúng tôi.

Xem thêm: Anyway Là Gì – Anyway In Vietnamese

Tìm kiếm ứng dụng từ điển của chúng tôi ngay hôm nay và chắc chắn rằng bạn không bao giờ trôi mất từ một lần nữa.

Xem thêm: ” Mệnh Đề Là Gì ? Nghĩa Của Từ Mệnh Đề Trong Tiếng Việt Mệnh Đề Trong 1 Câu Tiếng Anh

Học tập Học tập Từ mới Trợ giúp Trong in ấn

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép

Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập mister-map.com English mister-map.com University Press Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
Đăng ký miễn phí và nhận quyền truy cập vào nội dung độc quyền:

Các công cụ để tạo các danh sách từ và bài trắc nghiệm của riêng bạn
Các danh sách từ được chia sẻ bởi cộng đồng các người yêu thích từ điển của chúng tôi
} } }} } }} } } }} } }

Cảm ơn bạn đã gợi ý một định nghĩa ! Chỉ bạn có thể nhìn thấy định nghĩa cho đến khi nhóm mister-map.com mister-map.com chấp thuận nó, sau đó những người dùng khác sẽ có thể nhìn thấy định nghĩa này và bỏ phiếu cho nó.

Xem định nghĩa của bạn

Related Posts