Trung Tâm Nạp Thẻ Garena

Mã gói Mệnh giá Data Quân Huy
DK10 10.000 VND 50MB* 16
DK20 20.000 VND 100MB* 32
DK50 50.000 VND 250MB* 84
DK100 100.000 VND 500MB** 168
DK200 200.000 VND 1GB** 340
DK500 500.000 VND 2.5GB*** 856

Đang xem: Trung tâm nạp thẻ garena

* Lưu lượng data được sử dụng đến 24:00 giờ của ngày mua ** Lưu lượng data được sử dụng đến 24:00 giờ của ngày thứ 7 tính từ ngày mua *** Lưu lượng data được sử dụng đến 24:00 giờ của ngày thứ 15 tính từ ngày mua
Tạo code ngay

Mã gói Mệnh giá DATA Kim Cương
DK10 10.000 VND 50MB* 45
DK20 20.000 VND 100MB* 90
DK50 50.000 VND 250MB* 230
DK100 100.000 VND 500MB** 465
DK200 200.000 VND 1GB** 950
DK500 500.000 VND 2.5GB*** 2375

* Lưu lượng data được sử dụng đến 24:00 giờ của ngày mua ** Lưu lượng data được sử dụng đến 24:00 giờ của ngày thứ 7 tính từ ngày mua *** Lưu lượng data được sử dụng đến 24:00 giờ của ngày thứ 15 tính từ ngày mua
Tạo code ngay

Mã gói Mệnh giá Data Cash
DK10 10.000 VND 50MB* 16
DK20 20.000 VND 100MB* 32
DK50 50.000 VND 250MB* 80
DK100 100.000 VND 500MB** 168
DK200 200.000 VND 1GB** 340
DK500 500.000 VND 2.5GB*** 856

* Lưu lượng data được sử dụng đến 24:00 giờ của ngày mua ** Lưu lượng data được sử dụng đến 24:00 giờ của ngày thứ 7 tính từ ngày mua *** Lưu lượng data được sử dụng đến 24:00 giờ của ngày thứ 15 tính từ ngày mua
Tạo code ngay

Xem thêm: Autodesk Recap 360 Là Gì ? Ứng Dụng Phần Mềm Autodesk Recap Autodesk Recap Là Gì

Mã gói Mệnh giá Data Cash
DK10 10.000 VND 50MB* 16
DK20 20.000 VND 100MB* 32
DK50 50.000 VND 250MB* 80
DK100 100.000 VND 500MB** 168
DK200 200.000 VND 1GB** 340
DK500 500.000 VND 2.5GB*** 856

* Lưu lượng data được sử dụng đến 24:00 giờ của ngày mua ** Lưu lượng data được sử dụng đến 24:00 giờ của ngày thứ 7 tính từ ngày mua *** Lưu lượng data được sử dụng đến 24:00 giờ của ngày thứ 15 tính từ ngày mua
Tạo code ngay

Mã gói Mệnh giá Data RP
DK10 10.000 VND 50MB* 16
DK20 20.000 VND 100MB* 32
DK50 50.000 VND 250MB* 80
DK100 100.000 VND 500MB** 168
DK200 200.000 VND 1GB** 340
DK500 500.000 VND 2.5GB*** 856

* Lưu lượng data được sử dụng đến 24:00 giờ của ngày mua ** Lưu lượng data được sử dụng đến 24:00 giờ của ngày thứ 7 tính từ ngày mua *** Lưu lượng data được sử dụng đến 24:00 giờ của ngày thứ 15 tính từ ngày mua
Tạo code ngay

Mã gói Mệnh giá Data Kim cương
DK10 10.000 VND 50MB* 800
DK20 20.000 VND 100MB* 1600
DK50 50.000 VND 250MB* 4000
DK100 100.000 VND 500MB** 8000
DK200 200.000 VND 1GB** 16000
DK500 500.000 VND 2.5GB*** 40000

Xem thêm: game giờ phiêu lưu

* Lưu lượng data được sử dụng đến 24:00 giờ của ngày mua ** Lưu lượng data được sử dụng đến 24:00 giờ của ngày thứ 7 tính từ ngày mua *** Lưu lượng data được sử dụng đến 24:00 giờ của ngày thứ 15 tính từ ngày mua

Related Posts