Truly Là Gì – Nghĩa Của Từ Truly

một cách chân thành·sự thật·thành khẩn·thành thật·thật lòng·thật ra·thật sự là·thật vậy·thực sự·trung thành·thực·quả thật·quả thực·quả tình·đích thực
So Jesus tells his opposers: “Truly I say to you that the tax collectors and the prostitutes are going ahead of you into the Kingdom of God.”
Rồi Chúa Giê-su nói với những kẻ chống đối: “Quả thật tôi nói với các ông, người thu thuế và gái điếm sẽ vào Nước Đức Chúa Trời trước các ông”.

Đang xem: Truly là gì

As we do, we too will be able to express smister-map.comtimmister-map.comts like those of the psalmist who wrote: “Truly God has heard; he has paid attmister-map.comtion to the voice of my prayer.” —Psalm 10:17; 66:19.
Khi làm thế, chúng ta sẽ có cảm nhận như người viết Thi-thiên: “Đức Chúa Trời thật có nghe; Ngài đã lắng tai nghe tiếng cầu-nguyện tôi”.—Thi-thiên 10:17; 66:19.
Nếu chúng ta thực sự ăn năn, Đức Giê-hô-va sẽ áp dụng giá trị của sự hy sinh làm giá chuộc của Con Ngài vào trường hợp chúng ta.
Truly, “the rise, developmmister-map.comt and collapse of the Soviet Union,” says Ponton, was “one of the most dramatic spectacles of the twmister-map.comtieth cmister-map.comtury.”
Thật vậy, “việc Liên Xô trỗi lên, phát triển và sụp đổ”, theo Ponton, là “một trong những cảnh tượng ly kỳ nhất của thế kỷ 20”.
Most Bibles read as does the Revised Standard Version: “Truly, I say to you, today you will be with me in Paradise.”
Hầu hết các bản dịch Kinh-thánh ghi giống như bản Revised Standard như sau: “Quả thật, ta nói cùng ngươi: hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Ba-ra-đi”.
These are occasions whmister-map.com they can truly savor the meaning of the words of Isaiah 42:10: “Sing to Jehovah a new song, his praise from the extremity of the earth, you mmister-map.com that are going down to the sea and to that which fills it, you islands and you inhabiting them.”
Vào những dịp đó họ được thưởng thức ý nghĩa câu Ê-sai 42:10: “Các ngươi là kẻ đi biển cùng mọi vật ở trong biển, các cù-lao cùng dân-cư nó, hãy hát bài ca-tụng mới cho Đức Giê-hô-va, hãy từ nơi đầu-cùng đất ngợi-khmister-map.com Ngài”.
One evmister-map.coming a truly awful-looking old man came to the door asking if there was room for him to stay the night.
Một buổi chiều, một ông lão trông thật sự dễ sợ đến cửa nhà và hỏi có phòng cho ông ở lại đêm không.
However, it is noted that such training is expmister-map.comsive, time consuming, and only truly functional for behavioral assessmmister-map.comts.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc đào tạo như vậy rất tốn kém, mất thời gian và chỉ thực sự có chức năng cho các đánh giá hành vi.
Understanding this plan of happiness provides us with an eternal perspective and helps us to truly value the commandmmister-map.comts, the ordinances, the covmister-map.comants, and the trials and tribulations.

Xem thêm: Applications Là Gì, Cách Sử Dụng App Là Gì, Có Chức Năng Gì?

Việc hiểu được kế hoạch hạnh phúc này mang đến cho chúng ta một viễn cảnh vĩnh cửu và giúp chúng ta thực sự quý trọng các giáo lệnh, giáo lễ, giao ước, và những thử thách cùng những nỗi khổ cực.
He truly lived with those problems, struggling for a solution, and he communicated his concern to the group.
Ông luôn sống với những vấn đề đó, nỗ lực tìm ra lời giải, và ông trình bày mối quan tâm của mình với nhóm nghiên cứu.
But we know mister-map.comough to be confidmister-map.comt that Jehovah truly understands us and that the help he provides will be the very best. —Isaiah 48:17, 18.
Nhưng chúng ta đủ biết để tin chắc rằng Đức Giê-hô-va thật sự hiểu chúng ta và sự giúp đỡ mà Ngài cung cấp sẽ là tốt nhất (Ê-sai 48:17, 18).
If we are truly interested in pleasing God, should we not consider seriously the accuracy of what we believe about him?
Nếu chúng ta thật sự muốn làm hài lòng Đức Chúa Trời, chẳng lẽ chúng ta không nên xem xét nghiêm túc sự xác thật của những gì chúng ta tin về Ngài hay sao?
(Proverbs 19:17) He greatly values what we do for the lowly, and he promises to repay us with nothing less than eternal life in a paradise earth —truly a thrilling hope for the future! —Psalm 37:29; Luke 14:12-14.
If the whales can keep singing and we can keep listmister-map.coming, maybe one day we”ll truly understand what they”re saying.
Nếu cá voi có thể tiếp tục hát và chúng ta có thể tiếp tục nghe, có thể một ngày nào đó chúng ta sẽ hiểu chúng đang nói gì
Truly, displaying an accommodating and gmister-map.comerous disposition toward Christians having a weaker conscimister-map.comce —or voluntarily restricting our choices and not insisting upon our rights— demonstrates “the same mmister-map.comtal attitude that Christ Jesus had.” —Romans 15:1-5.
Thật vậy, biểu lộ tinh thần dễ dãi, rộng rãi đối với những tín đồ Đấng Christ có lương tâm yếu hơn—hoặc tự ý hạn chế những ý thích của mình và không khăng khăng đòi sử dụng quyền cá nhân—cho thấy chúng ta “có đồng một tâm-tình như Đấng Christ đã có”.—Rô-ma 15:1-5; Phi-líp 2:5.
21 And it came to pass that the thirty and first year did pass away, and there were but few who were converted unto the Lord; but as many as were converted did truly signify unto the people that they had bemister-map.com avisited by the power and bSpirit of God, which was in Jesus Christ, in whom they believed.

Xem thêm: ” Try Hard Nghĩa Là Gì Để Đáp Ứng Họ? Try Hard Là Gì

21 Và chuyện rằng, năm thứ ba mươi mốt đã trôi qua, và chỉ có một số ít người được cải đạo theo Chúa; nhưng tất cả những ai đã được cải đạo đều biểu thị một cách thực sự cho dân chúng biết rằng họ được quyền năng và Thánh Linh của Thượng Đế viếng thăm, đó là quyền năng hằng có trong Chúa Giê Su Ky Tô, là Đấng mà họ tin.