transform là gì

Đang xem: Transform là gì

Thay đổi, biến đổi (hình dáng, trạng thái, chức năng) the process by which caterpillars are transformed into butterflies quá trình sâu biến thành bướm

biến đổi; ánh xạ convolution transform (giải tích ) phép biến đổi tích chập Laplace transform (giải tích ) phép biến đổi Laplaxơ linear transform phép biến đổi tuyến tính

biến đổi Adaptive Transform Coding (ATC) mã biến đổi thích hợp convergence threshold of a Laplace transform ngưỡng hội tụ của biến đổi Laplace convolution transform phép biến đổi tích chập DCT (DiscreteCosine Transform) Phép Biến Đổi Côsin Rời Rạc-DFT DFT (discreteFourier transform) biến đổi fourier rời rạc DFT (discreteFourier transform) phép biến đổi Fourier gián đoạn Digital Fourier Transform biến đổi Fourier số Direct Linear Transform (DLT) biến đổi tuyến tính trực tiếp Discrete Cosine Transform (DCT) biến đổi cosin rời rạc discrete Fourier transform (DFT) biến đổi Fourier rời rạc Discrete Fourier Transform (DFT) Biến đổi Furiê rời rạc Discrete Fourier Transform (DFT) Phép Biến Đổi Fourier Rời Rạc-DFT Discrete Gabor Transform (Algorithm) (DGT) Biến đổi Gabor rời rạc (thuật toán) Fast Fourier Transform (FFT) biến đổi Fourier nhanh-FFT Fast Fourier Transform (FFT) biến đổi furiê nhanh Fast Fourier Transform (FFT) phép biến đổi Fourier nhanh fast Fourier transform (FFT) phép biến đổi Furier nhanh fast Fourier transform-FFT sự biến đổi nhanh Fast Hartley Transform (FHT) Biến đổi Hartley nhanh FFT (fastfourier transform) biến đổi Fourier nhanh-FFT FFT (fastFourier transform) phép biến đổi Pourier nhanh Fourier Stieltjies transform biến đổi Fourier-Stieltjes Fourier transform biến đổi Fourier Fourier Transform sự biến đổi Fourien Fourier Transform (FT) Biến đổi Furiê Fourier Transform Microwave Spectroscopy (FTMS) Nghiên cứu phổ vi ba bằng biến đổi Furiê Fourier Transform Spectroscopy (FTS) Nghiên cứu phổ của biến đổi Furiê Fourrier transform phép biến đổi Fourier Hybrid Discrete Cosine Transform (HDCT) biến đổi cosin rời rạc hỗn hợp integral transform biến đổi tích phân Inverse Discrete Cosine Transform ( DCT ) (IDCT) Biến đổi cosin rời rạc nghịch đảo ( DCT ) Inverse Discrete Fourier Transform (IDFT) Biến đổi Furiê rời rạc nghịch đảo inverse fast Fourier transform biến đổi Fourier ngược nhanh inverse fourier transform biến đổi Fourier ngược inverse transform biến đổi ngược Karhunen-Loeve Transform (KLT) Biến đổi Karhunen-Loeve Laplace transform biến đổi Laplace Laplace transform phép biến đổi Laplaxơ linear transform biến đổi tuyến tính linear transform phép biến đổi tuyến tính Optical Fourier Transform (OFT) Biến đổi Furiê quang học poles of the Laplace transform điểm cực của biến đổi Laplace sampled Laplace transform biến đổi Lapale rời rạc Transform Coefficient (TCOEF) hệ số biến đổi transform layer lớp biến đổi two dimensional fast Fourier transform phép biến đổi nhanh Fourier hai chiều zeros of the Laplace transform điểm không của biến đổi Laplace

Xem thêm: Đầu Số 0165 Đổi Thành Đầu Số Nào? Announcement Of 11

biến dạng transform fault đứt gãy biến dạng

chuyển đổi Fourier transform sự chuyển đổi Fourier Laplace transform chuyển đổi Laplace

dịch
sự biến đổi fast Fourier transform-FFT sự biến đổi nhanh Fourier Transform sự biến đổi Fourien

sự chuyển đổi Fourier transform sự chuyển đổi Fourier

Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa

Xem thêm: Cracked Pc Software – Your Games Cracked By Gods: Crackgods

verb alter , commute , convert , cook , denature , doctor , make over , metamorphose , mold , mutate , reconstruct , remodel , renew , revamp , revolutionize , shift gears , sing different tune , switch , switch over , transfer , transfigure , translate , transmogrify , transmute , transpose , turn around , turn over new leaf , turn the corner , turn the tables , transubstantiate , change , renovate , resolve , turn

Related Posts