Transference Là Gì ? Nghĩa Của Từ Transference Trong Tiếng Việt

Trong thuyết phân tâm, chuyển di xuất hiện khi một khách hàng “soi chiếu” những cảm xúc về một ai đó, đặc biệt là một người họ gặp trong thời thơ ấu, lên người trị liệu của mình.

Đang xem: Transference là gì

In psychoanalytic theory, transference occurs when a client projects feelings about someone else, particularly someone encountered in childhood, onto her therapist.

Một ví dụ cổ điển về sự chuyển di trong mối quan hệ điều trị là chuyển di dục cảm, tức khách hàng phải lòng chính người điều trị của mình. Tuy nhiên, một người cũng có thể chuyển di các cảm xúc như thịnh nộ, giận dữ, ngờ vực hoặc phụ thuộc lên đối phương.

Frequently spoken about in reference to the therapeutic relationship, the classic example of sexual transference is falling in love with one’s therapist. However, you might also transfer feelings such as rage, anger, distrust, or dependence.

Có 3 loại chuyển di. There are three types of transference.

– Tích cực. Positive

– Tiêu cực. Negative

– Dục cảm. Sexualized

Mặc dù chuyển di là một thuật ngữ được dùng chủ yếu trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần nhưng nó cũng xuất hiện trong cuộc sống thường ngày. Đó là khi não bộ con người cố nắm bắt một trải nghiệm hiện có bằng cách kiểm tra mọi ký ức từ hiện tại đến quá khứ. Điều này gây tác động tiêu cực, bạn sẽ bị hạn chế sự thu nạp thông tin mới.

While transference is typically a term for the mental health field, it can manifest in your daily life when your brain tries to comprehend a current experience by examining the present through the past and, to your detriment, limiting the input of new information.

Chuyển di bao hàm rất nhiều nội dung chồng chéo phức tạp. Transference is multilayered and complex

Chuyển di đôi lúc có thể là một trở ngại trong điều trị, vì khách hàng có thể cảm thấy bị thôi thúc phải chấm dứt mối quan hệ này, hoặc họ có thể trở nên ủ rũ và thoái thác trong suốt các phiên làm việc, gây cản trở điều trị.

Transference can sometimes be an obstacle to therapy, as the client may feel a temptation to cut off the relationship altogether, or may become sullen and withdrawn during sessions, which impedes progress.

Tuy nhiên, việc vượt qua những cảm giác chuyển di này là một phần quan trọng trong phương pháp tâm động học. Bản chất của hiện tượng chuyển di có thể đưa đến những gợi ý quan trọng về các vấn đề của khách hàng và vượt qua tình huống này có thể giúp giải quyết các mâu thuẫn gốc rễ trong tâm lý của họ.

However, working through the transferred feelings is an important part of psychodynamic therapy. The nature of the transference can provide important clues to the client’s issues, and working through the situation can help to resolve deep-rooted conflicts in the client’s psyche.

Chuyển di tích cực. Positive Transference

Chuyển di có thể là một việc tốt.

Transference can be a good thing.

Bạn sẽ trải nghiệm chuyển di tích cực khi bạn áp cái mình thích trong những mối quan hệ trong quá khứ lên mối quan hệ hiện tại giữa mình và trị liệu viên. Điều này có thể đưa đến kết quả tích cực vì bạn thấy trị liệu viên là người khôn khéo, biết quan tâm và chăm sóc bạn.

You experience positive transference when you apply enjoyable aspects of your past relationships to your relationship with your therapist. This can have a positive outcome because you see your therapist as caring, wise and concerned about you.

Xem thêm: Phân Biệt Grdp Là Gì ? Tổng Hợp Những Kiến Thức Cần Biết Về Grdp

Chuyển di tiêu cực. Negative Transference

Chuyển di tiêu cực nghe thì có vẻ tệ nhưng thực sự nó vẫn có thể thúc đẩy các trải nghiệm của bạn trong quá trình điều trị.

Negative transference sounds bad but actually can enhance your therapeutic experience.

Một khi đã nhận ra điều đó, trị liệu viên có thể sử dụng nó làm chủ đề trò chuyện và quan sát phản ứng của khách hàng. Dạng chuyển di này cực kỳ hữu ích nếu trị liệu viên giúp khách hàng vượt qua được một phản ứng cảm xúc mất cân bằng nào đó, đưa chúng về trạng thái thực như nó vốn có trong phiên trao đổi.

Once realized, the therapist can use it as a topic of discussion and examine your emotional response. This type of transference is especially useful if your therapist helps you overcome an emotional response that is out of proportion to the reality of what transpired during the session.

Chuyển di dục cảm. Sexualized Transference

Bạn đang bị thu hút bởi trị liệu viên của mình? Có thể bạn đang trải qua tình trạng chuyển di tính dục nếu bạn thấy người trị liệu của mình:

Are you feeling attracted to your therapist? You might be suffering from sexualized transference if your feelings for your therapist are:

– Lãng mạn và gợi cảm. Romantic and sensual

– Thân mật và gợi tình. Intimate and sexual

– Khiến bạn tôn thờ hoặc sùng bái. Reverential or worship

Chuyển di ngược. Counter-Transference

Trị liệu viên luôn phải ý thức một khả năng là chính những xung đột nội tâm trong họ có thể bị chuyển sang cho khách hàng. Quá trình này, gọi là chuyển di ngược, có thể làm rối mờ đi mối quan hệ trị liệu.

The therapist must always be aware of the possibility that their own internal conflicts could be transferred to the client as well. This process, known as counter-transference, can greatly muddy the therapeutic relationship.

Một vài nghiên cứu chỉ rằng 76% nữ trị liệu viên và 95% nam trị liệu viên thừa nhận mình có cảm giác thu hút về mặt tình dục với khách hàng ít nhất một lần.

Some studies suggest 76 percent of female therapists and 95 percent of male therapists admit to having felt sexual feelings toward their clients at one time or another.

Mặc cho những tác động tiêu cực của chuyển di ngược, một số nhà tâm lý trị liệu vẫn tìm cách tận dụng nó cho quá trình trị liệu.

Despite the negative connotation of counter-transference, some psychotherapists are finding ways of using it in therapeutic ways.

Thảo luận với trị liệu viên về Chuyển di. Discussing transference with your therapist

Một khi trị liệu viên biết được bạn đang trải qua cảm giác chuyển di, họ sẽ không thảo luận về nó trong các buổi gặp trừ khi nó gây cản trở lên quá trình điều trị.

Once your therapist recognizes that you’re experiencing transference, he probably won’t address it in your sessions unless it’s interfering with the therapeutic process.

Việc thảo luận về vấn đề nhạy cảm này có thể gây đổ vỡ mối quan hệ của khách hàng và trị liệu viên vì khách hàng có thể:

Discussing this sensitive issue can lead to the collapse of your relationship with your therapist because you, the client may:

– Cảm thấy căng thẳng. Feel stress

– Thoái lui, khiến những kết quả tích cực bạn đạt được trong thời gian vừa qua không còn nghĩa lý gì nữa. Regress, which can negate some of the positive progress you already achieved.

– Cảm thấy ngượng ngùng, không thoải mái và cảm xúc bị đè nén. Feel embarrassed, uncomfortable, and recede emotionally

Ví dụ: Michelle rất giận trị liệu viên của mình khi cô nói chuyện về việc làm bài tập về nhà. Từ cơn giận dữ của mình với người trị liệu, Michelle phát hiện ra rằng cô đang gặp hiện tượng chuyển di từ cơn giận chưa ngoai của mình với người giáo viên tiểu học độc đoán trước đây.

Xem thêm: Debut Nghĩa Là Gì ? Tất Tần Tật Ý Nghĩa Của Debut Những Thuật Ngữ Liên Quan Đến Debut

Examples: Michelle became very angry with her therapist when he discussed the possibility of homework activities. Through exploration of the anger with the therapist, Michelle discovered that she was experiencing transference of unresolved anger toward an authoritarian elementary school teacher.

Tham khảo: Sources:

Ladson, et al. Psychiatry: Recognizing and Managing Erotic and Eroticized Transferences (2007).

Related Posts