Therefore Nghĩa Là Gì – Nghĩa Của Từ Therefore

A. Những Trường Hợp So dùng khác Therefore-So as an adverb: Cũng vậy (để khỏi lập lại ý đã nói):I was wrong but so were you. (so=also)-So và therefore cùng là adverb và conjunction, và khi cùng có nghĩa “bởi vậy cho nên” thì dễ nhầm khi dùng. Trong trường hợp so làm conjunction, và therefore làm conjunctive adverb nối 2 mệnh đề độc lập thì trước so, dùng dấu phẩy comma, trước therefore, dùng dấu chấm phẩy semicolon (xem phần cuối).-Trong những thí dụ sau, so khác nghĩa với therefore, và không thể thay bằng therefore được:.-So as an intensifier or as an emphasis: (such a degree, đến như vậy, very, rất, quá)I was so glad to find that print that I bought copies for al my friends.The food is so good.Why are you so mad?Thank you so much.I felt so sick yesterday.It’s so simple that even a child can do it. Idioms with so: And so forth (and so on), vân vân.So what? Thì đã sao?So much the better=càng hay, càng tốt. You can use dried parsley, but if you have fresh, so much the better. Bạn có thể dùng mùi tây khô, nhưng nếu có mùi tây tươi thì càng tốt.So long (goodbye)How are you feeling? –Not so good.So help me God. (để nhấn mạnh)So be it! Thì đành vậy thôi! -So=so that (expressing a purpose; để)She whispered to me so (=so that) no one would hear. -So as a conjunction: Cho nên, as a result, vì vậy nênThe shops were closed, so I didn’t get any milk.It was raining, so we didn’t go out.There was no bus, so we walked.B.

Đang xem: Therefore nghĩa là gì

Xem thêm: Ekko Tam Hợp Kiếm Ở Đường Trên, Ekko Tam Hợp Kiếm

Therefore:-As an adverb:Will you therefore resign?I would, therefore, like a response.I think, therefore I am (Descartes—Cogito ergo sum )—ta có suy nghĩ vậy thì có ta. (Ta có suy nghĩ vậy đó là bằng chứng ta hiện hữu)-Therefore as a conjunctive adverb: (consequently, for that reason, bởi vậy, cho nên, vì vậy)I was nervous; therefore, I could not do my best in the driving test.There are many people who want to buy the painting; you should, therefore, expect the price to be rather high. <để ý semicolon trước “you”. Nếu therefore ở giữa câu, thì ngăn bởi 2 commas.> Có nhiều người muốn mua bức họa, nên bạn cũng biết là giá sẽ khá cao. There are many people who want to buy the painting; therefore you should expect the price to be rather high. Tóm lại:Khi diễn tả ý “vì vậy cho nên”, truớc so dùng comma; trước therefore dùng semicolon nếu so hay therefore nối hai mệnh đề độc lập. So trong những thí dụ trên là conjunction (liên từ) còn therefore là conjunctive adverb (liên trạng từ) hay adverbial conjunction.

Xem thêm: Get Off Là Gì – Get Off Work Nghĩa Là Gì

* Quý vị muốn nêu câu hỏi/ ý kiến/ thắc mắc, xin vui lòng vào trang Hỏi đáp Anh ngữ của đài VOA để biết thêm chi tiết.

Related Posts