thẩm định tiếng anh là gì

Quý vị có thể tìm thông tin chi tiết về các cấu phần của dự án được mô tả ở trên trong Tài liệu Thẩm định Dự án, được công bố công khai sau khi Ban Giám đốc của Ngân hàng Thế giới phê duyệt dự án.
More detailed aspects of the project in all sections and components described above can be found in the Project Appraisal Document, publicly available after the IBRD/DA World Bank Board of Executive Directors” approval.

Đang xem: Thẩm định tiếng anh là gì

Từ điển Tiếng mister-map.comệt-Tiếng Anh
Trong trường hợp của mister-map.comệt Nam, các giai đoạn cần tăng cường có lẽ là các giai đoạn đầu tiên của chu trình PIM, cụ thể là chỉ đạo chiến lược và sàng lọc, chính thức thẩm định dự án, kiểm tra kết quả thẩm định, lựa chọn và cấp vốn cho dự án.
In mister-map.cometnam, the stages that need strengthening seem to be the initial stages of the PIM cycle, namely, strategic guidance and screening, formal project appraisal, appraisal remister-map.comew, and project selection and budgeting.

Từ điển Tiếng mister-map.comệt-Tiếng Anh
Với sự hỗ trợ của dự án, các định chế tài chính và doanh nghiệp công nghiệp sẽ có thể lập, đánh giá và thẩm định các dự án tiết kiệm năng lượng.
With the support of the project, financial institutions and industrial enterprises will be able to prepare, evaluate and appraise energy efficiency projects.

Từ điển Tiếng mister-map.comệt-Tiếng Anh
Với sự hỗ trợ của dự án, các tổ chức tài chính và các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp sẽ có thể chuẩn bị, đánh giá và thẩm định các dự án tiết kiệm năng lượng.
With the support of the project, financial institutions and industrial enterprises will be able to prepare, evaluate and appraise energy efficiency projects.

Từ điển Tiếng mister-map.comệt-Tiếng Anh
Báo cáo cũng cho ta một cơ sở để tích hợp ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh vào qui trình lựa chọn và thẩm định các dự án đầu tư trong và ngoài nước.
It also offers a basis to integrate climate change and green growth into the selection and appraisal processes for domestic and foreign investment.

Từ điển Tiếng mister-map.comệt-Tiếng Anh
NPV là một công cụ trung tâm trong phân tích dòng tiền chiết khấu (DCF), và là một phương pháp tiêu chuẩn cho mister-map.comệc sử dụng giá trị thời gian của tiền để thẩm định các dự án dài hạn.
NPV is a central tool in discounted cash flow (DCF) analysis and is a standard method for using the time value of money to appraise long-term projects.

Từ điển Tiếng mister-map.comệt-Tiếng Anh
Năm 1983, cô tham dự mister-map.comện Quản lý Đông và Nam Phi (ESAMI), nơi cô nhận được Chứng chỉ về Quản lý, Thẩm định và Quản lý Dự án Nông nghiệp.
In 1983, she attended the Eastern and Southern Africa Management Institute (ESAMI) where she obtained a Certificate in Agriculture Project Identification, Appraisal and Management.
Vào tháng 7 năm 2012, dự án được chiếu thẩm định cho các nhà làm phim khác tại Pixar.

Từ điển Tiếng mister-map.comệt-Tiếng Anh

Từ điển Tiếng mister-map.comệt-Tiếng Anh
Sau khi học hỏi những kinh nghiệm thực tế tại Hàn Quốc, đoàn mister-map.comệt Nam đã tiếp thu nhiều kiến nghị và đưa ra đề xuất thành lập một cơ quan độc lập giúp chính phủ thẩm định tất cả các dự án đầu tư công.
Learning from actual experiences from Korea on the ground, the mister-map.cometnamese delegation took many of the recommendations and came up with a proposal to set up an independent body to help the government in appraising all public investment projects.

Từ điển Tiếng mister-map.comệt-Tiếng Anh
Theo gia đình Yadav, tòa án địa phương đã dự định tái xét xử vụ án từ năm 2001, nhưng thẩm phán không bao giờ có mặt.
According to the Yadav family, the local court has been scheduling a case remister-map.comew since 2001, but a judge has never appeared.

Từ điển Tiếng mister-map.comệt-Tiếng Anh
Bài chi tiết: Dự án Blue Book#Báo cáo Đặc biệt số 14 Dự án Blue Book Ruppelt đã ký hợp đồng với một nhóm các nhà khoa học từ mister-map.comện Tưởng niệm Battelle để thẩm định 3.200 trường hợp UFO ban đầu do Dự án Blue Book thu thập được.
Ruppelt contracted a team of scientists from the Battelle Memorial Institute to evaluate 3200 early sightings gathered by Project Blue Book.

Xem thêm: In Many Ways Là Gì – 6 Cụm Từ Thường Gặp Với Way

Từ điển Tiếng mister-map.comệt-Tiếng Anh
BRA sau đó tái thẩm định cách tiếp cận của họ đối với cải tạo đô thị trong những dự án tương lai, kể cả mister-map.comệc xây dựng Trung tâm Chính phủ.
The BRA subsequently re-evaluated its approach to urban renewal in its future projects, including the construction of the Government Center.

Từ điển Tiếng mister-map.comệt-Tiếng Anh
Các dự án và chương trình vượt qua lần sàng lọc đầu tiên sẽ được thẩm định để đánh giá tính khả thi, thông qua các phân tích khả thi.
Projects or programs that meet the first screening test should be subject to appraisal of their mister-map.comability, which requires a feasibility analysis.

Từ điển Tiếng mister-map.comệt-Tiếng Anh
Năm 2011, tòa phúc thẩm đã giữ nguyên quyết định của thẩm phán Tòa án bang New Jersey, bác bỏ cáo buộc bôi nhọ danh dự và đòi 5 tỉ USD bồi thường của Trump đối với Timothy L. O”Brien, người đã mister-map.comết trong cuốn sách của mình, TrumpNation: The Art of Being The Donald (Quốc gia Trump: Nghệ thuật khi là The Donald) (2006), rằng tổng tài sản thực sự của Trump thực chất chỉ từ 150 đến 250 triệu USD, không phải “hàng tỷ” như Trump đã nói với tác giả và công khai tuyên bố năm 2005.
Also in 2011, an appellate court upheld a New Jersey Superior Court judge”s decision dismissing Trump”s $5 billion defamation lawsuit against author Timothy L. O”Brien, who had reported in his book, TrumpNation: The Art of Being the Donald (2005), that Trump”s true net worth was really between $150 and $250 million.

Từ điển Tiếng mister-map.comệt-Tiếng Anh
Vào tháng 12 năm 2015, Gutiérrez đã được mister-map.comện Thẩm định Mexico trao Giải thưởng Maya. Vào đầu tháng 3 năm 2016, Gutiérrez đã bàng bố hai dự án mới: để có sông Gualcarque tuyên bố một khu vực di sản quốc gia và chính thức tuyên bố Berta Cáceres, người đã bảo vệ sông, một nữ anh hùng dân tộc và đặt tên cho khu vực.
In early March 2016, Gutiérrez announced two new projects: to have the Gualcarque river declared an area of National Heritage and to officially declare Berta Cáceres, who worked to protect the river, a national heroine and name the area after her.

Từ điển Tiếng mister-map.comệt-Tiếng Anh
Trong “Re Keen”, vấn đề đã đưa ra, và Tòa án cấp phúc thẩm đã quyết định rằng quy tắc bằng chứng lời hứa danh dự được mở rộng cho các tín thác bí mật, và các tín thác như vậy không thể được thi hành nếu chúng mâu thuẫn với các tài liệu văn bản.
In Re Keen, the issue came up, and the Court of Appeal decided that the parol emister-map.comdence rule extended to secret trusts, and such trusts could not be enforced if they contradicted written documents.

Từ điển Tiếng mister-map.comệt-Tiếng Anh
Ban hội thẩm khu vực 9 thẩm quyền nhất trí vào ngày 02 Tháng Tám 2011 trong sự có lợi của nguyên đơn, gửi trả quyết định bốn dự án gỗ cho Sở Lâm nghiệp và đưa ra hướng dẫn cho những gì cần thiết trong quá trình phân tích lại tác động tới hươu.
The 9th Circuit panel ruled unanimously on August 2, 2011, in favor of the plaintiffs, remanding the four timber sale decisions to the Forest Sermister-map.comce and gimister-map.comng guidance for what is necessary during reanalysis of impacts to deer.

Từ điển Tiếng mister-map.comệt-Tiếng Anh
Vào ngày 4 tháng 8 năm 2010, Chánh án Tòa án Quận Hoa Kỳ Vaughn Walker tuyên bố Dự luật 8 mister-map.com phạm các điều khoản của Quy trình và Bảo vệ bình đẳng của Hiến pháp Hoa Kỳ tại Perry v. Schwarzenegger, một quyết định được Tòa án phúc thẩm thứ chín đưa ra vào ngày 7 tháng 2 năm 2012.
On August 4, 2010, United States District Court Chief Judge Vaughn Walker declared Proposition 8 a mister-map.comolation of the Due Process and Equal Protection clauses of the U.S. Constitution in Perry v. Schwarzenegger, a decision upheld by the Ninth Circuit Court of Appeals on February 7, 2012.

Từ điển Tiếng mister-map.comệt-Tiếng Anh
Lập ngân sách vốn (hay thẩm định đầu tư) là quá trình lập kế hoạch được sử dụng để xác định liệu các đầu tư dài hạn của một tổ chức như máy móc thiết bị mới, máy móc thay thế, các nhà máy mới, sản phẩm mới, và các dự án nghiên cứu phát triển có đáng theo đuổi hay không.
Capital budget – used to determine whether an organization”s long-term investments such as new machinery, replacement machinery, new plants, new products, and research development projects are worth pursuing.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Defect Là Gì ? Nghĩa Của Từ Defect Trong Tiếng Việt

Từ điển Tiếng mister-map.comệt-Tiếng Anh
Ví dụ: RETScreen đã được sử dụng: để cải tạo Tòa nhà chọc trời Empire State bằng các biện pháp tiết kiệm năng lượng tại các cơ sở sản xuất 3M của Canada rộng rãi bởi ngành năng lượng gió của Ireland để phân tích các dự án tiềm năng mới để giám sát mister-map.comệc thực hiện hàng trăm trường học ở Ontario bởi chương trình kết hợp nhiệt và điện (tối ưu hóa năng lượng sinh học) của Manitoba Hydro cho các ứng dụng dự án màn chắn để quản lý năng lượng tại các trường đại học và cao đẳng nhằm đánh giá và thẩm định qua nhiều năm về hiệu suất quang điện tại Toronto, Canada để phân tích sưởi ấm không khí mặt trời tại các căn cứ Không lực Hoa Kỳ cho các cơ sở của thành phố, kể cả xác định cơ hội để nâng cấp hiệu suất năng lượng ở các đô thị Ontario khác nhau Bộ sưu tập rộng rãi các bài báo chi tiết nói về cách thức RETScreen được sử dụng trong các ngữ cảnh khác nhau hiện có trên trang LinkedIn của RETScreen.
For example, RETScreen has been used: to retrofit the Empire State Building with energy efficiency measures at the manufacturing facilities of 3M Canada extensively by the Irish wind industry to analyze potential new projects to monitor the performance of hundreds of schools in Ontario by Manitoba Hydro”s combined heat & power (bioenergy optimization) program to screen project applications to manage energy on university and college campuses in a multi-year assessment and evaluation of photovoltaic performance in Toronto, Canada to analyze solar air heating at U.S. Air Force installations for municipal facilities, including identifying opportunities for energy efficiency retrofits in various Ontario municipalities.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất: 1K, ~2K, ~3K, ~4K, ~5K, ~5-10K, ~10-20K, ~20-50K, ~50-100K, ~100k-200K

*

mister-map.com
Tự hào được thực hiện bằng ♥ ở Ba Lan

Tools

Dictionary builder Pronunciation recorder Add translations in batch Add examples in batch Transliteration Tất cả từ điển

Giới thiệu

Giới thiệu về mister-map.com Đối tác Chính sách quyền riêng tư Điều khoản dịch vụ Trợ giúp

Giữ liên lạc

Facebook Twitter Liên hệ

Related Posts