Đang xem: Swell là gì

(thông tục) đặc sắc; hạng nhất; cừ, trội a swell pianist một người chơi pianô cừ

(từ Mỹ, nghĩa Mỹ) (thông tục) diện; bảnh bảo, hợp thời trang to look very swell trông rất bảnh bao, trông rất diêm dúa

Chỗ lồi ra, chỗ phình ra, chỗ cao lên, chỗ gồ lên, chỗ sưng lên the swell of the ground chỗ đất cao, chỗ đất gồ lên

(thông tục) người ăn mặc sang trọng, người ăn mặc bảnh; kẻ tai to mặt lớn, ông lớn, bà lớn what a swell you are! cậu ăn mặc bảnh quá! the swells những người quần là áo lượt; những kẻ tai to mặt lớn

Xem thêm: Top Ảnh Gái Xinh Cho Điện Thoại Đẹp Nhất, Ảnh Gái Xinh

Phồng lên, sưng lên, to lên, căng ra injured wrist swells up chỗ cổ tay bị thương sưng lên ground swells into an eminence đất cao dần lên thành một mô đất heart swells trái tim tưởng như vỡ ra vì xúc động the sails swell out buồm căng ra

Làm phình lên, làm to lên, làm sưng lên, làm căng ra, làm nở ra wind swells the sails gió làm căng buồm items swell the total nhiều khoản chi tiêu làm tăng tổng số expenditure swollen by extravagance tiền chi phí tăng lên vì phung phí

Làm phồng lên; làm căng phồng the wind swelled (out) the sails gió thổi phồng các cánh buồm

Làm tăng lên (về cường độ, số lượng, khối lượng) the river was swollen with flood water nước sông lên to vì lũ

have a swelled/swollen head (thông tục) kiêu căng, tự phụ, tự cao tự đại (nhất là vì một thành công bất ngờ)

adjective awesome , cool * , dandy * , deluxe , desirable , excellent , exclusive , fashionable , fine , fly * , grand , groovy * , keen , marvelous , neat , nifty , plush , posh , ritzy * , smart , stylish , super , terrific , ace , banner , blue-ribbon , brag , capital , champion , first-class , first-rate , prime , quality , splendid , superb , superior , tiptop , top , divine , fabulous , fantastic , fantastical , glorious , sensational , wonderful , (slang) fashionable , bulbous , dandy , distended , distinguished , dropsical , edematous , elegant , exquisite.–n. exquisite , fop , gravid , hypertrophied , incrassate , intumescent , nodal , nodose , nodular , overweening , pompous , protuberant , swollen , tumefacient , tumescent , tumid , turgescent , turgid , undulatory
noun billow , crescendo , growth , ripple , rise , seat , surf , surge , undulation , uprise , wave , aggrandizement , amplification , augment , augmentation , boost , buildup , enlargement , escalation , hike , jump , multiplication , proliferation , raise , upsurge , upswing , upturn , apophysis , bilge , bulge , edema , elevation , increase , inflation , intumescence , node , nodosity , nodule , protuberance , swelling , tubercle , tumefaction , tumescence , tumidity , turgescence , turgor

Xem thêm: Bảng Ngọc Và Cách Lên Đồ Nidalee Build Mùa 11, Cách Chơi Nidalee Mùa 11

verb accumulate , add to , aggravate , amplify , augment , balloon , become bloated , become distended , become swollen , be inflated , belly , billow , blister , bloat , bulge , dilate , distend , enhance , enlarge , expand , extend , fatten , fill out , grow , grow larger , heighten , increase , intensity , mount , plump , pouch , pout , protrude , puff , puff up , rise , round out , surge , tumefy , uprise , well up , aggrandize , boost , build , build up , burgeon , escalate , magnify , multiply , proliferate , run up , snowball , soar , upsurge , wax , awesome , bilge , bulk , dandy , excellent , fabulous , fashionable , fine , good , grand , groovy , heave , huff , inflate , intensify , intumesce , keen , marvelous , nifty , protuberance , protuberate , strut , stylish , super , surf , swagger , terrific , wave , wonderful

Related Posts