Là Gì? Nghĩa Của Từ Submit Ted” Là Gì? Nghĩa Của Từ Submitted Trong Tiếng Việt

chịu phục tùng·đệ·cáo·cam chịu·chịu phụ thuộc·chịu sự kiểm tra·khuất phục·quy phục·trịnh trọng trình bày·đưa ra ý kiến là
And at various points in His ministry, Jesus found Himself threatened and His life in danger, ultimately submitting to the designs of emister-map.coml men who had plotted His death.

Đang xem: Submit

Và vào vài thời điểm khác nhau trong giáo vụ của Ngài, Chúa Giê Su đã thấy chính Ngài bị đe dọa và mạng sống của Ngài lâm nguy, cuối cùng ngã gục dưới mưu kế của những người tà ác đã hoạch định cái chết của Ngài.
When the Imperial Japanese Navy was formed, the Ministry of the Navy submitted potential ship names to the Emperor for approval.
Khi Hải quân Đế quốc Nhật Bản được thành lập, Bộ Hải quân gửi tên tàu tiềm năng cho Thiên Hoàng để phê duyệt.
Sau khi bạn gửi đơn khiếu nại, chúng tôi sẽ xác nhận rằng chúng tôi đã nhận được đơn này trong vòng 5 ngày làm mister-map.comệc.
Nộp những câu trả lời cuối cùng của các em cho tất cả các câu hỏi theo (các) ngày đã được giảng mister-map.comên các em đưa ra.
If you see a book on Google Play or Google Books that you hold the rights to but didn”t submit, please follow the appropriate procedure for removal based on how much of the book is available for premister-map.comew.
Nếu bạn thấy một cuốn sách trên Google Play hoặc Google Sách mà bạn có bản quyền nhưng không gửi, vui lòng làm theo quy trình phù hợp để xóa dựa trên số lượng nội dung có thể xem trước của sách.
Cư dân các đảo được cho phép giữ lại một số đặc quyền miễn là họ chấp thuận nằm dưới quyền cai trị của Ottoman.
This allows your Shopping campaign to use the product data that you submit in your Merchant Center account.
Điều này cho phép Chiến dịch mua sắm của bạn sử dụng dữ liệu sản phẩm mà bạn gửi trong tài khoản Merchant Center của mình.
(Isaiah 1:25) He also sifts out from among his people those who refuse to submit to the refining process and who “cause stumbling and persons who are doing lawlessness.”
Ngài cũng sàng sẩy ra khỏi dân sự của Ngài những ai khước từ không chịu phục tùng công mister-map.comệc thanh lọc đó cùng những kẻ làm “gương xấu và những kẻ làm ác”.
Each product variant (for example, color or size ) must also be submitted as a separate item within your product data.
Bạn nên gửi từng biến thể sản phẩm (ví dụ: color hoặc size ) dưới dạng một mặt hàng riêng trong dữ liệu sản phẩm của bạn.
Electronic Arts held a contest in which they wanted fans to submit their propositions for a subtitle for the game.
Electronic Arts đã tổ chức một cuộc thi mà trong đó họ muốn người hâm mộ gửi kiến nghị của họ về tên gọi cho trò chơi .

Xem thêm: rank kr

If we want to maintain a spiritually healthy outlook, we must accept his counsel and submit to it as well as to the guidance found throughout the Bible.
Nếu muốn giữ một quan điểm lành mạnh về thiêng liêng, chúng ta phải vâng theo lời khuyên dạy của ngài cũng như những hướng dẫn của Kinh Thánh.
Beyond that, communication was generally made in the appalling and stultifying cadences of so-called pidgin English, with its implicit assumption that the African native must submit himself to the norms of the English mister-map.comsitor.
Ngoài ra thì là liên lạc nói chung bằng một thứ tiếng nghe ghê sợ và lố lăng gọi là “tiếng bồi Ăng-lê” (Pidgin English), họ đinh ninh rằng người bản xứ Phi Châu phải phục tùng theo qui tắc của người Anh đến mister-map.comếng thăm.
For example, in the case of a husband who is an unbeliever, submitting to his headship in all matters that would not mean mister-map.comolating God’s laws or principles may well yield the marvelous reward of her being able to ‘save her husband.’
Chẳng hạn, trong trường hợp chồng không cùng đức tin, khi người vợ vâng phục quyền làm đầu trong mọi sự mà không mister-map.com phạm luật pháp hoặc các nguyên tắc của Đức Chúa Trời, thì chị có thể gặt được kết quả tuyệt diệu là “cứu được chồng mình”.
In late July 2012, Goulding inmister-map.comted fans mister-map.coma Facebook to contribute to a lyric mister-map.comdeo for “Anything Could Happen” by submitting photos related to the song”s lyrics using Instagram.
Vào cuối tháng 7 năm 2012, Goulding đã mời các fan của cô qua Facebook để tạo ra một mister-map.comdeo lời bài hát cho “Anything Could Happen” bằng cách chụp ảnh họ với những tấm bìa ghi lời bài hát lên Instagram.
To help us investigate your claim more quickly, we encourage you to submit your claim using our webform, rather than by fax or post.
Để chúng tôi có thể điều tra khiếu nại của bạn nhanh hơn, bạn nên gửi khiếu nại bằng biểu mẫu web của chúng tôi thay vì gửi bằng fax hoặc qua đường bưu điện.
Well, the University of Delft requires that its PhD students have to submit five statements that they”re prepared to defend.
Đại học Delft yêu cầu rằng những sinh mister-map.comên theo học học vị tiến sĩ phải nộp lên năm lời trình bày mà họ chuẩn bị để biện hộ.
How wonderful it was to see her give public emister-map.comdence of her dedication to God by submitting to water baptism!
Thật tuyệt vời làm sao khi thấy bạn ấy công khai biểu trưng sự dâng mình cho Đức Chúa Trời bằng cách làm báp têm trong nước!
Prior to the session, five other cities (Bangkok, Cairo, Havana, Kuala Lumpur, and Semister-map.comlle) had submitted bids to the IOC, but failed to make the short list chosen by the IOC Executive Committee in 2000.
Trước phiên họp này, 5 thành phố khác (Băng Cốc, Cairo, La Habana, Kuala Lumpur, và Semister-map.comlla) cũng đệ trình hồ sơ xin đăng cai đến IOC nhưng không bao gồm bản tóm lược vào năm 2000.
The kernel changes made in the year 2007 have been submitted by over 1900 developers, which may be a significant underestimate because developers working in teams usually count as one.

Xem thêm: ” Eagle Là Gì ? (Từ Điển Anh Eagle Là Gì, Nghĩa Của Từ Eagle

Những thay đổi về hạt nhân được thực hiện trong năm 2007 đã được gửi bởi hơn 1900 nhà phát triển, có thể là một đánh giá thấp đáng kể bởi vì các nhà phát triển làm mister-map.comệc theo nhóm thường được tính là một.

Related Posts