Đang xem: Strain là gì

Sự căng, sự căng thẳng; trạng thái căng, trạng thái căng thẳng the rope broke under the strain dây thừng đứt vì căng quá to be a great strain on someone”s attention là một sự căng thẳng lớn đối với sự chú ý của ai to suffer from strain mệt vì làm việc căng

Khuynh hướng, chiều hướng there is a strain of weakness in him ở anh ta có chiều hướng nhu nhược

Kéo căng (dây…); (nghĩa bóng) làm căng thẳng to strain one”s ears (eyes) vểnh tai (căng mắt)

Bắt làm việc quá sức, bắt làm việc căng quá, lợi dụng quá mức take care not to strain your eyes cẩn thận đừng để mắt làm việc căng quá to strain somebody”s loyalty lợi dụng lòng trung thành của ai

Lọc (lấy nước hoặc lấy cái); để ráo nước to strain off rice để gạo ráo nước

Xem thêm: Tổng Hợp Lệnh, Mã Cheat Gta Vice City Đầy Đủ, Tổng Hợp Mã Cheat Game Gta Vice City Đầy Đủ Nhất

Ráng sức, cố sức, gắng sức; cố gắng một cách ì ạch, vác ì ạch plants straining upwards to the light cây cố vươn lên ánh sáng rowers strain at the oar người chèo thuyền ra sức bơi mái chèo

( + at) căng ra, thẳng ra (dây); kéo căng dog strains at the leash chó kéo căng dây xích

căng thẳng: kết quả của 1 quá trình bị stress. Vd: mệt mỏi, đau đầu, cáu gắt…

Biến dạng, sức căng, ứngsuất, ứng lực, độ biến dạng, (v) gây biến dạng, làm căng

Xem thêm: Download Mod Skin Lol Pro 2020, 2021, Mod Skin Lol

biến dạng alternate strain biến dạng đan dấu alternate strain biến dạng đổi dấu alternate strain biến dạng thay đổi alternating strain sự biến dạng đổi dấu angle strain sự biến dạng góc angular strain biến dạng góc angular strain biến dạng xoắn angular strain sự biến dạng xoắn axial strain biến dạng dọc axial strain biến dạng dọc trục balanced strain condition điều kiện cân bằng biến dạng bearing strain sự biến dạng dập bearing strain sự biến dạng ép (nén) beating strain biến dạng dập beating strain biến dạng đập bending strain biến dạng uốn bending strain sự biến dạng uốn breaking strain biến dạng phá hỏng breaking strain sự biến dạng phá hủy bucking strain biến dạng do uốn dọc buckling strain biến dạng do uốn dọc buckling strain sự biến dạng uốn dọc Cauchy-Green strain tensor tenxơ biến dạng Cauchy-Green clastic strain energy in bending năng lượng biến dạng uốn clastic strain energy in bending năng lượng biến dạng uốn đàn hồi compression strain biến dạng nén compression strain sự biến dạng nén compressive strain biến dạng nén compressive strain sự biến dạng nén condition of compatibility of strain components điều kiện nhập biến dạng contraction strain sự biến dạng nén cooling strain biến dạng do lạnh creep strain biến dạng do từ biến creep strain biến dạng từ biến creep strain sự biến dạng khi rão creep strain limit giới hạn biến dạng rão crippling strain sự biến dạng uốn gập critical shear strain biến dạng trượt tới hạn cubic strain biến dạng thể tích dial strain indicator cái đo biến dạng dilatational strain biến dạng nở directional strain tensor tenxơ biến dạng có hướng elastic strain biến dạng đàn hồi elastic strain sự biến dạng đàn hồi elastic strain energy năng lượng biến dạng đàn hồi elastic strain potential energy thế năng biến dạng đàn hồi elastic strain range miền biến dạng đàn hồi electrostrictive strain biến dạng điện giảo eliminated strain biến dạng giới hạn ellipse of strain elip biến dạng failure strain biến dạng phá hoại field-induced strain biến dạng do điện trường finite strain biến dạng hữu hạn flexion strain biến dạng uốn flexural strain biến dạng uốn flexural strain sự biến dạng phá hoại flexural strain sự biến dạng uốn hardening strain sự biến dạng khi tôi homogeneous strain biến dạng đồng nhất homogeneous strain biến dạng thuần nhất homogeneous strain sự biến dạng đồng nhất immediate strain biến dạng tức thời inelastic strain biến dạng phi đàn hồi initial strain biến dạng ban đầu inner strain sự biến dạng bên trong internal strain biến dạng bên trong internal strain biến dạng trong internal strain sự biến dạng bên trong invariants of strain lượng bất biến của biến dạng lateral strain biến dạng bên lateral strain biến dạng hông lateral strain biến dạng ngang lateral strain biến dạng trên phương ngang lateral strain sự biến dạng ngang lateral unit strain sự biến dạng ngang tương đối limiting strain biến dạng giới hạn linear strain biến dạng theo chiều dài linear strain biến dạng tuyến tính load strain curve đường cong biến dạng tải trọng load strain diagram biểu đồ biến dạng tải trọng load-strain curve đường cong tải trọng-biến dạng load-strain diagram đồ thị tải trọng-biến dạng local buckling strain biến dạng do oằn cục bộ longitudinal strain biến dạng dọc longitudinal strain biến dạng theo chiều dọc longitudinal unit strain sự biến dạng dọc tương đối major principal strain sự biến dạng chính lớn nhất martens strain gage máy đo biến dạng martens strain gauge máy đo biến dạng method of minimum strain energy phương pháp năng lượng biến dạng bé nhất minor principal strain biến dạng chính nhỏ nhất one-dimensional strain biến dạng một chiều permanent strain biến dạng thường xuyên permanent strain sự biến dạng dư permissible strain biến dạng cho phép plane strain biến dạng phẳng plane strain sự biến dạng phẳng plastic strain biến dạng dẻo plastic strain sự biến dạng dẻo potential energy of strain thế năng biến dạng principal axis of strain phương biến dạng chính principal strain biến dạng chính proportionality of stress to strain tính ứng suất tỷ lệ với biến dạng protrusion strain biến dạng đẩy trồi (đất) quartz strain gauge máy đo biến dạng thạch anh quenching strain sự biến dạng khi tôi radical strain biến dạng theo tia range of strain phạm vi biến dạng rate of strain tỷ lệ biến dạng recoverable (elastic) strain sự biến dạng đàn hồi relative strain biến dạng tương đối residual strain biến dạng dư residual strain sự biến dạng dư semiconductor strain gage đường đo biến dạng dùng bán dẫn (Mỹ) shear (ing) strain biến dạng cắt shear (ing) strain biến dạng trượt shear strain biến dạng chống cắt shear strain biến dạng trượt shear strain độ biến dạng trượt shear strain sự biến dạng trượt shearing strain biến dạng cắt shearing strain biến dạng chống cắt shearing strain biến dạng sắt shearing strain biến dạng trượt shearing strain sự biến dạng (cắt, trượt) shearing strain sự biến dạng cắt shearing strain sự biến dạng trượt shrinkage strain biến dạng do co ngót shrinkage strain biến dạng ngót shrinkage strain sự biến dạng lún shrinkage strain of concrete biến dạng do co ngót bê tông simple strain biến dạng đơn giản spherical strain tensor tenxơ cầu biến dạng state of strain trạng thái biến dạng static strain biến dạng tĩnh strain ageing sự hóa già biến dạng strain aging sự hóa già biến dạng strain amplitude biên độ biến dạng strain analysis phân tích biến dạng strain cap khả năng biến dạng (không bị phá hỏng) strain capacity khả năng biên dạng strain components thành phần biến dạng strain crack vết nứt biến dạng strain cracking sự nứt do biến dạng strain deviator tenxơ lệch biến dạng strain diagram biểu đồ biến dạng strain due to creep of concrete biến dạng do từ biến của bê tông strain effect hiệu ứng biến dạng strain ellipsoid elipsoit biến dạng strain ellipsoid elipxôit biến dạng strain energy công biến dạng strain energy năng lượng biến dạng strain energy thế năng biến dạng strain energy equation phương trình năng lượng biến dạng strain energy method phương pháp năng lượng biến dạng strain figure sơ đồ biến dạng strain gage dưỡng đo biến dạng strain gage máy đo biến dạng strain gage máy đo độ biến dạng strain gage bridge cầu đo biến dạng strain gauge biến dạng kế strain gauge đồng hồ đo biến dạng strain gauge dưỡng đo biến dạng strain gauge máy đo biến dạng strain gauge tenxơmet (dụng cụ đo biến dạng) strain gauge bridge cầu đo biến dạng strain insulator bộ cách điện biến dạng strain joint khe biến dạng strain limit giới hạn biến dạng strain measurement phép đo biến dạng strain modulus môđun biến dạng strain of the fibre on the section biến dạng của các thớ trên mặt cắt strain quadratic quađric biến dạng strain quadric quadric biến dạng strain recorder dụng cụ ghi biến dạng strain relaxation sự chùng biến dạng strain rose sơ đồ biến dạng strain sensibility độ nhạy biến dạng strain surface mặt biến dạng strain tension tenxơ biến dạng strain tensor tenxơ biến dạng strain wave sóng biến dạng strain-energy function hàm biến dạng năng lượng strain-optic coefficient hệ số quang biến dạng strain-optical coefficient hệ số biến dạng quang strain-optical equation phương trình biến dạng quang stress strain curve đường ứng suất biến dạng stress strain relation quan hệ ứng suất-biến dạng stress-strain curve biểu đồ ứng suất-biến dạng stress-strain curve đường cong ứng suất-biến dạng stress-strain diagram giản đồ ứng suất-biến dạng (đóng tàu) stress-strain relation hệ thức ứng suất-biến dạng stretching strain biến dạng kéo stretching strain sự biến dạng kéo tangential strain biến dạng tiếp tuyến temperature strain biến dạng do nhiệt độ temperature strain biến dạng nhiệt temperature strain biến dạng nhiệt độ temperature strain sự biến dạng nhiệt tensile strain biến dạng kéo tensile strain sự biến dạng căng tensile strain sự biến dạng kéo tension of strain tenxơ biến dạng tension strain biến dạng kéo tensor of strain tenxơ biến dạng tensor of strain rate tenxơ tốc độ biến dạng thermal strain biến dạng do nhiệt thermal strain biến dạng nhiệt to undergo strain bị biến dạng torsional strain biến dạng xoắn torsional strain độ biến dạng xoắn torsional strain sự biến dạng xoắn total strain sự biến dạng toàn phần total strain energy năng lượng biến dạng toàn phần transverse strain biến dạng trên phương ngang transverse strain sự biến dạng ngang true strain sự biến dạng thực twisting strain biến dạng xoắn twisting strain độ biến dạng xoắn twisting strain sự biến dạng xoắn ultimate allowable strain sự biến dạng (ở) giới hạn cho phép ultimate strain biến dạng giới hạn ultimate strain sự biến dạng tới hạn unit lateral strain biến dạng ngang đơn vị unit strain biến dạng đơn vị unit strain biến dạng tỷ đối virtual strain biến dạng ảo virtual strain biến dạng khả dĩ visco-elastic strain biến dạng nhớt-đàn hồi volume (tric) strain biến dạng thể tích volume strain biến dạng thể tích volume strain sự biến dạng khối volumetric strain biến dạng thể tích volumetric strain energy năng lượng biến dạng thể tích yield (-point) strain biến dạng tại giới hạn chảy

Related Posts