Đâm, thọc, chọc to stick a pin through something đâm đinh ghim qua một vật gì to stick pigs chọc tiết lợn cake stuck over with almonds bánh có điểm hạnh nhân

Đang xem: Stick là gì

Cắm, cài, đặt, để, đội to stick pen behind one”s ear cài bút sau mái tai to stick up a target dựng bia lên stick your cap on đội mũ lên

Dán, dính to stick postage stamp on an envelope dán tem lên một cái phong bì stick no bills cấm dán quảng cáo

( (thường) + out) ngó, ló; ưỡn (ngựa), chìa (cằm), phình (bụng)… to stick one”s head out of window ló đầu ra ngoài cửa sổ to stick out one”s chest ưỡn ngực; vỗ ngực ta đây

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) làm sa lầy, làm vướng mắc, làm trở ngại; giữ lại ( (thường) động tính từ quá khứ) the wheels were stuck bánh xe bị sa lầy I was stuck in town tôi bị giữ lại ở tỉnh

Bám vào, gắn bó với, trung thành với to stick to the point bám vào vấn đề to stick like a bur bám như đỉa đói friends should stick together bạn bè phải gắn bó với nhau to stick to one”s promise trung thành với lời hứa của mình are you going to stick in all day? anh sẽ ở nhà suốt ngày à?

Sa lầy, mắc, kẹt, vướng, tắc; bị chặn lại, bị hoãn lại, đi đến chỗ bế tắc carriage stuck in the mud xe bị sa lầy he got through some ten lines and there stuck nói đọc trôi được mười dòng rồi tắc tị the bill stuck in committee đạo dự luật bị ngăn lại không được thông qua ở uỷ ban

Xem thêm: ” Bài Tập Tiếng Anh Là Gì ? Một Số Bài Tập Tiếng Anh Hay Cơ Bản!

to stick at miệt mài làm, bền bỉ tiếp tục to stick at a task for six hours miệt mài làm một công việc luôn sáu giờ liền to stick at nothing không gì ngăn trở được; không từ thủ đoạn nào

if you throw mud enough, some of it will stick nói xấu một trăm câu, thế nào cũng có người tin một câu

thỏi chocolate stick thỏi socola chocolate-coconut stick thỏi socola dừa dough stick thỏi bột nhào

noun bar , bat , baton , billet , birch , bludgeon , board , branch , cane , club , cudgel , drumstick , ferrule , ingot , mast , rod , rule , ruler , shoot , slab , slat , staff , stake , stalk , stave , stem , strip , switch , timber , twig , wand , wedge , walking stick , bloom , shaft , adherence , agglutination , batlet , boomerang , conglutination , fagot , ferule , gad , gambrel , garrot , glutinosity , goad , maul-stick , mucilage , pl. chatwood , resin , skewer , sprag , stab , stickiness , tenacity , thrust , viscosity , walking-stick , woomerah
verb attach , be bogged down , become embedded , become immobilized , bind , bond , braze , catch , cement , clasp , cleave , cling , cling like ivy , clog , cohere , fasten , fix , freeze to , fuse , glue , hold , hold fast , hold on , hug , jam , join , linger , lodge , paste , persist , remain , snag , solder , stay , stay put , stick like barnacle , stick together , unite , weld , dig , drive , gore , impale , insert , jab , penetrate , pierce , pin , plunge , prod , puncture , ram , run , sink , spear , stab , thrust , transfix , deposit , drop , establish , install , place , plant , plonk , plunk , put , set , settle , store , stuff , abide , bear , bear up under , brook , get on with , go , grin and bear it , last , put up with , see through , stand , stomach * , suffer , support , take , take it , tolerate , weather , adhere , lay , confound , foist , inflict , saddle , bilk , cozen , defraud , gull , mulct , rook , swindle , victimize , affix , agglutinate , cheat , conglutinate , disconcert , glutinate , hesitate , infix , jut , pose , project , protrude. (slang) impose upon , push , puzzle , scruple , stall , stick out

Xem thêm: Hình Nền Siêu Xe Đẹp Full Hd Cho Máy Tính Của Bạn, +84 Hình Nền Siêu Xe Ô Tô Nhìn Ngực Ngầu

phrasal verb abide , bide , linger , stay , tarry , wait , bag , balloon , beetle , belly , jut , overhang , pouch , project , protrude , protuberate , stand out , hold up

Related Posts