What Does ” Staple Food Là Gì ? Nghĩa Của Từ Staple Food Trong Tiếng Việt

The most commonly or regularly eaten food in a country or community and which forms the mainstay of the total calorie supply, especially in the poorer populations and at times of food shortage.

Đang xem: Staple food là gì

Sticky rice is a characteristic staple food and has cultural and religious significance to the Lao people.
The second staple food grown across the country is cassava with an annual yield of 350,000t in 2006.
Granted, the caterpillar has limited menu choice—some ant grubs and their main staple, food regurgitated by worker ants.
Đồng ý là sâu không có nhiều món để chọn —vài ấu trùng và món chính là đồ ăn do các thợ kiến nhả ra.
Gạo là lương thực chính trong tất cả các nước Đông Nam Á và là một trọng tâm chính của vấn đề an ninh lương thực.
As we evolved and bugs became part of our dietary tradition, they fulfilled the role of both staple food and delicacy.
Khi chúng ta tiến hoá sâu bọ trở thành một phần trong thực đơn truyền thống của con người, chúng đóng vai trò của cả thức ăn hàng ngày lẫn các món ăn sang trọng.
The staple food is rice; the delta regions of Godavari, Krishna and Kaveri are amongst the top rice producing areas in the country.
Lương thực chủ yếu là gạo; các khu vực châu thổ sông Godavari, Krishna và Kaveri nằm trong số các vùng sản xuất lúa hàng đầu tại Ấn Độ.
While A. cruentus is no longer a staple food in North and Central America, it is still grown and sold as a health food.

Xem thêm: Game Ca Lớn Nuốt Cá Bé 2020 Trên App Store, Game Cá Lớn Nuốt Cá Bé Cực Hay

Trong khi A. cruentus không còn là một thực phẩm chủ yếu ở Trung Mỹ, nó vẫn được trồng và bán như là một thực phẩm sức khỏe.
Nsima is a dish made from maize flour (white cornmeal) and water and is a staple food in Zambia (nshima/ ubwali) and Malawi (nsima).
Nshima hay Nsima là một món ăn làm từ bột ngô (bột ngô trắng) và nước và là một thực phẩm thiết yếu ở Zambia (nshima) và Malawi (nsima).
It is a major staple food for the lowland peoples of New Guinea and the Moluccas, where it is called saksak, rabia and sagu.
Đó là một thực phẩm thiết yếu cho các dân tộc vùng thấp của New Guinea và Moluccas, nơi nó được gọi là saksak, rabia và sagu.
The staple food in Thailand is rice, particularly jasmine variety rice (also known as “hom Mali” rice) which forms a part of almost every meal.
Các thực phẩm chủ yếu ở Thái Lan là gạo, giống lúa đặc biệt là gạo tám (còn được gọi là gạo “hom Mali”) được dùng trong hầu hết các bữa ăn.
There is another story where the Sibu Chinese immigrants regarded Sibu Melanau people as “Go” people because a staple food of Melanau staple food was “Sago”.
Còn có một chuyện khác là người Hoa nhập cư tại Sibu gọi là Melanau tại địa phương là người “Go” do thực phẩm chủ yếu của người Melanau là “Sago”.
The name Misamis is believed to have been derived from the Subanen word Kuyamis which is a variety of coconut, the staple food of the early settlers.

Xem thêm: Cách Chơi Rumble Mùa 11 – Cách Chơi Rumble Mùa 9 Bá Đạo

Cái tên “Misamis” được cho là bắt nguồn từ tiếng Subano “Kuyamis”, tên một loại dừa là thức ăn chủ yếu của những người định cư sớm nhất ở đây.

Related Posts