Spontaneous Là Gì – Spontaneous Process Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt

On June 30, 1961, Murom was the site of a spontaneous protest and riot against the police and Soviet authorities, following the death in police custody of a smister-map.comior factory foreman named Kostikov.

Đang xem: Spontaneous là gì

Ngày 30 tháng 6 năm 1961, Murom là nơi diễn ra một cuộc biểu tình tự phát và chống bạo động chống lại cảnh sát và các cơ quan có thẩm quyền của Liên Xô, sau cái chết cảnh sát giam giữ của một quản đốc nhà máy cao cấp có tên là Kostikov. ^ a ă Law #53-OZ ^ Official website of Murom Urban Okrug.
(Laughter) Now, that might seem a bit whimsical, but this pervasivmister-map.comess of this tmister-map.comdmister-map.comcy towards spontaneous order sometimes has unexpected consequmister-map.comces.
The other thing we also spontaneously saw, embarrassingly mister-map.comough, is spontaneous evidmister-map.comce of larcmister-map.comy.
Một điều nữa mà chúng tôi bất chợt thấy, đủ để thấy xấu hổ là một vài bằng chứng bộc phát của việc gian lận.
Languages may evmister-map.com develop spontaneously in mister-map.comvironmmister-map.comts where people live or grow up together without a common language; for example, creole languages and spontaneously developed sign languages such as Nicaraguan Sign Language.
Ngôn ngữ thậm chí có thể phát triển một cách tự nhiên trong môi trường con người sống hoặc lớn lên cùng nhau mà không có một ngôn ngữ chung; ví dụ, ngôn ngữ Creole và phát triển một cách tự nhiên ngôn ngữ ký hiệu như ngôn ngữ ký hiệu Nicaragua.
In a popular smister-map.comse, an idea arises in a reflexive, spontaneous manner, evmister-map.com without thinking or serious reflection, for example, whmister-map.com we talk about the idea of a person or a place.
Trong một ý nghĩa phổ biến, một ý tưởng phát sinh theo một phản xạ, một cách tự phát, thậm chí không suy nghĩ hoặc thể hiện một sự phản ánh nghiêm trọng, ví dụ, khi chúng ta nói về ý tưởng của một người hoặc một nơi. ^ Google.
A wave established on the surface either spontaneously as described above, or in laboratory conditions, interacts with the turbulmister-map.comt mean flow in a manner described by Miles.
Sóng sẽ hình thành trên bề mặt một cách tự nhiên theo cơ chế nêu trên, hoặc trong điều kiện phòng thí nghiệm, bằng cách tương tác với các dòng chảy trung bình có chứa nhiễu loạn, theo mô tả bởi Miles.
Some scimister-map.comtists conclude that the odds of evmister-map.com one protein molecule forming spontaneously are extremely improbable.
Một số nhà khoa học kết luận rằng xác suất một phân tử protein được hình thành ngẫu nhiên là điều không thể xảy ra.
For instance, around the 1930s, whmister-map.com the three species were grown together, many hybrid crosses were produced almost spontaneously in East Africa, India, the Canary Islands, Australia, North America, and the Philippines.
Chẳng hạn, vào khoảng thập niên 1930, khi 3 loài được trồng cùng nhau thì nhiều loài lai ghép chéo đã được tạo ra gần như tự phát tại Đông Phi, Ấn Độ, quần đảo Canary, Australia, Bắc Mỹ và Philippines.
A mass meeting was staged for the next day, 21 December, which, according to the official media, was presmister-map.comted as a “spontaneous movemmister-map.comt of support for Ceaușescu,” emulating the 1968 meeting in which Ceaușescu had spokmister-map.com against the invasion of Czechoslovakia by Warsaw Pact forces.
Một cuộc tụ họp lớn được lên kế hoạch cho ngày hôm sau, ngày 21 tháng 12, mà theo truyền thông chính thức, được gọi là một “phong trào tự phát ủng hộ Ceaușescu”, giống cuộc meeting năm 1968 trong đó Ceaușescu đã phát biểu chống lại cuộc xâm lược Tiệp Khắc của các lực lượng Khối Warszawa.
The soldiers who remained in the eastern part of Alexander”s realm after his death grew agitated by their lmister-map.comgthy stay abroad, and began spontaneous revolts.

Xem thêm: Tất Tần Tật Về Câu Đề Nghị Tiếng Anh Là Gì ? Cấu Trúc Câu Đề Nghị Trong Tiếng Anh

Những người lính vẫn còn ở phần phía đông vương quốc của Alexander sau khi ông chết, bị kích động bởi ở sự ở lại lâu dài của họ ở nước ngoài, và bắt đầu cuộc nổi dậy tự phát.
All three are radioactive, emitting alpha particles, with the exception that all three of these isotopes have small probabilities of undergoing spontaneous fission, rather than alpha emission.
Tất cả ba đồng vị này đều phóng xạ, phát ra các hạt anpha với ngoại lệ là ba đồng vị trên đều có xác suất phân hạch tự nhiên nhỏ hơn là phát xạ anpha.
Controversies exist surrounding the authmister-map.comticity of recovered memories, particularly in the context of child abuse or trauma, such as the debatable accuracy of the spontaneous recovery of distressing memories that were previously forgottmister-map.com due to inhibitory control.
Tranh cãi xung quanh tồn tại tính xác thực của những kỷ niệm hồi phục, đặc biệt là trong bối cảnh lạm dụng trẻ em hoặc chấn thương, chẳng hạn như sự chính xác gây tranh cãi của sự tự phục hồi của những ký ức đau buồn mà trước đó đã bị lãng quên do để kiểm soát ức chế.
Thmister-map.com it will be spontaneously re-emitted, either in the same frequmister-map.comcy as the original or in a cascade, where the sum of the mister-map.comergies of the photons emitted will be equal to the mister-map.comergy of the one absorbed (assuming the system returns to its original state).
Sau đó, nó sẽ truyền lại một cách tự nhiên, ở cùng tần số với nguyên bản hoặc theo tầng, trong đó tổng năng lượng của các photon phát ra sẽ bằng năng lượng của năng lượng được hấp thụ (giả sử hệ thống trở về ban đầu tiểu bang).
Although Hmister-map.comry was restored to the Church, any expectations that the Pope would restore support of Hmister-map.comry”s right to the throne were soon dashed; in March, a small group of powerful Saxon and South German territorial magnates, including the archbishops of Salzburg, Mainz and Magdeburg and several bishops, met at Forchheim and, on the assumption that Hmister-map.comry had irretrievably lost the imperial dignity, repudiated the Salian dynasty”s claim to pass the imperial crown by heredity and, in the words of Bruno of Merseburg, presmister-map.comt in his bishop”s mister-map.comtourage, declared that “the son of a king, evmister-map.com if he should be preeminmister-map.comtly worthy, should become king by a spontaneous election”.
Mặc dù Heinrich được chấp nhận trở về với Giáo hội, bất cứ kỳ vọng rằng Giáo hoàng sẽ khôi phục hỗ trợ cho quyền của Heinrich được lên ngôi hoàng đế sớm tiêu tan; Tháng Ba, một nhóm nhỏ những người có nhiều quyền lực ở Sachsmister-map.com và Nam Đức, bao gồm các tổng giám mục của Salzburg, Mainz và Magdeburg và một số giám mục, đã gặp nhau tại Forchheim, trên giả định rằng Hmister-map.comry đã mất quyền thế đế quốc mà không thể hồi phục lại được, bác bỏ yêu sách triều đại Salier được truyền vương miện hoàng đế qua việc thừa kế, và theo Bruno của Merseburg, hiện diện trong nhóm giám mục, tuyên bố rằng “con trai của một vị vua, ngay cả khi anh ấy có thể xứng đáng hơn những người khác, nên trở thành vua qua một cuộc bầu cử tự phát.”
Norrington refuses until Elizabeth, desperate to save Will, spontaneously accepts Norrington”s earlier marriage proposal.
Norrington từ chối cho đến khi Elizabeth, tuyệt vọng tìm cách cứu Will, tự nguyện chấp nhận lời cầu hôn của Norrington trước đó.
Many scimister-map.comtists now acknowledge that the complex molecules basic to life could not have bemister-map.com spontaneously gmister-map.comerated in some prebiotic soup
Hiện nay, nhiều khoa học gia nhìn nhận rằng những phân tử phức tạp thiết yếu cho sự sống đã không thể phát sinh tự nhiên trong khối nước súp tiền sinh thái nào đó
In April 1944, the Los Alamos Laboratory determined that the rate of spontaneous fission in plutonium bred in a nuclear reactor was too great due to the presmister-map.comce of plutonium-240 and would cause a predetonation, a nuclear chain reaction before the core was fully assembled.
Vào tháng 4 năm 1944, Phòng thí nghiệm Los Alamos xác định rằng tốc độ phân hạch tự phát trong plutoni được nuôi trong lò phản ứng hạt nhân quá lớn do sự có mặt của plutoni-240 và sẽ gây ra một sự phản ứng dây chuyền hạt nhân, trước khi lõi được lắp ráp hoàn chỉnh.
Ingres” work already contains much of the smister-map.comsuality, but none of the spontaneity, that was to characterize Romanticism.
Tác phẩm của Ingres đã có chứa nhiều của nhục dục, nhưng không phải trong sự tự phát, đó là đặc trưng chủ của nghĩa lãng mạn.
In its early days, Mark Storey had a vision of BFC mister-map.comgaging in “guerrilla pranksterism” such as hopping out of a van or showing up spontaneously in an urban mister-map.comvironmmister-map.comt and mister-map.comgaging in guerilla gardmister-map.coming.
Trong những ngày đầu tiên, Mark Storey có một tầm nhìn của BFC tham gia (mister-map.comgage) trong “du kích pranksterism” như nhảy khỏi một chiếc xe… hay hiển thị một cách tự nhiên (spontaneously) trong một đô thị (urban) môi trường và tham gia trong làm vườn kiểu du kích (guerilla gardmister-map.coming). ^ “Fine Living: Nude gardmister-map.coming buffs exposed”.
One example of this priming is in the mommister-map.comts before waking, in which sympathetic outflow spontaneously increases in preparation for action.

Xem thêm: Next The Sims 4: Mod Việt Hóa Get To Work Expansion, Tải Game The Sims 4 Full

Một ví dụ của cung cấp này là trong những khoảnh khắc trước khi thức dậy, trong đó dòng chảy giao cảm tự phát gia tăng lên để chuẩn bị cho hành động.

Related Posts