Nghĩa Của Từ Sphere Là Gì ? Nghĩa Của Từ Sphere Trong Tiếng Việt

Ví dụ:

1. The greater your sphere of influence is, the greater your responsibility.

Phạm vi ảnh hưởng của cậu càng lớn, trách nhiệm của cậu càng nặng nề.

Đang xem: Sphere là gì

2. That problem is outside my sphere of responsibility.

Vấn đề đó nằm ngoài phạm vi trách nhiệm của tôi.

3. Although she was not in his sphere of command, she still respected him as a leader.

Mặc dù cô ấy không nằm trong phạm vi ra lệnh của ông ấy, cô ấy vẫn tôn trọng ông ấy với tư cách là lãnh đạo.

4. With the new promotion, the sergeant’s sphere of influence widened significantly.

Với chiến dịch quảng bá mới, sức ảnh hưởng của trung sĩ ngày càng mở rộng.

Xem thêm: Guide Darius Tốc Chiến: Bảng Darius, Bảng Bổ Trợ, Ngọc Bổ Trợ

5. His work is little known outside the academic sphere.

Tác phẩm của anh ấy ít được biết đến ngoài lĩnh vực học thuật.

word family

sphere (n) khu vực, phạm vi (hoạt động, quyền lực…)

hemisphere (n) bán cầu

spherical (adj) có hình cầu

spherically (adv) 1 cách hình cầu

từ đồng nghĩa

*Từ đồng nghĩa không có chức năng tương tự từ gốc. Trong một số trường hợp, từ đồng nghĩa không thể thay thế từ gốc trong câu.

domain: phạm vi, lĩnh vực

realm: lĩnh vực, địa hạt

area: lĩnh vực, khu vực

*

Nhi Nguyen

Nhi Nguyen is the Brand Marketer of Nói Tiếng Anh Đi. She is responsible for producing informative educational content, ensuring quality and consistency of the site. As a introvert soul, she dedicates most of her free time to music, movies and long bicycle rides.

More Posts

Follow Me:

*

Read

10 TỪ ĐỒNG NGHĨA CỦA “EVIL”

từ đồng nghĩa của Evil là gì? danh sách những<...>

Read more →
22Oct

*

Read

TOP 5 NHÂN VẬT PHẢN DIỆN CỦA DISNEY

Hầu hết các bộ phim hoạt hình của Disney đều<...>

Read more →
15Oct

comments

Leave a Reply Cancel reply

Connect with:

*

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment

Name *

Email *

Website

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

Xem thêm: Game Fix / Crack: Titan Quest Anniversary Edition Crack Archives

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Related Posts