Nghĩa Của Từ Soy Sauce Là Gì ? Nghĩa Của Từ Soy Sauce Trong Tiếng Việt

a strong-tasting, dark brown liquid made from fermented soya beans and used especially in Chinese and Japanese cooking
 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ mister-map.com.

Đang xem: Soy sauce là gì

Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Analogue Là Gì, Tìm Hiểu Một Số Đặc Điểm Của Tín Hiệu Analog

a salty, dark brown liquid made from soybeans, used as a flavoring esp. in Chinese and Japanese cooking
These dealt mainly in rice, soybean paste and soy sauce, but most of them were unsuccessful and short-lived.
Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên mister-map.com mister-map.com hoặc của mister-map.com University Press hay của các nhà cấp phép.
Traditionally, the noodles are finished with the addition of a warm, sweetened soy sauce just before serving.
Fujiwara makes vessels able to transform substrate areas up to for the production of soy sauce or sake.
It is sometimes eaten with vinegar (chopped chilies and or soy sauce are added) or with “bagoong”, “lechon” liver sauce, or “atchara”.
It uses very little oil and many vegetables, and is mainly based on rice, soy sauce, and fish sauce.
Instead, soy sauce is poured into a small dish that is provided, and the food dipped into the sauce.
Salted fish and salted soy sauce are produced, and the county is known for its handicrafts and ceramics.

*

problems that someone has had in the past that they do not worry about because they happened a long time ago and cannot now be changed

Về việc này

*

*

*

Thêm đặc tính hữu ích của mister-map.com mister-map.com vào trang mạng của bạn sử dụng tiện ích khung tìm kiếm miễn phí của chúng tôi.

Xem thêm: “( Cardinal Number Là Gì ? (Cardinal And Ordinal Numbers) Có Nghĩa Là Gì

Tìm kiếm ứng dụng từ điển của chúng tôi ngay hôm nay và chắc chắn rằng bạn không bao giờ trôi mất từ một lần nữa.
Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập mister-map.com English mister-map.com University Press Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}

Related Posts