Nghĩa Của Từ Slash Là Gì ? Slash Là Gì, Nghĩa Của Từ Slash

quật·đống cành lá cắt·nhát·hạ·sự rạch·đánh·khía·cắt bớt·vết chém·vết cắt·vết rạch·đường cắt·đường rạch·đả kích·đập tơi bời·giảm·dấu sổ chéo·hạ bớt
In earlier times, when mister-map.comllagers had access to plentiful forests that separated settlements from each other, slash-and-burn agriculture was a standard technique.

Đang xem: Slash là gì

Trong thời gian trước đây, khi người dân đã tiếp cận với các khu rừng phong phú tách biệt các khu định cư với nhau, nông nghiệp bị đốt nương là một kỹ thuật tiêu chuẩn.
The term “hack and slash” was originally used to describe a play style in tabletop role-playing games, carrying over from there to MUDs, MMORPGs, and role-playing mister-map.comdeo games.
“Hack and slash” lúc đầu được sử dụng để mô tả một phong cách chơi trong dạng game nhập vai tabletop, rồi về sau du nhập sang cả MUD, MMORPG và mister-map.comdeo game nói chung.
Predominantly “slash-and-burn”-agriculture is used, often linked with growing mountain rice – 45% of rural mister-map.comllages in Oudomxay depend on swidden agriculture, due to the promister-map.comnce”s mountainous topography.
Thói quen du canh du cư chặt đốt rừng làm nương rẫy, thường là trồng lúa trên núi – 45% làng nông thôn ở Oudomxay phụ thuộc vào nông nghiệp nương rẫy do địa hình miền núi của tỉnh.
” Slash ” bây giờ được dùng với nhiều cách khác nhau trong những cuộc tán gẫu của giới trẻ ngày nay.
For example, with the keyboard, to perform a slashing attack with the default key combination, a player would press the “4” and “6” keys on the numeric keypad in succession.
Ví dụ, với bàn phím, để thực hiện một cuộc tấn công ác liệt với tổ hợp phím mặc định thì người chơi sẽ phải nhấn phím số “4 “và “6” trên bàn phím số liên tiếp để di chuyển vũ khí cách xa từ trái sang phải.
In set theory, Cantor”s diagonal argument, also called the diagonalisation argument, the diagonal slash argument or the diagonal method, was published in 1891 by Georg Cantor as a mathematical proof that there are infinite sets which cannot be put into one-to-one correspondence with the infinite set of natural numbers.
Trong lý thuyết tập hợp, Tranh luận đường chéo của Cantor, tranh luận cắt đường chéo, hoặc phương pháp đường chéo, được xuất bản vào năm 1891 bởi George Cantor với một chứng minh toán học rằng có các tập hợp vô hạn mà không thể tạo ra song ánh với tập hợp vô hạn của số tự nhiên.
P. nasus was listed by the IUCN as a vulnerable species, as it can be found over an area of 15,798 km2 (6,100 sq mi), but the quality and extent of the humid forest where the species needs to live is in a continuous decline, mainly due to mining, logging (for charcoal), and the slash-and-burn method in agriculture.
P. nasus được IUCN phân loài là loài sắp nguy cấp, vì loài này có thể được tìm thấy trên một diện tích 15.798 km2 (6.100 sq mi), nhưng chất lượng và mức độ của các khu rừng ẩm ướt nơi các loài cần được sống bị suy giảm liên tục, chủ yếu do khai thác mỏ, khai thác gỗ (than củi), và các phương pháp đốt nương rẫy.
In many cases , CSR can be allemister-map.comated by slashing stress levels ; but if not , patients may be helped by laser treatment .
Trong nhiều trường hợp , có thể làm dịu CSR nhở giảm bớt độ căng thẳng hoặc bệnh nhân có thể điều trị bằng tia laze .
A third and simpler method to using the mouse or keypad (as the mouse control can be awkward, and some laptops don”t have keypads) is the game”s “arcade mode”, which uses the Y, U, and I keys to block low, medium, and high, respectively, and H, J, and K keys to chop, slash medium, and slash high, respectively.
Một phương pháp khác đơn giản hơn trong mister-map.comệc sử dụng chuột hoặc bàn phím (như mister-map.comệc điều khiển chuột có thể gây chút khó khăn, và một số máy tính xách tay không có bàn phím) là “chế độ arcade” trong game, trong đó có sử dụng phím Y, U và I để đỡ đòn, tương ứng với mức độ thấp, trung bình và cao, phím H, J, và K tương ứng với chặt, chém vừa và chém cao.
The distinctive claw, on the second digit of dromaeosaurids, has traditionally been depicted as a slashing weapon; its assumed use being to cut and disembowel prey.

Xem thêm: Hình Nền Siêu Xe Đẹp Full Hd Cho Máy Tính Của Bạn, +84 Hình Nền Siêu Xe Ô Tô Nhìn Ngực Ngầu

Các móng vuốt đặc biệt, trên ngón thứ hai của dromaeosaurids, thường được mô tả như là một vũ khí để chém con mồi; giả định nó được dùng để cắt và xẻo thịt con mồi.
Deforestation takes the form of local subsistence use, such as slash and burn agriculture (referred to as tavy in Malagasy), the creation of pasture for cattle through burning, and legal and illegal gathering of wood for firewood or charcoal production; commercial mining; and the illegal logging of precious hardwoods for foreign markets.
Phá rừng có hình thức sử dụng tự cung tự cấp địa phương, chẳng hạn như dấu gạch chéo và ghi nông nghiệp (gọi tắt là tavy trong Malagasy), mister-map.comệc tạo ra các đồng cỏ cho gia súc thông qua mister-map.comệc đốt, và thu thập hợp pháp và bất hợp pháp của gỗ củi hoặc than sản xuất; khai thác thương mại; và khai thác gỗ bất hợp pháp của quý gỗ cứng cho thị trường nước ngoài.
Slash states in his autobiography that an 18-minute version of “November Rain” was recorded at a session with guitarist Manny Charlton (of rock band Nazareth) in 1986, before the recording sessions for Appetite for Destruction began.
Slash có nhắc tới trong cuốn tự truyện của mình ấn bản dài tới 18 phút của “November Rain” với sự góp mặt của nghệ sĩ khách mời Manny Charlton (của nhóm Nazareth) vào năm 1986, ngay trước khi album Appetite for Destruction được thu âm.
The sail can reduce yaw rotation by counteracting the lateral force in the direction opposite to the slash.
Cánh buồm có thể làm giảm sự quay vòng chệch hướng bằng cách chống lại lực bên theo hướng ngược lại với nhát chém.
Hyperinflation is ended by drastic remedies, such as imposing the shock therapy of slashing government expenditures or altering the currency basis.
Siêu lạm phát thường kết thúc bằng các biện pháp quyết liệt, chẳng hạn như mister-map.comệc áp đặt các biện pháp cắt giảm chi tiêu chính phủ hoặc làm thay đổi cơ sở tiền tệ.
They didn”t find your DNA at the crime scene, but… the mister-map.comc had slash marks on his body oddly similar to your claws.
The East Slavs practiced “slash-and-burn” agricultural methods which took advantage of the extensive forests in which they settled.
Người Đông Slav đã thực hành các phương pháp nông nghiệp “đốt rừng”, tận dụng các khu rừng rộng lớn nơi họ định cư.
Later versions of Borland Pascal also supported C++-style comments // preceded by two forward slashes , which finish at the end of the line.
Các phiên bản sau của Borland Pascal cũng hỗ trợ các nhận xét kiểu C ++ // preceded by two forward slashes, kết thúc ở cuối dòng.
During these years, Heraclius strove to rebuild his army, slashing non-military expenditures, devaluing the currency and melting down Church plate, with the backing of Patriarch Sergius, to raise the necessary funds to continue the war.
Trong những năm này, Heraclius ra sức xây dựng lại quân đội của mình, cắt giảm những chi phí phi quân sự, in thêm tiền tìm kiếm sự tài trợ của Giáo hội cùng với sự ủng hộ của Thượng phụ Sergius, để tạo được các nguồn kinh phí cần thiết để tiếp tục chiến tranh.
Not only will this address deforestation, he said, but it will also help reduce the spring haze in the north which is caused by slash-and-burn practices to prepare land for the next maize season.

Xem thêm: tai game cho dien thoai cam ung mien phi

Ông nói, không chỉ có vấn đề phá rừng, mà còn giúp giảm bớt vùng sương mù vào mùa xuân ở miền Bắc, là do các phương thức làm nương rãy để chuẩn bị cho mùa vụ ngô kế tiếp.

Related Posts