Sau Prefer Là Gì – Cách Dùng Cấu Trúc Prefer Chuẩn Nhất

Prefer có nghĩa là “thích hơn”, cấu trúc prefer được dùng để diễn tả sự yêu thích một cái gì đó hơn một cái gì. Việc sử dụng các cấu trúc với prefer rất phổ biến, tuy nhiên, nó cũng rất dễ gây nhầm lẫn giữa các dạng với nhau. Step Up sẽ giúp các bạn phân biệt cấu trúc prefer, cấu trúc would prefer và cấu trúc would rather và ý nghĩa của chúng trong từng trường hợp khác nhau.

Đang xem: Sau prefer là gì

1. Cấu trúc Prefer

Prefer là một từ đi được cả với to V và V-ing. Tuy nhiên, mỗi cấu trúc prefer lại diễn tả ý nghĩa khác nhau, hoặc mang những sắc thái khác nhau.

Cấu trúc Prefer something to something

Diễn tả sự yêu thích cái gì hơn (hơn cái gì)

S + Prefer + N1 (+ to + N2)

Ví dụ:

I prefer tea to coffee (Tôi thích trà hơn cà phê).I prefer this dress to the one you wore yesterday. (Tôi thích chiếc váy này hơn chiếc Bạn đã mặc ngày hôm qua.)We prefer going by ferry to flying. (Chúng tôi thích đi bằng thuyền hơn là máy bay).

*
*

4. Bài tập sử dụng cấu trúc Prefer, Would prefer

Cùng làm bài tập vận dụng cấu trúc Prefer, Would prefer trong tiếng anh để nắm chắc kiến thức đã học phía trên nhé!

Choose the best answer to fill the gap in each of the following:

1. I prefer coffee …………….. tea.

A. to B. than C. from

2. I prefer trains …………….. cars.

A. from B. than C. to

3. Although I love relaxing on beaches, I think I prefer …………….. in the mountains.

Xem thêm: Wisdom Là Gì – Nghĩa Của Từ Wisdom

A. walk B. walking C. walked

4. They’d rather have lunch inside, but I’d prefer …………….. outside in the garden.

A.eat B. eating C. to eat

5. I’m not a big fan of cars; I prefer …………….. by train.

A. travelling B. travel C. to travelling

6. I would prefer …………….. a dress rather than pants.

A. wear B. wearing C. to wear

7. I would prefer you …………….. out.

A. not to go B. not going C. didn’t go

8. She would prefer to live with her parents rather …………….. alone.

Xem thêm: Thế Nào Là Nhân Vô Thập Toàn Là Gì ? Nhân Vô Thập Toàn

A. to B. than C. for

9. Why do you …………….. going out with Tom?

A. prefer B. would prefer C. would rather

10. She would prefer if I …………….. her up.

A. picking B. picked C. to pick

Đáp án: 

1. A 2. C  3. B 4. C 5. A
6. C 7. A 8. B 9. A 10. B

 

Như vậy Step Up đã giới thiệu tới các bạn chi tiết cách sử dụng hai cấu trúc Prefer và Would prefer. Hy vọng bài viết đã giúp bạn tự tin hơn với 2 cấu trúc dễ nhầm lẫn này. Còn điều gì thắc mắc các bạn hãy bình luận phía dưới để chúng ta cùng thảo luận nhé. Chúc các bạn học tốt!

Related Posts