sau more là gì

Hỏi: Anh chị đài VOA cho em hỏi tại sao sau more có khi là adjective (adj), khi là adverb (adv)? Em cảm ơn.

Đang xem: Sau more là gì

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến VOA.

More, trước hết, có thể là một adjective nghĩa là một từ bổ nghĩa cho một danh từ, hay dùng với động từ to be, hay động từ gọi là linking verb như grow, seem.

Khi muốn nói rõ đặc tính hay bổ nghĩa cho một danh từ noun, ta dùng một từ loại mà văn phạm gọi là tính từ (hay tĩnh từ) vì nó làm modifier cho danh từ, nói rõ danh từ ấy có đặc điểm gì. Thí dụ: Căn phòng này lớn. Từ lớn bổ nghĩa cho cụm từ căn phòng. This room is large. Large là adjective bổ nghĩa cho room.

Khi ta dùng một tiếng bổ nghĩa cho một động từ, một tĩnh từ hay một trạng từ khác, tiếng đó là một adverb. Thí dụ: Anh ta chạy nhanh. He ran fast. Fast là một adverb, bổ nghĩa cho động từ ran (anh ta chạy thế nào? Anh ta chạy nhanh).

Nhưng trong câu: He is a fast runner (anh ta là một người chạy nhanh) thì fast lại đứng làm adjective vì bổ nghĩa cho danh từ runner.

Ðến đây thì bạn thấy cùng một chữ fast mà có khi đứng làm adjective trước danh từ, hay sau be, lại có khi đứng làm adverb. Có khi adverb đứng trước một adverb khác. He ran very fast. Anh ta chạy rất nhanh. Adverb very làm modifier cho adverb fast. Có khi adverb đứng trước một adjective. He is a very fast runner.

Tóm lại chữ more (nhiều, thêm, nữa, hơn) có khi là adjective và có khi là adverb, tuy theo từ loại.

1. More đứng làm adjective (hay determiner), trước noun:

– I need to get two more tickets. Tôi cần mua thêm hai vé nữa.

– Woud you like any more coffee? Bạn có muốn uống thêm cà-phê nữa không?

– I need some more time to finish this job. Tôi cần thêm thời giờ để làm xong công việc này.

– There were more accidents on the highways this year than last year. Có nhiều tai nạn xe hơi trên xa lộ năm nay hơn năm ngoái. (Trong thí dụ này more là comparative của many hay much, nhiều hơn)

=> Ta thấy nếu more đứng làm adjective hay determiner thì hay theo sau bởi một danh từ và có nghĩa là thêm, nữa, hay nhiều hơn. Trong trường hợp more là adjective thì more là hình thức so sánh hơn comparative form của many hay much:

2. More khi là adverb đứng trước và làm modifier cho adjective và adverb đi sau và là hình thức so sánh hơn của much:

* Dùng trước adjective.

Xem thêm: Bảng Ngọc Valhein, Cách Lên Đồ Valhein Mạnh Nhất Mùa 11, Cách Chơi Valhein Liên Quân 2020

– To me there’s nothing more exciting than playing football=Theo tôi không gì hào hứng bằng chơi bóng đá. (Sau more là adjective exciting)

– Try to be a little more patient: Hãy cố kiên nhẫn hơn.

* Dùng trước adverb.

– Can this be done more quickly? Việc này làm nhanh hơn được không? (Sau more là adverb quickly)

– It happens more often than it used to. Chuyện đó xảy ra thường xuyên hơn ngày trước (often là một adverb).

– I see my grandchildren more often these days. Mấy lúc này tôi thăm các cháu nội của tôi thường xuyên hơn (sau more có adverb often).

– The old man walks more slowly than he used to. Ông cụ già bước đi chậm hơn xưa.

Thành ngữ: More and more: càng ngày càng nhiều.

– Today, more and more people live in urban areas. Ngày nay càng ngày càng có nhiều người ở vùng đô thị. The more you sleep, the better you feel=càng ngủ nhiều thì càng thấy trong người khỏe khoắn. The more the merrier=càng đông càng vui.

– The more I see of her the more I like her. Tôi càng gặp cô ta thì tôi lại càng mến mộ cô ấy.

Từ loại more dùng như một so sánh hơn comparative. Nếu tĩnh từ hay trạng từ là tĩnh từ ngắn hay trạng từ ngắn thì thêm tiếp vĩ ngữ -er, fast, faster=nhanh hơn. Và không dùng more.

Nhưng nếu adjective hay adverb có hai âm tiết hay nhiều hơn thì dùng more.

Xem thêm: Sau Better Là Gì ? Cấu Trúc Had Better Trong Tiếng Anh Cấu Trúc Had Better Trong Tiếng Anh

Tóm lại: Sau more có thể là một danh từ (noun, cả mass nouns, abstract nouns danh từ trừu tượng, lẫn count nouns) và trong trường hợp này more là một adjective hay determiner (more sugar, more courage, more accidents). Khi more là một adverb, more dùng trong hình thức so sánh hơn comparative của much. More là tiếng trái nghĩa của less hay fewer (ít hơn). This lane is for those customers with ten or fewer than 10 items. Ðường trả tiền này dành cho khách mua 10 món hay ít hơn. Và khi là hình thức comparative thì adverb more đứng trước một adjective hay một adverb khác (more exciting, more often, more slowly).

–Chúc bạn mạnh tiến–

* Quý vị có thể nêu câu hỏi/ ý kiến/ thắc mắc, vui lòng gửi email đến địa chỉ: AnhNguQA

Related Posts