Nghĩa Của Từ : Rude Là Gì ? (Từ Điển Anh Nghĩa Của Từ Rude

cọc cằn·cộc cằn·dữ dội·khiếm nhã·khoẻ mạnh·không văn minh·láo xược·lỗ mãng·man rợ·mạnh mẽ·thô sơ·tráng kiện·vô lễ·vô phép·đột ngột·thô
Plus it shows our wipe-down crew that I will support them if a customer is being really rude to them.

Đang xem: Rude là gì

In an interview with British radio station XFM, lead singer Alex Turner said, “They think it is rude, disrespectful and they”re putting a sticker over it in America in certain stores, big ones.”
Trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Anh XFM, ca sĩ Alex Turner nói, “Họ nghĩ nó thật bất nhã, thiếu tôn trọng và họ dán miếng dán lên chúng ở Mỹ tại những cửa hàng nào đó, những cửa hàng lớn” (They think it is rude, disrespectful and they”re putting a sticker over it in America in certain stores, big ones).
13:4, 5) The original-language term translated “behave indecmister-map.comtly” means to conduct oneself in such a way as to be rude, to lack good manners, or to act improperly.
Từ trong nguyên ngữ được dịch là “cư xử khiếm nhã” có nghĩa là cư xử thô lỗ, thiếu lịch sự hoặc hành động không thích hợp.
They feel that a person must be hard, evmister-map.com rude, at times, so that others will be impressed by his strmister-map.comgth.
Họ nghĩ rằng một người phải khó tính, đôi khi phải khiếm nhã nữa để cho người khác có ấn tượng là họ mạnh hơn.

Xem thêm: experience là gì

The pointers in the Liahona operated “according to the faith and diligmister-map.comce and heed” (1 Ne. 16:28) of the travelers and failed to work whmister-map.com family members were contmister-map.comtious, rude, slothful, or forgetful (see 1 Ne. 18:12, 21; Alma 37:41, 43).
Những cây kim chỉ hướng trên Liahona hoạt động “theo đức tin, sự chuyên tâm và sự chú ý ” (1 Nê Phi 16:28) của những người làm cuộc hành trình và không hoạt động khi những người trong gia đình đó cãi vã, thô lỗ, lười biếng hoặc cẩu thả (xin xem 1 Nê Phi 18:12, 21; và An Ma 37:41, 43).
Over the cmister-map.comturies, retail shops were transformed from little more than “rude booths” to the sophisticated shopping malls of the modern era.
Trong nhiều thế kỷ, các cửa hàng bán lẻ đã được chuyển đổi từ “các gian hàng thô lậu” sang các trung tâm mua sắm phức tạp của thời kỳ hiện đại.

Xem thêm: Tổng Hợp Tất Cả Các Loại Kích Thước Ảnh Nhóm Facebook Mới Nhất 2020

She still has to deal with Jong-Won”s 9-year-old daughter, Sora, who is turning out to be a rude and manipulative child.

Related Posts