” Reset Là Gì, Nghĩa Của Từ Reset Là Gì? Sự Khác Nhau Giữa Reboot Và Reset

(Should we delete (+) this sense?) A button that resets a demister-map.comce, often a computer.A button that resets a demister-map.comce, often a computer.+1 định nghĩa

*

Trong mỗi trường hợp mà chúng tôi kiểm tra, các nhân vật gặp trục trặc đều không được cài đặt lại đúng cách.

Đang xem: Reset là gì, nghĩa của từ reset

The concern stems from estimates suggesting that up to 50% of all species on the planet will disappear within the next 50 years, which has contributed to poverty, starvation, and will reset the course of evolution on this planet.
Mối quan tâm xuất phát từ mister-map.comệc có tới 50% số loài trên hành tinh sẽ biến mất trong vòng 50 năm tới và đã góp phần vào mister-map.comệc giảm nghèo đói cũng như thiết lập lại quá trình tiến hóa.
If you cancel your storage plan or when your storage plan expires, your storage limits will reset to the free levels for each product at the end of your billing cycle.
Nếu bạn hủy gói bộ nhớ hoặc khi gói bộ nhớ hết hạn, hạn mức bộ nhớ của bạn sẽ được đặt lại về mức miễn phí cho mỗi sản phẩm ở cuối chu kỳ thanh toán.
Variant C of the mister-map.comrus resets System Restore points and disables a number of system sermister-map.comces such as Windows Automatic Update, Windows Security Center, Windows Defender and Windows Error Reporting.
Biến thể C của sâu tái tạo các điểm System Restore và tắt một số dịch vụ hệ thống như Windows Automatic Update, Windows Security Center, Windows Defender và Windows Error Reporting.
Fox ran with an unusual gait, as he was required to hop-step on his good leg due to the extra time the springs in his artificial leg required to reset after each step.
Fox có một dáng chạy bất thường, vì anh phải nhảy lò cò trên chiếc chân còn tốt do các lò xo ở chiếc chân giả cần thời gian để hồi phục sau mỗi bước chạy.
When the countdown ends, the room is suddenly restored to normal, and the clock radio resets itself to 60:00.
Khi sự đếm ngược kết thúc, căn phòng trở lại bình thường như lúc ban đầu, và chiếc đồng hồ lại đếm ngược ở phút “60:00”.
If you can”t sign in to your administrator account, you can reset your password and a temporary password will be sent to your secondary email address or phone number.
Nếu bạn không thể đăng nhập tài khoản quản trị mister-map.comên, bạn có thể đặt lại mật khẩu và mật khẩu tạm thời được gửi đến địa chỉ email thứ hai hoặc số điện thoại của bạn.

Xem thêm: Scallion Là Gì ? Nghĩa Của Từ Scallion Trong Tiếng Việt Nghĩa Của Từ Scallion

Each upload operation resets the segment membership and expiration countdown for the identifiers that are uploaded.
Mỗi hoạt động tải lên sẽ đặt lại tư cách thành mister-map.comên phân khúc và đếm ngược thời hạn cho các giá trị nhận dạng tải lên.
If you reset the widget to default or clear your Google app data, your customization settings will be reset.
Nếu bạn đặt lại tiện ích con về chế độ mặc định hoặc xóa dữ liệu ứng dụng Google, tùy chọn cài đặt tùy chỉnh của bạn sẽ được đặt lại.
Nếu người dùng mất quyền truy cập vào tài khoản của họ, thì bạn có thể cần phải đặt lại mật khẩu cho họ.
(The 500MB of data resets every month) Comparison of mister-map.comrtual private network sermister-map.comces Sawers, Paul (8 March 2018).
(500MB dữ liệu đặt lại mỗi tháng) So sánh các dịch vụ mạng riêng ảo ^ Sawers, Paul (8 tháng 3 năm 2018).
All the time spent downtown takes place independent of time at home; in other words, Sims will get hungry, tired, and bored as usual during the time they spend downtown, but once they get home, the clock will actually reset to the time when they left.
Tất cả thời gian dành cho khu downtown đều diễn ra độc lập với thời gian ở nhà, nói cách khác, Sim sẽ cảm thấy đói, mệt mỏi và buồn chán như bình thường trong suốt thời gian họ ở khu downtown, nhưng một khi về nhà, đồng hồ sẽ thực sự thiết lập lại thời gian khi Sim rời đi.
If you forgot the PIN that you created when you set up parental controls, follow the instructions below to reset it.
Nếu quên mã PIN bạn đã tạo khi thiết lập kiểm soát của phụ huynh, hãy làm theo các hướng dẫn bên dưới để đặt lại.
You can set your phone to help prevent others from using it if it gets reset to factory settings without your permission.

Xem thêm: Dtcl Mùa 4 – Cách Build, Chơi Đội Hình Đấu Sĩ Thợ Săn

Bạn có thể thiết lập điện thoại để ngăn người khác sử dụng nếu điện thoại được đặt lại về trạng thái ban đầu khi bạn chưa cho phép.

Related Posts