Vietgle Tra Từ Reference Trong Tiếng Việt, Thông Tin Liên Quan References Không Thể Bỏ Qua!

Đang xem: Vietgle tra từ

Sự chuyển đến (một người, một tổ chức có thẩm quyền) để xem xét, sự giao cho giải quyết (một vấn đề gì); thẩm quyền giải quyết outside the reference of the tribunal ngoài phạm vi thẩm quyền của toà án

Sự hỏi ý kiến he acted without reference to me anh ấy làm mà không hỏi ý kiến tôi

Sự xem, sự tham khảo to make reference to a dictionary tham khảo từ điển reference book sách tham khảo reference library thư viện tra cứu (không cho mượn)

Xem thêm: Ý Nghĩa Của Từ Intravenous Cannulation Là Gì, Nghĩa Của Từ Cannula

Sự ám chỉ, sự nói đến, sự nhắc đến to make reference to a fact nhắc đến một sự việc gì

Sự liên quan, sự quan hệ, sự dính dáng tới in (with) reference to về (vấn đề gì…); có liên quan tới without reference to không có liên quan gì đến; không kể gì

Sự giới thiệu, sự chứng nhận (lý lịch, tư cách, công tác…); người giới thiệu, người chứng nhận (lý lịch, tư cách, công tác…); giấy chứng nhận to take up someone”s references tìm hiểu lý lịch (tư cách…) của ai to have good references có giấy giới thiệu tốt, có giấy chứng nhận tốt to give someone as a reference viện chứng ai; nhờ ai giới thiệu

điểm chuẩn concentration of grid of reference points sự tập trung các điểm chuẩn Hypothetical Reference Point (HRX) điểm chuẩn giả định Mouth Reference Point (MRP) điểm chuẩn của miệng Optical Reference Point (ORP) điểm chuẩn quang Power difference in dB between any point and a reference point (DBR) Chênh lệch công suất tính bằng dB giữa một điểm bất kỳ với một điểm chuẩn QoS Reference Point (QRP) điểm chuẩn chất lượng dịch vụ Radio Relay Reference Point (RRRP) điểm chuẩn của vô tuyến chuyển tiếp Reference point (ISDN) (R) điểm chuẩn (ISDN) Reference Point (ISDN) (U) điểm chuẩn U (ISDN) reference point for planning điểm chuẩn quy hoạch Reference Points (RP) các điểm chuẩn

sự tham chiếu backward reference sự tham chiếu ngược cross reference sự tham chiếu chéo entry reference sự tham chiếu mục nhập external reference (EXTRN) sự tham chiếu ngoài file reference sự tham chiếu tập tin forward reference sự tham chiếu trước frequency reference sự tham chiếu tần số input/output reference sự tham chiếu vào/ra line reference sự tham chiếu dòng programming reference sự tham chiếu lập trình symbol reference sự tham chiếu ký hiệu

Xem thêm: ▷【Lol Skin】 Lucian Cao Bồi / Trang Phục V, Giá Trang Phục Hình Ảnh Lucian

tham chiếu absolute cell reference tham chiếu ô tuyệt đối absolute reference tham chiếu tuyệt đối address reference tham chiếu địa chỉ address reference tham chiếu theo địa chỉ axis of reference trục tham chiếu B-ISDN Protocol Reference Model (B-ISDN PRM) Mô hình Tham chiếu Giao thức B-ISDN backward reference sự tham chiếu ngược Basic Synchronization Reference Frequency (BSRF) tần số tham chiếu đồng bộ cơ bản Basic System Reference Frequency (BSRF) tần số tham chiếu của hệ thống cơ bản bibliographic reference tham chiếu thư mục bibliographical reference tham chiếu thư mục built-in function reference tham chiếu hàm được lập sẵn built-in function reference tham chiếu hàm sẵn by reference bằng tham chiếu call by reference gọi bằng tham chiếu call by reference gọi theo tham chiếu Call Reference Value (Q931) (CRV) Giá trị tham chiếu của cuộc gọi (Q931) Call Reference Variable (CRV) biến số tham chiếu của cuộc gọi character reference tham chiếu ký tự character reference point điểm tham chiếu ký tự circular reference tham chiếu lòng vòng concentration of grid of reference points sự tập trung các điểm tham chiếu content reference attribute thuộc tính tham chiếu nội dung cross reference sự tham chiếu chéo Cross Reference File (CRF) tệp tham chiếu chéo cross-reference listing danh sách tham chiếu chéo cross-reference table bảng tham chiếu chéo data reference line đường tham chiếu dữ liệu dB above a reference noise (DBRN) dB trên một tạp âm tham chiếu dB above reference coupling (DBX) DBx-dB trên mức ghép tham chiếu decibels above reference coupling dBx trên liên kết tham chiếu Decimal Reference Publication Format (DRPE) định dạng công bố tham chiếu thập phân Destination Reference (DD) tham chiếu điểm đích Destination Reference (DR) tham chiếu điểm đích Destination Reference (DST-REF) tham chiếu điểm đích Digital Reference Sequence (DRS) chuỗi tham chiếu số document reference edge mép tham chiếu tài liệu downward reference tham chiếu hướng xuống Electronic Access to Reference Services (EARS) truy nhập điện tử tới các dịch vụ tham chiếu element reference list danh sách tham chiếu phần tử entity reference tham chiếu thực thể entry reference sự tham chiếu mục nhập equivalent reference string chuỗi tham chiếu bằng nhau explicit content reference tham chiếu nội dung tường minh exponential reference atmosphere atmosphe tham chiếu hàm số mũ external reference tham chiếu ngoại bộ external reference (EXTRN) sự tham chiếu ngoài external reference formula công thức tham chiếu ngoài external reference formula công thức tham chiếu ngoại bộ field reference file tập tin tham chiếu trường file reference sự tham chiếu tập tin file reference tham chiếu tệp file reference function chức năng tham chiếu tập tin font reference tham chiếu phông forward reference sự tham chiếu trước forward reference tham chiếu tiến forward reference tham chiếu trước frame reference clock tham chiếu của khung (khối) frame frame reference clock tham chiếu của khung (mành) frame frequency reference sự tham chiếu tần số function reference tham chiếu hàm Fundamental Reference System (FRS) hệ thống tham chiếu cơ bản general entity reference tham chiếu thực thể tổng quát Geographic Reference System (GEOREF) hệ thống tham chiếu địa lý global reference tham chiếu toàn cục identifier reference list danh sách tham chiếu định danh identifier reference value giá trị tham chiếu định danh inclusive reference tham chiếu bao hàm index of reference chỉ số tham chiếu input/output reference sự tham chiếu vào/ra key of reference khóa tham chiếu knowledge reference tham chiếu tri thức line reference sự tham chiếu dòng Local Area Networks Reference Model (LAN/RM) mô hình tham chiếu các mạng LAN Look Up Reference tra cứu tham chiếu magnetic stripe reference card cạc tham chiếu dải từ magnetic stripe reference card thẻ tham chiếu dải từ memory-reference instruction lệnh tham chiếu bộ nhớ message reference block khối tham chiếu thông báo message reference key khóa tham chiếu thông báo mixed cell reference tham chiếu ô pha trộn named character reference tham chiếu ký tự có tên named entity reference tham chiếu thực thể có tên National Standard Reference Data System (NSRDS) hệ thống số liệu tham chiếu chuẩn quốc gia Network Reference Model (NRM) mô hình tham chiếu mạng Nominal Overall Reference Equivalent (NORE) đương lượng tham chiếu tổng thể danh định note reference mark dấu tham chiếu chú thích numeric character reference tham chiếu ký tự số on-line reference tham chiếu trực tuyến Open System Interconnection Reference Model (ISO, ITU-T) (OSIRM) Mô hình tham chiếu về các nối giữa các hệ thống mở (ISO,ITU-T) optical reference plane mặt phẳng tham chiếu quang học parameter entity reference tham chiếu thực thể tham số pass-by read/ write-reference truyền theo tham chiếu ghi/ đọc pass-by-reference truyền theo tham chiếu point of reference điểm tham chiếu programming reference sự tham chiếu lập trình projection reference point (PRP) điểm tham chiếu (PRP) Protocol Reference Model (PRM) mô hình tham chiếu giao thức quick reference tham chiếu nhanh R1C1 reference type loại tham chiếu R1C1 range reference tham chiếu vùng reference (function) call gọi hàm theo tham chiếu reference address địa chỉ tham chiếu reference bit bit tham chiếu reference block khối tham chiếu reference capacity set tập dung lượng tham chiếu chuẩn reference clock đồng hồ tham chiếu reference code mã tham chiếu reference code translation table bảng dịch mã tham chiếu reference dimension kích thước tham chiếu reference edge mép tham chiếu reference edge of tape máy ép băng tham chiếu reference electrode điện cực tham chiếu reference format định dạng tham chiếu reference frequency tần số tham chiếu Reference Information Systems Development (RISD) phát triển các hệ thống thông tin tham chiếu reference instruction lệnh tham chiếu reference language ngôn ngữ tham chiếu reference level mức tham chiếu reference line dòng tham chiếu reference list danh sách tham chiếu reference listing danh tham chiếu Reference Loudness (RL) âm lượng tham chiếu reference model mô hình tham chiếu Reference Model for Open Distributed Processing (RMODP) mô hình tham chiếu để xử lý phân bố mở reference page trang tham chiếu reference parameter tham số tham chiếu reference path đường dẫn tham chiếu reference picture hình ảnh tham chiếu reference plane mặt phẳng tham chiếu reference point điểm tham chiếu reference quantity set tập lượng tham chiếu chuẩn reference range phạm vi tham chiếu reference record bản ghi tham chiếu reference reserved name tên dành riêng cho tham chiếu reference retrieval lấy theo tham chiếu reference seisomometer máy đo địa chấn tham chiếu reference standard meter máy đo mẫu tham chiếu reference style kiểu tham chiếu reference surface bề mặt tham chiếu reference symbol ký hiệu tham chiếu reference table bảng tham chiếu reference tape băng tham chiếu chuẩn reference time thời gian tham chiếu reference tone âm tham chiếu reference type tham chiếu ấn mẫu relative cell reference tham chiếu ô tương đối remote reference tham chiếu cách khoảng remote reference formula công thức tham chiếu cách khoảng remote reference layer (RRL) lớp tham chiếu từ xa RRL (remotereference layer) lớp tham chiếu từ xa self-reference tự tham chiếu Side-Tone Reference Equipment (STRE) thiết bị tham chiếu trắc âm single reference tham chiếu đơn Source Reference (SR) tham chiếu nguồn SRC (systemreference code) mã tham chiếu hệ thống Standard Reference Data Program (SRDP) chương trình dữ liệu tham chiếu tiêu chuẩn structure reference tham chiếu cấu trúc structure reference semantics ngữ nghĩa tham chiếu cấu trúc structure reference syntax cú pháp tham chiếu cấu trúc subordinate reference tham chiếu thứ cấp superior reference tham chiếu cấp cao symbol reference sự tham chiếu ký hiệu system reference tham chiếu hệ system reference code (SRC) mã tham chiếu hệ thống system reference manual sách tham chiếu hệ table reference character (TRC) ký tự tham chiếu bảng Temporal Reference (TR) tham chiếu tạm thời terms of reference điều khoản tham chiếu TRC (tablereference character) ký tự tham chiếu bảng type reference name tên kiểu tham chiếu unassigned reference tham chiếu không quy định undefined external reference tham chiếu ngoài không xác định unit reference code (URC) mã tham chiếu thiết bị upward reference tham chiếu hướng lên URC (unitreference code) mã tham chiếu thiết bị value reference name tên giá trị tham chiếu view reference coordinates hiển thị tọa độ tham chiếu view reference point hiển thị điểm tham chiếu volume reference number số tham chiếu khối weak external reference tham chiếu ngoài yếu zero transmission level reference point điểm tham chiếu mức truyền số không cross-reference tham khảo chéo normative reference tiêu chuẩn tham khảo Open System Interconnection-OSI-reference model mô hình tham khảo OSI ordering reference materials đặt mua tài liệu tham khảo purchasing reference materials tài liệu tham khảo mua hàng quick reference tham khảo nhanh reference data dữ liệu tham khảo reference data số liệu tham khảo reference ellipsoid elipxôit tham khảo reference file tệp tham khảo reference library thư viện tham khảo reference lot hàng hóa tham khảo reference manual sách tham khảo reference manual tài liệu tham khảo reference mark dấu tham khảo reference materials tài liệu tham khảo reference parameter tham số tham khảo reference recording sự ghi (để) tham khảo reference work sách tham khảo technical reference tham khảo kỹ thuật Telecommunications Standards Reference Manual (TSRM) sách tham khảo tiêu chuẩn viễn thông

Related Posts