Nghĩa Của Từ Rector Là Gì ? Nghĩa Của Từ Rector Trong Tiếng Việt

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ mister-map.com.

Đang xem: Rector là gì

Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.

Xem thêm: exploitation là gì

The text mainly describes the rectors and their involvement in ministering, setting up committees, organising church finances, building new structures and promoting charities.
Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên mister-map.com mister-map.com hoặc của mister-map.com University Press hay của các nhà cấp phép.
There are about 1,200 team rectors and vicars with leasehold office and 2,800 priests in charge, assistant curators and parish deacons.
Approximately 1,200 out of the 8,300 vicars and rectors receive part of their stipends in part-time chaplaincies and similar appointments.
At the end of 1994, incidentally, 159 team rectors held freehold offices and 294 had a specific term of years.
Do not the figures that he has given show a discernible movement away from vicars and rectors being granted parsons” freeholds?
Rectors and vice-rectors, as well as deans and directors of the departments are elected by the staff for five-year terms and may be re-elected once.
As soon as it became known that the rector”s expectations had been dashed, local tradesmen began to press for the payment of their debts.

*

a state or way of doing something that avoids being extreme, often combining the best of two opposite states or ways of doing something

Về việc này

*

*

*

Thêm đặc tính hữu ích của mister-map.com mister-map.com vào trang mạng của bạn sử dụng tiện ích khung tìm kiếm miễn phí của chúng tôi.

Xem thêm: Crossover Là Gì ? Cách Nhận Biết & Phân Biệt Chi Tiết Nhất Crossover, Khái Niệm Cơ Bản

Tìm kiếm ứng dụng từ điển của chúng tôi ngay hôm nay và chắc chắn rằng bạn không bao giờ trôi mất từ một lần nữa.
Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập mister-map.com English mister-map.com University Press Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}

Related Posts