Nghĩa Của Từ Recognition Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Đang xem: Recognition là gì

Sự công nhận, sự thừa nhận; sự được công nhận, sự được thừa nhận the recognition of a new government sự công nhận một chính phủ mới to win (receive, meet with) recognition from the public được mọi người thừa nhận, được quần chúng thừa nhận

Sự nhận ra to alter something beyond (past) recognition thay đổi vật gì không còn nhận ra được nữa a smile of recognition nụ cười chào khi nhận ra ai

(máy tính ) sự đoán nhận character recognition sự đoán nhận chữ pattern recognition sự nhận dạng

nhận biết Automated Packet Recognition/Translation (APART) Nhận biết/Thông dịch gói tự động Automatic Terminal Recognition (ATR) nhận biết đầu cuối tự động Automatic Voice Recognition (AVR) nhận biết tiếng nói tự động automatic volume recognition (AVR) sự nhận biết dung lượng tự động automatic volume recognition (AVR) sự nhận biết khối tự động AVR (automaticvolume recognition) sự nhận biết dung lượng tự động AVR (automaticvolume recognition) sự nhận biết khối tự động character recognition device thiết bị nhận biết ký tự isolated words recognition nhận biết từ tách biệt MICR (magneticink character recognition) sự nhận biết ký tự mực từ Optical Character Reader/Recognition (OCR) Bộ đọc/Nhận biết ký tự quang học Optical Mark Recognition (OMR) nhận biết dấu quang optical mark recognition (OMR) sự nhận biết dấu hiệu quang pattern recognition nhận biết mẫu pattern recognition sự nhận biết mẫu recognition gate cổng nhận biết recognition logic lôgic nhận biết recognition time thời gian nhận biết Speaker independent voice recognition (SIVR) nhận biết tiếng nói không phụ thuộc người nói speech recognition sự nhận biết tiếng nói Speech Recognition API (SRAPI) API nhận biết tiếng nói speech recognition system hệ thống nhận biết tiếng nói Statistical Pattern Recognition (SPR) nhận biết mẫu theo thống kê voice recognition device (VRD) thiết bị nhận biết tiếng nói voice-recognition unit bộ nhận biết tiếng nói VRD (voice-recognition device) thiết bị nhận biết tiếng nói

nhận dạng automated pattern recognition dự nhận dạng tự động AVR (AutomaticVolume Recognition) nhận dạng âm lượng tự động character recognition nhận dạng kí tự character recognition nhận dạng ký tự character recognition sự nhận dạng ký tự character recognition scanner bộ quét nhận dạng ký tự character recognition scanner máy quét nhận dạng ký tự connected speech recognition nhận dạng tiếng nói liên thông connected speech recognition nhận dạng tiếng nói liên tục gesture recognition nhận dạng dáng điệu handwriting recognition nhận dạng chữ viết tay image recognition sự nhận dạng ảnh image recognition sự nhận dạng hình ảnh isolated words recognition nhận dạng các từ tách riêng magnetic ink character recognition (MICR) sự nhận dạng ký tự bằng mực từ MICR (magneticink character recognition) sự nhận dạng ký tự bằng mực từ OCR (opticalcharacter recognition) quang nhận dạng ký tự OCR (opticalcharacter recognition) sự nhận dạng ký tự quang OMR (opticalmark recognition) nhận dạng dấu hiệu quang học OMR (opticalmark recognition) sự nhận dạng ký hiệu quang optical character recognition (OCR) nhận dạng ký tự quang học (OCR) optical character recognition (OCR) quang nhận dạng ký tự optical character recognition (OCR) sự nhận dạng ký tự quang optical character recognition software phần mềm nhận dạng ký tự quang optical mark recognition (OMR) quang nhận dạng dấu hiệu optical recognition sự nhận dạng bằng quang pattern of recognition mẫu nhận dạng pattern recognition nhận dạng mẫu pattern recognition sự nhận dạng pattern recognition sự nhận dạng mẫu pattern recognition programming chương trình hóa việc nhận dạng pictorial pattern recognition nhận dạng mẫu ảnh radio recognition sự nhận dạng vô tuyến recognition system hệ nhận dạng recognition time thời gian nhận dạng speaker independent recognition system hệ nhận dạng độc lập người nói speech recognition nhận dạng tiếng nói speech recognition sự nhận dạng tiếng nói voice recognition nhận dạng giọng nói voice recognition nhận dạng tiếng nói voice recognition sự nhận dạng giọng nói voice recognition technology công nghệ nhận dạng tiếng nói voice recognition technology kỹ thuật nhận dạng tiếng nói word recognition sự nhận dạng từ

Xem thêm: Assoc. Prof. Là Gì ? Cách Viết Tắt Các Học Hàm, Học Vị Trong Tiếng Anh

sự đoán nhận character recognition sự đoán nhận chữ

sự nhận biết automatic volume recognition (AVR) sự nhận biết dung lượng tự động automatic volume recognition (AVR) sự nhận biết khối tự động AVR (automaticvolume recognition) sự nhận biết dung lượng tự động AVR (automaticvolume recognition) sự nhận biết khối tự động MICR (magneticink character recognition) sự nhận biết ký tự mực từ optical mark recognition (OMR) sự nhận biết dấu hiệu quang pattern recognition sự nhận biết mẫu speech recognition sự nhận biết tiếng nói

sự nhận dạng character recognition sự nhận dạng ký tự image recognition sự nhận dạng ảnh image recognition sự nhận dạng hình ảnh magnetic ink character recognition (MICR) sự nhận dạng ký tự bằng mực từ MICR (magneticink character recognition) sự nhận dạng ký tự bằng mực từ OCR (opticalcharacter recognition) sự nhận dạng ký tự quang OMR (opticalmark recognition) sự nhận dạng ký hiệu quang optical character recognition (OCR) sự nhận dạng ký tự quang optical recognition sự nhận dạng bằng quang pattern recognition sự nhận dạng mẫu radio recognition sự nhận dạng vô tuyến speech recognition sự nhận dạng tiếng nói voice recognition sự nhận dạng giọng nói word recognition sự nhận dạng từ

sự thừa nhận

Kinh tế

nhận ra magnetic ink character recognition sự nhận ra dấu chữ bằng mực từ market recognition sự nhận ra thị trường optical-character recognition sự nhận ra dấu hiệu chữ quang học (của máy tính)

sự nhận ra magnetic ink character recognition sự nhận ra dấu chữ bằng mực từ market recognition sự nhận ra thị trường optical-character recognition sự nhận ra dấu hiệu chữ quang học (của máy tính)

sự nhận thức

Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa

Xem thêm: Sự Khác Biệt Giữa Netflow Là Gì, Cấu Hình Netflow Trên Router Cisco

noun acceptance , acknowledging , admission , allowance , apperception , appreciation , apprehending , assimilation , avowal , awareness , cognizance , concession , confession , consciousness , detection , discovery , double take * , high sign * , identifying , memory , notice , noticing , perceiving , perception , realization , recall , recalling , recognizance , recollection , recurrence , remembering , remembrance , respect , salute , sensibility , tumble * , understanding , verifying , acknowledgment , approval , attention , credit , esteem , gratitude , greeting , honor , pat on back , pat on head , plum * , puff * , puffing up , pumping up , rave , regard , renown , strokes , discernment , identifiability , identification , recognizability , salutation

Related Posts