Từ Really Nghĩa Là Gì, Định Nghĩa & Ý Nghĩa Của Từ Really, Really Trong Tiếng Tiếng Việt

* phó từ- thực, thật, thực ra=what do you really think about it?+ thực ra thì anh nghĩ như thế nào về việc ấy=it is really my fault+ thực ra đó là lỗi của tôi=is it really true?+ có đúng thật không?=really?+ thật không?=not really!+ không thật à!
anh chắc ; anh thật ; anh ; bao ; biết ; biểu ; bãy ; bình thường ; bạn thực ra ; bản ; bậy bạ ; bằng tôi được ; bị ; bự ; c anh ; c ; ch ; chuyện ; cháu nghĩ ; chân thành ; chính ; chưa ; chảy ; chắc chắn ; chắc không ; chắc là vẫn ; chắc lắm ; chắc ; chẳng ; chỉ có ; chỉ là ; chỉ thế ; chỉ ; co ; coi ; coker ; con ; cuốn này phải ; cách ; cám ơn ; cánh buffalo ; câu ; có cần ; có phải ; có thật là phải như thế ; có thật lòng ; có thật ; có thể ; có thực sự ; có vẻ rất ; có ; có ạ ; cô hai ; cô là bạn của dave ; cô nghĩ ; cô rất ; cô shinoda ; cô ; cũng có ; cũng không muốn ; cũng không ; cũng là ; cũng nghĩ ; cũng rất ; cũng thật sự ; cũng ; cũng đồng ; cơ ; cảm ; cần biết ; cần ; cậu chắc ; cậu đấy ; cỡ ; cứ như trẻ ; cứ ; cực kỳ ; cực ; da ; diễn ; dấu nó ; dẫn ; dễ ; eddie ; giúp ; giờ ; ham ; hay thiệt ; hay ; hi ; hiểu sao ; hiểu ; hoàn toàn ; hoàn ; hoảng ; hành rất ; hào ; hãi ; hãy tin ; hê ; hê ̀ ; hôn lắm ; hă ; hơi ; hạnh ; hả ; hẳn là có ; hẳn là một ; hẳn là ; hẳn thế ; hẳn vậy ; hẳn ; hẳn ạ ; hẵn vậy ; hẵn ; hẹn với trish ; hết sức ; hết sự đơn ; hề ; hệ ; hỏi không ; hỏi thiệt ; hỏi thiệt đó ; hỏi ; i thâ ̣ t ; i thư ̣ c sư ̣ ; i thực sự ; khiến ; khoảng ; khoảnh ; khá là ; khá ; khía ; khó lắm ; khó ; không sợ ; không thực sự ; không ; khắc tồi tệ ; kinh ; kiến ; kiều như ; kết thúc ; kết ; kịch ; kỳ ; la ; liệt ; loại thực ; luôn ; là bạn ; là cô à ; là một ; là quan ; là thật ; là ; là ông ; làm không ; làm sao ; làm thiệt ; làm ; lâu lắm ; lại thực sự ; lại ; lại đỗ lỗi cho ; lại đỗ lỗi ; lắm ; lằng ; lố ; mang ; mmm ; mong ; muốn có con ; muốn có ; muốn ; muộn ; mà thật sự ; mà thật ; mà vốn ; mà ; mình điên thật ; mò ; món ; mô ̣ ; mưa ; mạnh ; mệt ; một ; mới là ; mới thật sự ; mới thực sự ; mới ; mức ; n râ ́ t ; ng thư ̣ c sư ̣ ; nghe này ; nghiêm túc ; nghĩ là ; nghĩ ; ngu ; nhiều lắm ; nhâ ́ t ; nhìn ; như bị ; như thế ; như ; nhưng là thật ; nhưng thực ; nhưng ; nhất thiết ; nhất ; nhỉ ; nhớ ta ; nhớ thật ; những kết quả thực sự ; những ; những điều thật sự ; nào đấy mà ; này ; này đẹp nhưng ; nên không ; nên rất ; nên thật ; nên thực sự ; nên ; nó chỉ ; nă ; nă ́ ; năng ; nước pháp buổi chiều ; oh thật ; oh ye ; phát ; phãi ; phô ; phù ; phải không ; phải là chủ của ; phải là chủ ; phải là vấn ; phải là ; phải thế không ; phải thế ; phải thực sự ; phải vào phòng vệ ; phải ; phụ ; quan ; quá ; quý ; quả là ; quả thật ; quả thực ; quả ; r ; ra là thế ; ra là ; ra rất ; ra sao ; ra thật ; ra ; ra đầy ; reaiiy ; rành ; râ ; râ ́ t ; râ ́ ; rõ ràng ; rõ ; ră ; rất có ; rất cần ; rất là ; rất lấy ; rất muốn ; rất nhiều ; rất quan ; rất rất ; rất ; sam ; sao vậy ; sao ; siêu ; suy nghĩ ; suy ; sàng ; sñ ; sư ; sư ̣ ; sản xuất ; sẽ thực sự ; sẽ ; sở thích ; sợ ; sức mạnh thực sự ; sức ; sự rất ; sự thật ; sự thực ; sự ; sự đề ; t ra ; t sư ̣ ; t ; ta cần ; ta cực ; ta là ; ta thực sự ; ta vẫn ; ta ; th ­ t ; thay ; thiệt cũng ; thiệt hôn ; thiệt hả ; thiệt nha ; thiệt rồi ; thiệt tình ; thiệt tình đó ; thiệt vậy ; thiệt ; thiệt đó ; thoải mái lắm ; thành sự thực ; thành thật ; thành ; thâ ; thâ ̣ t là như vậy ; thâ ̣ t ra ; thâ ̣ t sao ; thâ ̣ t sư ; thâ ̣ t sư ̣ la ; thâ ̣ t sư ̣ la ̀ ; thâ ̣ t sư ̣ ; thâ ̣ t vâ ̣ ; thâ ̣ t ; thâ ̣ t đâ ; thâ ̣ t đâ ́ y ; thâ ̣ t đâ ́ ; thâ ̣ ; thât ; thæt væy ; thæt ; thì ; thích ; thñc sñ c ; thñc sñ ; thôi ; thú lắm ; thú vị ; thú ; thúc ; thơ ; thư rất ; thư ; thư ̣ c sư ; thư ̣ c sư ̣ la ; thư ̣ c sư ̣ la ̀ ; thư ̣ c sư ̣ thâ ; thư ̣ c sư ̣ thâ ́ ; thư ̣ c sư ̣ ; thư ̣ ; thấu ; thấy buồn ; thấy hài lòng với câu ; thấy sự ; thấy tổn ; thấy ; thật ah ; thật anh ; thật chứ ; thật chử ; thật có ; thật của ; thật hay chơi ; thật hả ; thật hở ; thật k ; thật không ; thật là làm người ta ; thật là làm người ; thật là làm ; thật là ; thật lòng ; thật mà ; thật ra là ; thật ra ; thật rõ ; thật sao ; thật sự của ; thật sự không ; thật sự là ; thật sự nghiêm ; thật sự như vậy ; thật sự ra ; thật sự rất ; thật sự thì ; thật sự thế ; thật sự về ; thật sự ; thật sự đã ; thật thế ; thật tình ; thật vậy ; thật vậy à ; thật xem ; thật ; thật à ; thật ông ; thật đây là ; thật đây ; thật đó ; thật đấy ; thậtt sự ; thằng ; thế mà ; thế nhé ; thế sao ; thế ; thế à ; thể hiện ; thể ; thời ; thứ gì thật ; thứ sự ; thức sự ; thử ; thự sự là ; thực chất ; thực hay ; thực hiện ; thực lòng ; thực mà ; thực như ; thực ra lại ; thực ra sự ; thực ra ; thực sư ; thực sữ ; thực sự có thể làm ; thực sự có thể ; thực sự có ; thực sự cần ; thực sự hào ; thực sự không ; thực sự là rất ; thực sự là vậy ; thực sự là ; thực sự muốn ; thực sự mà ; thực sự như vậy ; thực sự rất ; thực sự thì ; thực sự thông tin ; thực sự thấy ; thực sự ; thực sự đang ; thực sự đã ; thực sự đó ; thực sự được sự ; thực sự được ; thực sực ; thực thế ; thực tình ; thực tại ; thực tế ; thực vậy ; thực ; thực đấy ; tranh ; trung ; trên thực tế ; trông rất ; trải ; trời đất ; tuyệt ; tò mò ; tôi chỉ ; tôi hiểu ; tôi nghĩ có thể đấy ; tôi rất ; tôi thê ; tôi thật ; tôi ; tưởng ; tại sao ; tạo ; tấm ; tất nhiên ; tế ; tốt nhất là ; tồi ; tớ rất ; tớ thực sự ; tức ; tự ; u râ ; u thâ ; u thư ̣ c sư ̣ ; v ­ ; vào ; vâ ̣ ; vâng ; vô cùng tôi ; vô cùng ; vô ; vấn ; vấn đề đạo đức ; vẫn ; vậy sao ; vậy ; vậy à ; vậy ông ; vậy đấy ; vẻ như ; vẻ rất ; vẻ ; vẽ ; về ; vọng ; xin lỗi ; xin ; xây ; xúc ; xấu ; xứng đáng ; yên giấc lắm ; yên ; yêu ; à ; â ; â ́ ; ôi ; ông ; ý ; đam ; đang rất ; đang ; đau ; điều thật sự ; điều ; đu ; đáng ; đánh ; đã rất ; đã thật sự ; đã thật tình ; đã thực sự ; đã ; đãi bạn mà ; đãi bạn ; đê ; đó là ; đó rất ; đó thật sự ; đó thật ; đó thực sự là một ; đó thực sự là ; đó thực sự ; đó thực ; đó ; đúng không ; đúng là ; đúng ra ; đúng rồi ; đúng thật ; đúng thế ; đúng vậy ; đúng ; đơn ; được sự ; được ; đấy là ; đấy mà ; đấy ; đầu ; đầy ; đập ; đặc biệt ; đặc ; đẹp nhưng ; đẹp ; đề ; đều rất ; để ; định ; đỗ lỗi cho ; đỗ lỗi ; đụng ; đứng yên thật ; ̀ i thư ̣ c sư ̣ ; ̀ i ; ̀ n râ ́ t ; ̀ thư ̣ c sư ̣ ; ̀ thực sự ; ̀ ; ́ c anh ; ́ c ngươi ; ́ c ; ́ ng thư ̣ c sư ̣ ; ́ râ ́ t ; ́ t ; ́ thư ̣ c sư ̣ ; ́ u thư ̣ c sư ̣ ; ́ ; ̃ thư ̣ c sư ; ̉ thực sự ; ̣ c quan ; ̣ c ; ̣ t ra ; ̣ t thật ; ̣ t ; ̣ u thâ ̣ t sư ̣ ; ̣ u thư ̣ c sư ̣ ; ̣ u thư ̣ c ; ̣ u ; ̣ ; ảnh ; ấy ; ồ ; ở ; ừm ; 因為我從小就喜歡吃冰淇淋 ;

Related Posts