” Pseudo Là Gì, Nghĩa Của Từ Pseudo, Pseudo Là Gì, Nghĩa Của Từ Pseudo

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ mister-map.com.

Đang xem: Pseudo là gì

Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.

Xem thêm: Ai Cho Nick Ngọc Rồng Mk 0 2020 Vip Miễn Phí 100% Mới Nhất, Cho Nick Ngọc Rồng Online Mới Nhất 2019

Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên mister-map.com mister-map.com hoặc của mister-map.com University Press hay của các nhà cấp phép.
The target moved pseudo-randomly during two segments of each trial, whereas the other segment was the same throughout the four sessions.
Moreover, several of his incorrect responses for novel verbs had -ed endings that contained a pause before the -ed ending, consistent with a pseudo-suffixation strategy.
Clearly, these semicircles form a collection of pseudo-segments, that is, each pair of them intersects at most once.
To remedy interrater variation, one might send teams of trained observers as pseudo-patients to each of the selected physicians.
The order of the trials was mixed pseudo-randomly, so that no target or competitor was allowed to appear twice consecutively.
It rather focuses on the activity of the strengthening of the navy in the manner of clefts and pseudo-clefts.
Although the (pseudo) first-order kinetics can describe afterripening of red rice, they probably reveal only a synthesis of several component processes.

*

*

*

*

Thêm đặc tính hữu ích của mister-map.com mister-map.com vào trang mạng của bạn sử dụng tiện ích khung tìm kiếm miễn phí của chúng tôi.

Xem thêm: Mình Muốn Hỏi Cú Đá Hat Trick Là Gì? Cùng Tìm Hiểu Về Thuật Ngữ Hattrick Là Gì

Tìm kiếm ứng dụng từ điển của chúng tôi ngay hôm nay và chắc chắn rằng bạn không bao giờ trôi mất từ một lần nữa.
Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập mister-map.com English mister-map.com University Press Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}

Related Posts