principle là gì

Đang xem: Principle là gì

Gốc, nguồn gốc, yếu tố cơ bản the principle of all good gốc của mọi điều thiện

Phép tắc, nguyên tắc đạo đức, phương châm xử thế a man of principle người sống có phép tắc to do something on principle làm gì theo nguyên tắc to lay down as a principle đặt thành nguyên tắc

(hoá học) yếu tố cấu tạo đặc trưng in principle về nguyên tắc cơ bản; nói chung (không đi vào chi tiết) on principle vì những nguyên tắc (đạo đức); niềm tin cố định của mình

Xem thêm: Scale – Định Nghĩa Của Từ Trong Từ Điển Lạc Việt

nguyên lý; nguyên tắc; định luật principle of abstraction nguyên tắc trừu tượng hoá principle of analytic continuation nguyên tắc mở rộng giải tích principle of argument nguyên lý aggumen principle of conservation of energy nguyên lý bảo toàn năng lượng principle of contimuity nguyên lý liên tục principle of convertibility nguyên lý đảo nghich principle of correspondence nguyên tắc tương ứng principle of duality nguyên lý đối ngẫu principle of least action nguyên lý tác dụng tối thiểu principle of least time nguyên lý thời gian tối thiểu principle of leasr work nguyên lý công tối thiểu principle of minimum energy nguyên lý cực tiểu principle of moment of momnetum nguyên lý mômen động lượng principle of monodromy nguyên lý thuận nghịch principle of reflection nguyên lý phản xạ principle of relativization nguyên lý tính tương đối principle of stationary phase nguyên lý pha dừng principle of superposition (vật lý ) nguyên lý chồng chất principle of the maximum nguyên lý năng lượng cực đại principle of the point of accumulation nguyên lý điểm tụ principle of virtual displacement nguyên lý dời chỗ ảo principle of virtual work nguyên lý công ảo argument principle nguyên lý agumen consistency principle (đại số ) nguyên lý convergence principle nguyên lý hội tụ indeterminacy principle (vật lý ) nguyên lý bất định induction principle nguyên lý quy nạp maximum principle (giải tích ) nguyên lý cực đại maximum-modulus principle (giải tích ) nguyene lý môđun cực đại minimum-modulus principle (giải tích ) nguyên lý môđun cực tiểu momentum principle nguyên lý động lượng reflection principle nguyên lý phản xạ second induction principle nguyên tắc quy nạp thứ hai symmetry principle (giải tích ) nguyên lý đối xứng

Y học

chất chủ yếu

Kỹ thuật chung

định luật principle of angular momentum định luật mômen định lượng principle of angular momentum định luật mômen động lượng principle of conservation of kinetic momentum định luật bảo toàn mômen động lượng principle of conservation of momentum định luật bảo toàn mômen

Xem thêm: Associate Là Gì – Ý Nghĩa Của Associate Trong Các Ngành Nghề

nguyên lý angular momentum principle nguyên lý momen sung lượng argument principle nguyên lý agumen argument principle nguyên lý argumen argument principle nguyên lý argument Babinet”s principle nguyên lý Babinet Banach steinhaus”s uniformly bounded principle nguyên lý giới nội điều Banắc Stâyinhaosơ basic principle nguyên lý cơ bản building-block principle nguyên lý đơn thể building-block principle nguyên lý hợp nhất buoyancy principle nguyên lý Achimede Cantor”s principle nguyên lý Căng to Caratheodory”s principle nguyên lý Caratheodory carnot principle nguyên lý carnot carnot”s principle nguyên lý carnot cauchy”s principle over the sequential convergence nguyên lý hội tụ côsi của dãy số causality principle nguyên lý nhân quả clustering principle nguyên lý hợp nhóm combination principle nguyên lý hóa hợp conceptualization principle nguyên lý khái niệm hóa conformity principle nguyên lý tương ứng consistency principle nguyên lý nhất quán convergence principle nguyên lý hội tụ correspondence principle nguyên lý tương ứng Cruie principle nguyên lý Curie d”Alembert”s principle nguyên lý d”Alembert Digital Principle Local Exchange (DPLE) tổng đài nội hạt theo nguyên lý số duality principle nguyên lý đối ngẫu duality principle nguyên lý lưỡng tính Einstein Equivalence Principle (EEP) Nguyên lý tương đương Anhxtanh Einstein”s principle of equivalence nguyên lý tương đương của Einstein exception principle system hệ thống nguyên lý loại trừ exclusion principle nguyên lý loại trừ Fermat”s principle nguyên lý Fermat fixed point principle nguyên lý điểm bất động fluidization principle nguyên lý tầng sôi Franck-Condon principle nguyên lý Franck-Condon general principle nguyên lý chung general principle nguyên lý cơ bản guiding principle nguyên lý chỉ đạo Hamilton principle nguyên lý hamilton heat pump principle nguyên lý bơm nhiệt heat transmission counterflow principle nguyên lý truyền nhiệt ngược dòng Heisenberg uncertainty principle nguyên lý bất định Heisenberg hot-wire principle nguyên lý của dây kim loại nóng Huygens”s principle nguyên lý Huygens ideal Carnot”s principle nguyên lý Carnot lý tưởng indeterminacy principle nguyên lý bất định induction principle nguyên lý quy nạp Kirchhoff”s principle nguyên lý Kirchhoff linearity principle nguyên lý tuyến tính Mach”s principle nguyên lý Mach Maupertius”s principle nguyên lý Maupertius maximum principle nguyên lý cực đại maximum-modulus principle nguyên lý mođun cực đại maximum-modulus principle nguyên lý môđun cực đại minimal principle nguyên lý tối thiểu minimax principle nguyên lý minimac minimax principle nguyên lý minimax minimum-modulus principle nguyên lý mođun cực tiểu minimum-modulus principle nguyên lý môđun cực tiểu momentum principle nguyên lý động lực momentum principle nguyên lý động lượng open/closed principle nguyên lý mở/đóng operating principle nguyên lý hoạt động operating principle nguyên lý vận hành optimality principle nguyên lý tối ưu Pauli exclusion principle nguyên lý loại trừ Pauli Pauli principle nguyên lý pauli Peltier principle nguyên lý Peltier power position principle nguyên lý chồng chất power position principle nguyên lý xếp chồng principle of a retractile mapping nguyên lý ảnh khả co principle of action and reaction nguyên lý tác dụng và phản tác dụng principle of analytic continuation nguyên lý thác triển giải tích principle of Archimedes nguyên lý Acsimet principle of argument nguyên lý Ácgumen principle of argument nguyên lý agumen principle of complementarity nguyên lý bổ sung principle of conservation of energy nguyên lý bảo toàn năng lượng principle of conservation of momentum nguyên lý bảo toàn động lượng principle of conservation of momentum nguyên lý bảo toàn xung lượng principle of continuity nguyên lý liên tục principle of conversation of energy nguyên lý bảo toàn năng lượng principle of convertibility nguyên lý đảo nghịch principle of corresponding states nguyên lý trạng thái tương ứng principle of duality nguyên lý đối ngẫu principle of duality nguyên lý lưỡng tính principle of energy conservation nguyên lý bảo toàn năng lượng principle of equipartition of energy nguyên lý phân bổ đều năng lượng principle of equipollent loads nguyên lý tải trọng tương đương principle of equivalence nguyên lý tương đương principle of equivalence of mass and energy nguyên lý tương đương của khối lượng và năng lượng principle of exclusion nguyên lý loại trừ principle of foundation linear deformation nguyên lý nền biến dạng tuyến tính principle of inaccessibility nguyên lý Caratheodory principle of inaccessibility nguyên lý không tiếp cận được principle of independent action of forces nguyên lý tác động độc lập của lực principle of inertia nguyên lý quán tính principle of least action nguyên lý tác dụng cực tiểu principle of least action nguyên lý tác dụng tối thiểu principle of least constraint nguyên lý liên kết tối thiểu principle of least constraint nguyên lý ràng buộc tối thiểu principle of least time nguyên lý thời gian tối thiểu principle of least work nguyên lý công bé nhất principle of least work nguyên lý công cực tiểu principle of least work nguyên lý công nhỏ nhất principle of least work nguyên lý công tối thiểu principle of linear deformability nguyên lý biến dạng đường thẳng principle of minimum energy nguyên lý năng lượng cực tiểu principle of minimum supplementary creep power nguyên lý công rão phụ cực tiểu principle of minimum total creep power nguyên lý công rão toàn phần cực tiểu principle of moment of momentum nguyên lý momen động lượng principle of moment of momentum nguyên lý mômen động lượng principle of momentum and energy nguyên lý động lượng và năng lượng principle of monodromy nguyên lý đơn đạo principle of Occam”s razor nguyên lý dao cạo Ocam principle of open mapping nguyên lý ảnh xạ mở principle of reciprocity nguyên lý thuận nghịch principle of reciprocity nguyên lý tương hoán principle of reflection nguyên lý phản xạ principle of relativity nguyên lý tương đối principle of relativization nguyên lý tính tương đối principle of relativization nguyên lý tương đối principle of reversibility nguyên lý thuận nghịch principle of similitude nguyên lý đồng dạng principle of similitude nguyên lý về tính tương tự principle of solidification nguyên lý hóa cứng principle of stationary phase nguyên lý pha dừng principle of superimposed stress nguyên lý cộng tác dụng principle of superimposed stress nguyên lý cộng ứng suất principle of superposition nguyên lý chồng principle of superposition nguyên lý chống chập principle of superposition nguyên lý chồng chập principle of superposition nguyên lý chồng chất principle of superposition nguyên lý công tác dụng principle of superposition nguyên lý cộng tác dụng principle of superposition nguyên lý xếp chồng principle of the maximum nguyên lý cực đại principle of the point of accumulation nguyên lý điểm tụ principle of virtual displacement nguyên lý chuyển dời ảo principle of virtual displacement nguyên lý chuyển vị khả dĩ principle of virtual displacement nguyên lý dời chỗ ảo principle of virtual displacements nguyên lý chuyển vị ảo principle of virtual displacements nguyên lý chuyển vị khả dĩ principle of virtual work nguyên lý công ảo principle of virtual work nguyên lý công khả dĩ principle over the serial convergence nguyên lý hội tụ đối với chuỗi số radical principle nguyên lý căn bản Rayleight”s principle nguyên lý Raylegh (sự tương hỗ của phản lực) reciprocity of principle of work nguyên lý tương hoán công reciprocity principle nguyên lý tương hoán reciprocity principle of displacements nguyên lý chuyển vị tương hỗ reflection principle nguyên lý phản xạ Ritz combination principle nguyên lý tổ hợp Ritz Ritz”s combination principle nguyên lý tổ hợp Ritz second induction principle nguyên lý quy nạp thứ hai short-path principle nguyên lý đường tắt similarity principle nguyên lý đồng dạng similarity principle nguyên lý tương tự superposition principle nguyên lý chồng chập supplementary energy principle nguyên lý năng lượng bổ sung symmetry principle nguyên lý đối xứng uncertainty principle nguyên lý bất định virtual work principle nguyên lý công ảo

Related Posts