Nghĩa Của Từ Potential Nghĩa Là Gì ? (Từ Điển Anh Potential Là Gì

Đang xem: Potential nghĩa là gì

Tiềm năng; tiềm tàng a potential leader một lãnh tụ tiềm năng potential energy năng lượng tiềm tàng

(vật lý) thế; điện thế nuclear potential thế hạt nhân radiation potential thế bức xạ a current of high potential dòng điện cao thế

Xem thêm: Download Phần Mềm Nuendo 4 Free Download With Crack For Mac, Download Phần Mềm Nuendo 4 Full Crack

thế, thế vị advanced potential thế vị sớm, thế vị trước complex potential thế phức distortional potential hàm thế xoắn logarithmic potential (giải tích ) thế vị lôga Newtonian potential (giải tích ) thế vị Newton retarded potential (giải tích ) thế vị trễ scalar potential thế vị vô hướng vector potential (vật lý ) thế vị vectơ velocity potential thế vị vận tốc

điện áp breakdown potential điện áp đánh lửa breakdown potential điện áp phóng điện current potential quan hệ dòng-điện áp drop of potential độ sụt điện áp electrode potential điện áp điện cực potential divider bộ chia điện áp potential drop độ sụt điện áp potential drop sự sụt điện áp potential gradient građen điện áp potential transformer bộ biến điện áp potential transformer máy biến đổi điện áp single potential điện áp điện cực zero potential điện áp bằng không

điện thế

Giải thích VN: Số liệu đặc trưng , khả năng tạo điện năng đối với một điện tích trong một điện trường.

action potential thế động tác (sự thay đôi điện thế xảy ra ngang qua màng tế bào thần kinh) active potential điện thế tác dụng bio-electric potential điện thế sinh học breakdown potential điện thế phóng điện contact potential điện thế tiếp giáp contact potential điện thế tiếp xúc difference of potential hiệu số điện thế drop of potential độ sụt điện thế earth potential điện thế đất Earth Potential Rise (EPR) nâng cao điện thế đất electrical potential energy điện thế năng electrode potential điện thế cực equilibrium potential điện thế cân bằng floating potential điện thế phiếm định floating potential điện thế thả nổi glow potential điện thế chớp sáng high potential điện thế cao high-potential socket ổ cắm điện thế cao inductive potential divider bộ chia điện thế cảm ứng ionization potential điện thế iôn hóa membrane potential điện thế màng negative potential điện thế âm operating potential điện thế thường operating potential điện thế vận hành PD (potentialdifference) hiệu điện thế pipe-to-soil potential điện thế ống-đất potential difference hiệu điện thế potential difference hiệu số điện thế potential difference (PD) hiệu điện thế potential distribution phân bố điện thế potential drop điện thế sụt potential drop độ sụt điện thế potential drop sự mất điện thế potential drop sụt điện thế potential flow dòng (điện) thế potential gradient građien điện thế potential gradient gradient điện thế potential regulator bộ ổn định điện thế potential transformer máy biến áp điện thế relay potential rơle điện thế resonnance potential điện thế cộng hưởng retarded potential điện thế chậm single potential điện thế một cực striking potential điện thế iôn hóa thermal potential difference hiệu điện thế nhiệt (của hai điểm) zero potential điện thế bằng không zero potential điện thế không zero potential điện thế triệt tiêu zero potential điện thế zero (đất)

thế vị
tiềm năng asset service potential tiềm năng dịch vụ tài sản gross asset service potential tiềm năng dịch vụ tổng tài sản hydraulic potential tiềm năng thủy lợi hydroelectric potential tiềm năng thủy điện potential infinity vô hạn tiềm năng potential temperature nhiệt độ tiềm năng potential test phép xác định tiềm năng production potential tiềm năng sản xuất rated potential công suất khai thác tiềm năng (của một giếng) rated potential tiềm năng danh nghĩa thermodynamic potential tiềm năng nhiệt động

Kinh tế

Xem thêm: You Can Complete The Coin Master: Free Spins And Coins, Coin Master Free Spins Links

tiềm lực carrying potential tiềm lực vận tải economic potential tiềm lực kinh tế growth potential tiềm lực tăng trưởng market potential tiềm lực thị trường potential shipping capacity tiềm lực vận tải productive potential tiềm lực sản xuất sales potential tiềm lực bán hàng

Related Posts