” Posterior Là Gì – Posterior Là Gì, Nghĩa Của Từ Posterior

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

*
*
*

posterior

*

posterior /pɔs”tiəriə/ tính từ sau (về thời gian và thứ tự), ở sau, đến sauevents posterior to the years 1945: các sự kiện xảy ra sau năm 1945 danh từ mông đít
hậu nghiệmposterior probability: xác suất hậu nghiệmsauampulla membranacea posterior: bóng màng sauampulla ossea posterior: bóng xương sauangulus posterior pyramidis ossis tempor: góc sau của tháp xương bướmarcus posterior atlantis: cung sau đốt độiarteria alveolaris superior posterior: động mạch ổ răng trên sauarteria auricularis posterior: động mạch tai sauarteria ethmoidalis posterior: động mạch sàng sauarteria malleolaris posterior medialis: động mạch mắt cá sau trongarteria meningea posterior: động mạch màng não sauarteria recurens tibialis posterior: động mạch quặt ngược chày sauarteria tibialis posterior: động mạch chày sauarteria tympanica posterior: động mạch màng nhĩ saufacies posterior brachii: mặt sau cánh tayfacies posterior cruris: mặt sau đùifacies posterior iridis: mặt sau mống mắtgluteal line posterior: đường mông saulabial vein posterior: tĩnh mạch môi saunucleus ventralis thalami posterior: nhân bụng sau của đồiobturator tubercle posterior: củ bịt saupalatine arch posterior: cung vòm miệng sau (như arcus palatopharyngeus)pars posterior commissurae anterioris ce: hệ mép khứu saupars posterior hypophyseos: thùy sau tuyến yênpillar of fauces posterior: cột sau màng hầupolus posterior lentis: cực sau của thể thủy tinhposterior angle of petrous poction of te: góc sau của xương đáposterior ligament of incus: dây chằng sau của xương đeposterior ligament of pinna: dây chằng ngoại lai sau của vành taiposterior pituitary: thùy sau tuyến yênposterior probability: xác suất sauposterior rhinoscopy: soì mũì sauposterior scrotal vein: tĩnh mạch bìu sauposterior synechia: dính mống mắt sauspina bifida posterior: tật nứt đốt sống sautibial muscle posterior: cơ chày sauLĩnh vực: toán & tinsau, hậu nghiệmLĩnh vực: y họcsau, hay ở gần mặt sau cơ thể hay một cơ quanmargo posterior ulnaemào xương trụposterior meningitisviêm màng não vùng tiều não

Related Posts