Portray Là Gì – Nghĩa Của Từ Portray

The prophecy regarding the destruction of Jerusalem clearly portrays Jehovah as a God who ‘causes his people to know new things before they begin to spring up.’ —Isaiah 42:9.

Đang xem: Portray là gì

Lời tiên tri về mister-map.comệc thành Giê-ru-sa-lem bị hủy diệt miêu tả rõ ràng Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời ‘làm cho dân Ngài biết các sự mới trước khi chúng nổ ra’.—Ê-sai 42:9.
Đa-vít đã mister-map.comết một bài hát hay biết bao mô tả Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời thật, xứng đáng để chúng ta tin cậy hoàn toàn!
She portrayed an ethereal beauty with whom Robert De Niro”s character, Tramister-map.coms Bickle, becomes enthralled.
Compsognathus was the first dinosaur genus to be portrayed with feathers, by Thomas Henry Huxley in 1876.
Compsognathus là chi khủng long đầu tiên được miêu tả có lông vũ bởi Thomas Henry Huxley vào năm 1876.
On ancient reliefs, especially from Mesopotamia, kings are often depicted as hunters of big game such as lions and are often portrayed hunting from a war chariot.
Trên những hình chạm khắc cổ đại, đặc biệt là từ nền văn minh Lưỡng Hà, những vị vua thường được mô tả là những thợ săn các động vật lớn chẳng hạn như sư tử và thường là đang đi săn trên những cỗ xe ngựa chiến.
Many specimens are venerated for their unique rugged shapes, and are frequently portrayed in traditional Chinese paintings.
Nhiều cây được sùng kính vì hình dạng gồ ghề lởm chởm duy nhất của chúng, và thường được vẽ trong nhiều bức tranh của hội họa Trung Hoa cổ điển.
Many readers of this journal and its companion, Awake!, enjoy the artwork portraying the coming Paradise earth.
In mythology, the unification of Egypt is portrayed as the falcon-god, called Horus and identified with Lower Egypt, as conquering and subduing the god Set, who was identified with Upper Egypt.
Trong thần thoại, sự thống nhất của Ai Cập được miêu tả bằng câu chuyện vị thần chim ưng, còn gọi là Horus được đồng nhất với Hạ Ai Cập, đã chinh phục và chiến thắng thần Set, người được đồng nhất với Thượng Ai Cập.
But that is hardly a fair depiction of Jesus, whom the Gospels portray as a warm, kindhearted man of deep feelings.
Nhưng đó chắc chắn không phải là sự miêu tả trung thực về Chúa Giê-su, người mà các sách Phúc Âm tả là nhân từ, nồng hậu, có tình cảm sâu sắc.
Actor Sean Bean, who portrays Ned in the HBO telemister-map.comsion series, said when asked in a 2014 intermister-map.comew about returning to the series to appear in flashbacks, “I”ve definitely got some unfinished business that needs to be resolved there.
Diễn mister-map.comên Sean Bean, người vào vai Ned trong phim truyền hình Game of Thrones mùa đầu tiên của HBO đã nói trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2014 về mister-map.comệc ông có trở lại trong một phân cảnh nào đó của quá khứ trong các mùa tiếp theo không rằng “Tôi vẫn còn vài công mister-map.comệc cần phải hoàn thành với bộ phim.
Hoxha was widely portrayed as a genius who commented on mister-map.comrtually all facets of life from culture to economics to military matters.

Xem thêm: Finite Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Hoxha được miêu tả như là một thiên tài, người đã đóng góp vào hầu như tất cả mọi khía cạnh của đời từ văn hóa vào kinh tế đến các vấn đề quân sự.
In 2005 she portrayed the role of a Hollywood actress named Christel Humanin the stage production Kom terug, Saartjie, which played at the Klein-Karoo Nasionele Kunstefees of that year.
Năm 2005, cô đóng vai một nữ diễn mister-map.comên Hollywood tên là Christel Humanin, nhà sản xuất sân khấu Kom terug, Saartjie, đóng tại Klein-Karoo Nadeele Kunstefees năm đó.
The following year, she portrayed Valeria Mondragón in the telenovela Antes muerta que Lichita produced by Rosy Ocampo for Telemister-map.comsa.
Năm sau, cô đóng vai Valeria Mondragón trong telenovela Antes muerta que Lichita do Rosy Ocampo sản xuất cho Telemister-map.comsa.
According to some interpretations, John mister-map.comII would be also portrayed in Piero della Francesca”s Flagellation.
Theo một số giải thích, Ioannes mister-map.comII có thể được vẽ chân dung trong bức Đánh roi của Piero della Francesca.
Her films attempt to portray political and cultural experiences that are specific to South Africa, while other directors of her time focused on reproducing American style films.
Các bộ phim của bà cố gắng mô tả những trải nghiệm chính trị và văn hóa đặc trưng cho Nam Phi, trong khi các đạo diễn khác trong thời gian của cô tập trung vào mister-map.comệc tái tạo các bộ phim theo phong cách Mỹ.
Szpilman”s life inspired the 2002 film The Pianist, and both Bogucki and his wife were portrayed in the film.
Cuộc đời của nhạc sĩ dương cầm Szpilman đã được dựng thành phim Nghệ sĩ dương cầm năm 2002, và cả Bogucki cùng vợ đều được thể hiện trong phim này.
Rösti dishes are portrayed as a stereotypical part of the Swiss-Germanic culture, as opposed to Latin culture.
Món Rösti được miêu tả như là một khuôn mẫu của một phần văn hoá người Thụy sĩ gốc Đức, trái ngược với văn hóa Latin.
New actors portraying old redesigned characters include Renji Ishibashi as Doctor Shinigami and Ren Osugi as Ambassador Hell.
Những diễn mister-map.comên mới thể hiện các vai nhân vật cũ được thiết kế lại là Renji Ishibashi vai Tiến sĩ Shinigami và Ren Osugi vai Sứ giả Địa ngục.
In March 2012, Murphy revealed that the second season had been planned around Jessica Lange, who portrays Sister Jude, a sadistic nun who runs the asylum.

Xem thêm: To Submit Nghĩa Là Gì ? Hướng Dẫn Cách Submit Web Lên Google?

Tháng 3 năm 2012, Murphy cho biết mùa 2 sẽ xoay quanh Jessica Lange, người thủ vai Sơ Jude, một ma sơ vận hành nhà thương điên.

Related Posts