Plot Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt? Nghĩa Của Từ Plot

Đang xem: Plot nghĩa là gì

Mảnh đất nhỏ, miếng đất dùng vào mục đích đặc biệt a building plot một miếng đất xây dựng a plot of vegetable miếng đất trồng rau

Sườn, cốt truyện (kịch, tiểu thuyết…) a neatly worked-out plot một cốt truyện được phác dựng rành mạch

Âm mưu; mưu đồ a plot to overthrow the government âm mưu lật đổ chính phủ hatch a plot ngấm ngầm bày mưu lập kế the plot thickens chuyện đâm ra ly kỳ

Vẽ sơ đồ, vẽ đồ thị, vẽ biểu đồ, dựng đồ án (một công trình xây dựng…); đánh dấu (cái gì) trên hải đồ, biểu đồ; vẽ đường đồ thị plot an escape route vẽ sơ đồ một con đường thoát plot the ship”s course đánh dấu đường đi của con tàu plot a temperature curve vẽ đường đồ thị nhiệt độ

Âm mưu; mưu tính, bày mưu plot (together) to do something (cùng nhau) âm mưu làm cái gì to plot a crime âm mưu tội ác to plot against someone âm mưu ám hại ai (chống lại ai)

Xem thêm: a delicious flight (2015)

bản đồ địa chính

Giải thích EN: 1. in surveying, a detailed map of an area made from precise measurements taken from field notes.in surveying, a detailed map of an area made from precise measurements taken from field notes.2. an area of land. Also, LOT.an area of land. Also, LOT.

Giải thích VN: 1. trong trắc địa, bản đồ chi tiết của một khu vực được đo chính xác từ các ghi chép chuyên môn. 2. một khoảng đất. Tên khác: LÔ.

biểu đồ Bode plot biểu đồ Bode bode plot biểu đồ tiệm cận contour plot biểu đồ đường viền scatter plot biểu đồ phân tán scatter plot biểu đồ rải rác scatter plot biểu đồ từng điểm

noun artifice , booby trap * , cabal , collusion , complicity , connivance , conniving , conspiracy , contrivance , covin , design , device , fix , frame , frame-up , game , intrigue , little game , machination , maneuver , practice , ruse , scam , setup , stratagem , trick , action , development , enactment , events , incidents , movement , narrative , outline , picture , progress , scenario , scene , scheme , story , structure , subject , suspense , theme , thread , unfolding , acreage , allotment , area , division , ground , land , lot , parcel , patch , piece , plat , spread , tract , story line , complot , conspiration , frameup , imbroglio (complicated plot). associated word: marplot , junta
verb angle , brew * , cabal , cogitate , collude , conceive , concoct , connive , conspire , contrive , cook up * , design , devise , draft , finagle , frame , hatch * , imagine , intrigue , lay * , machinate , maneuver , operate , outline , project , promote , rough out * , set up , sketch , wangle , calculate , chart , compute , lay out , locate , mark , put forward , map , scheme , acre , collaborate , complot , conspiracy , diagram , engineer , grave , land , lot , machination , parcel , patch , plan , plat , scenario , setup , story , theme , tract

Từ điển: Cơ – Điện tử | Toán & tin | Cơ khí & công trình | Hóa học & vật liệu | Kỹ thuật chung

LaoHanVi, huynt, Admin, dzunglt, Đặng Bảo Lâm, Hùng Trần, Luong Nguy Hien, Mai, Trang , Khách
Cơ quan chủ quản: Công ty cổ phần Truyền thông Việt Nam.
Địa chỉ: Tầng 16 VTCOnline, 18 Tam Trinh, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 04-9743410. Fax: 04-9743413.

Xem thêm: ” Superintendent Là Gì ? Nghĩa Của Từ Superintendent Trong Tiếng Việt

Liên hệ Tài trợ & Hợp tác nội dung
Hotline: 0942 079 358
Email: thanhhoangxuan

Related Posts