” Persist Là Gì, Nghĩa Của Từ Persist, Persist In Trong Tiếng Tiếng Việt

do something repeatedly and showing no intention to stop; “We continued our research into the cause of the illness”; “The landlord persists in asking us to move”
Dân Gia Rết chối bỏ Ê The và khăng khăng sống trong cảnh tà ác và chiến tranh cho đến khi bị hủy diệt
Kinh-thánh nhiều lần thúc giục tôi tớ của Đức Giê-hô-va kiên trì trong mister-map.comệc làm theo ý định của Ngài.

Đang xem: Persist là gì

Đối với một số tín đồ đấng Christ, ảnh hưởng của nếp sống vô luân thô tục thời trước có thể vẫn còn dai dẳng qua những cách khác.
The report argues that these patterns of progress and persistence in closing gender gaps matters for development policies.
Báo cáo lập luận rằng những mô hình tiến bộ và kiên trì trong thu hẹp bất bình đẳng giới có ý nghĩa quan trọng đối với các chính sách phát triển.
(Romans 2:12-15) Despite that, the Canaanites persisted in their detestable child sacrifices and debased sex practices.
Bất kể khả năng ấy, dân Ca-na-an cứ tiếp tục những thực hành gớm ghiếc là giết con để tế thần và đắm mình trong tình dục trụy lạc.
However, if they persist in their rebellious attitude, they will be eaten —by the sword of their enemies!
Tuy nhiên, nếu họ cố chấp trong thái độ ương ngạnh, họ sẽ bị ăn, tức bị nuốt—bởi gươm của kẻ thù nghịch!
Mối quan hệ mật thiết như thế với Đức Giê-hô-va phát triển khi một người bền bỉ cùng đi với Đức Chúa Trời.
You will recall that after Jesus’ death, Mary was “persisting in prayer” with Jesus’ disciples and his brothers.

Xem thêm: Đâu Là Sự Khác Biệt Giữa “” Questionnaire Là Gì ? Tại Sao Cần Questionnaire?

Có lẽ bạn nhớ rằng sau khi Chúa Giê-su chết, bà Ma-ri đã ‘bền lòng cầu-nguyện’ với những môn đồ và các em trai của ngài.
Some have been associated with Jehovah’s organization and have persisted in the preaching work all their lives.
Students with a high self-efficacy are more likely to attempt and persist in unfamiliar writing tasks.
Học sinh tự tin vào năng lực bản thân cao có nhiều khả năng cố gắng và kiên trì trong các yêu cầu mister-map.comết không quen thuộc.
Và hơn hết, chúng ta hãy nhất quán cùng kiên trì trong mister-map.comệc tuân theo lời khuyên dạy của vị tiên tri.
Một số đã đến với sự nghi ngại và nỗi e dè, những hình ảnh cũ kỷ và sai lạc vẫn còn lưu lại trong tâm trí họ.

Xem thêm: statues là gì

5 Để giúp chúng ta bền bỉ chạy đua, Đức Giê-hô-va cung cấp cho chúng ta sức mạnh gấp bội mức bình thường.
(James 2:18) Have we been persistent in trying to resolve our problem, continually asking for God’s guidance?
(Gia-cơ 2:18) Chúng ta có kiên trì cố gắng giải quyết vấn đề của mình, liên tục cầu xin sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời không?

Related Posts