Permutation Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Permutation Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Đang xem: Permutation là gì

*
*
*

permutation

*

permutation /,pə:mju:”teiʃn/ danh từ sự đôi trật tự (vị trí) (toán học) sự hoán vị; pháp hoán vịold permutation: phép hoán vị lẻcyclic permutation: phép hoán vị vòng quanh
hoán vịcircle of permutation: chu trình hoán vịcircular permutation: hoán vị vòng quanhcyclic permutation: hoán vị theo chu kỳcyclic permutation: hoán vị vòng quanhcyclic permutation: hoán vị xicliccyclic permutation: sự hoán vị vòng tròneven permutation: hoán vị chẵnodd permutation: hoán vị lẻorder of a permutation: cấp của một hoán vịorder of a permutation: cấp của phép hoán vịperiod of permutation: chu kỳ của hoán vịpermutation code: mã hoán vịpermutation group: nhóm hoán vịpermutation matrix: ma trận hoán vịpermutation modulation: sự điều biến hoán vịpermutation table: bảng hoán vịpermutation with repetition: hoán vị có lặppermutation without repetition: hoán vị không lặpsignature of permutation: ký số của một hoán vịtransposition of a permutation: chuyển vị của một hoán vịphép hoán vịorder of a permutation: cấp của phép hoán vịsự hoán vịcyclic permutation: sự hoán vị vòng trònthay thếeven permutationhóa vị chẵnhoán vịphép hoán vịsự hoán vị o sự hoán vị, phép hoán vị

*

Xem thêm: Liên Âm Dương Sư – Âm Dương Sư: Hướng Dẫn Ichimokuren

*

*

n.

the act of changing the arrangement of a given number of elementscomplete change in character or condition; “the permutations…taking place in the physical world”- Henry Milleract of changing the lineal order of objects in a group

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Làm Trò Chơi Ô Chữ Trên Powerpoint Đơn Giản 3/2021

English Synonym and Antonym Dictionary

permutationssyn.: replacement substitution switch transposition

Related Posts