Tính Từ ' Outstanding Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Join Group học tập G1 | G2 Secret Ủng hộ page bằng cách đăng ký miễn phí : Microsoft OneDrive | Cách khác | Paypal

TÍNH TỪ ‘OUTSTANDING’: TỪ VỰNG PHỔ THÔNG & THUẬT NGỮ CHUYÊN NGÀNH

– OUTSTANDING: TỪ VỰNG PHỔ THÔNG

Khi ta gặp tính từ này trong hầu hết các tình huống thường có nghĩa phổ thông chính đầu tiên là ‘xuất sắc’ như ‘an outstanding student’ (sinh viên xuất sắc), ‘outstanding performance’ (thành tích xuất sắc), nghĩa phổ thông thứ hai là ‘ở một vị trí dễ thấy, nổi bật’ như trong ví dụ: ‘The outstanding features of the landscape’.

Đang xem: Outstanding là gì

Một vài ví dụ:

Derartu is an outstanding athlete and deserved to win.…an area of outstanding natural beauty.He was outstanding at tennis and golf.

– OUTSTANDING WORK: 1. công việc/học hành xuất sắc 2. công việc/vấn đề chưa xong/chưa giải quyết.

Khi ‘outstanding’ kết hợp với danh từ ‘work’ thì thì cụm từ này có 2 nghĩa như đề cập trên. Xin xem 2 ví dụ sau:

She has done some outstanding work (học hành xuất sắc) at school.We need more time to catch up with outstanding work (công việc chưa xong).

– OUTSTANDING WORK (CÔNG VIỆC/HỌC HÀNH XUẤT SẮC) VÀ GOOGLE TRANSLATE (GT)

Khi chúng ta đưa 2 câu sau nhờ GT dịch thì nó cho một kết quả khá hài lòng.

Xem thêm: Marketing Coordinator Là Gì, Giải Đáp Bí Mật Xung Quanh Thuật Ngữ Này

Câu 1. He’s an outstanding student in every way được dịch bởi Google Translate là ‘Anh ấy là một sinh viên xuất sắc trong mọi cách’

Câu 2. She has done some outstanding work at school cũng được Google Translate dịch là ‘Cô ấy đã làm một số việc xuất sắc nhất ở trường.

– OUTSTANDING WORK (CÔNG VIỆC CHƯA XONG) VÀ GOOGLE TRANSLATE (GT)

Tuy nhiên, ở câu mà ‘outstanding’ + work có nghĩa là công việc ‘chưa giải quyết xong’ nhờ ‘Google translate’ lại cho kết quả không như mong muốn. Tại sao vậy? – Câu trả lời là GT vẫn có vấn đề khi gặp từ đa nghĩa như ‘outstanding’.‘We need more time to catch up with outstanding work’ được GT dịch là ‘Chúng tôi cần thêm thời gian để bắt kịp công việc xuất sắc thay vì ‘công việc chưa làm xong’.

Và cả PROBLEMS STILL OUTSTANDING (VẤN ĐỀ CHƯA GIẢI QUYẾT) trong ‘There are a few problems still outstanding ‘

– OUTSTANDING: THUẬT NGỮ CHUYÊN NGÀNH

Tuy nhiên khi ở ngữ cảnh chuyên ngành như thương mại/tài chính khi nó đi với các danh từ như ‘loan’ (số tiền vay), ‘debt’ (nợ) thì nó có nghĩa là ‘chưa trả/nợ’ (not yet paid).

Xem thêm: Chi Tiết Danh Sách Những Cụm Động Từ Với ” Give In To Là Gì ? Cụm Từ Give

Sau đây xin giới thiệu với các bạn một số danh từ ghép có từ ‘outstanding’ mà Peter Newmark cho rằng là ‘những thách thức cho người dịch văn bản khoa học xã hội như là thương mại: ‘outstanding shares’ (cổ phiếu nằm trong tay cổ đông), ‘outstanding invoice’ (hóa đơn chưa được chi trả) và một số ví dụ có từ ‘OUTSTANDING’ với nghĩa chuyên ngành tài chính:

Money that is outstanding has not yet been paid and is still owed to someone.The total debt outstanding is $70 billion.The company had 140.9 million shares outstanding in the latest quarter.Money that is outstanding has not yet been paid and is still owed to someone.

Related Posts