Nghĩa Của Từ Oriented Là Gì ? Nghĩa Của Từ Product Oriented Trong Tiếng Việt

định hướng algorithmic-oriented language (ALGOL) ngôn ngữ định hướng thuật toán bit-oriented định hướng bit blast oriented nổ mìn định hướng Broadband Connection Oriented Bearer (BCOB) phần tử mang định hướng kết nối băng rộng Broadband Connection-Oriented Bearer (ATM) (BCOB) dịch vụ truyền tải định hướng nối kết băng rộng business-oriented định hướng thương mại byte-oriented định hướng byte Character – Oriented User Interface (CUI) giao diện người dùng định hướng ký tự COBOL (commonbusiness oriented language) ngôn ngữ thông dụng định hướng kinh doanh Common Business Oriented Language (COBOL) ngôn ngữ định hướng theo kinh doanh chung communication-oriented định hướng truyền thông computer oriented language (COL) ngôn ngữ điện toán định hướng Computer Oriented Language (COL) ngôn ngữ định hướng máy tính Connection – Oriented (CO) định hướng kết nối connection oriented định hướng kết nối Connection Oriented Convergence Function (COCF) chức năng hội tụ định hướng kết nối Connection Oriented Data (COD) dữ liệu định hướng kết nối Connection Oriented Internetworking (COI) nối liên mạng định hướng theo kết nối Connection Oriented Presentation Protocol (COPP) giao thức trình diễn định hướng theo kết nối Connection Oriented Transport Protocol (COTP) giao thức truyền tải định hướng kết nối Connectionless Oriented Services (COS) các dịch vụ định hướng phi kết nối CONS (connection-oriented network service) dịch vụ mạng định hướng kết nối consumer-oriented định hướng tiêu dùng Contention Priority – Oriented Demand Assignment protocol (CPODA) giao thức gán yêu cầu theo định hướng tranh chấp ưu tiên tranh chấp Continuous Bit Stream Oriented (CBO) định hướng luồng bit liên tục Dave”s Recycled Object Oriented Language (DROOL) Ngôn ngữ định hướng đối tượng quay vòng Dave Decision – Oriented Resource Information System (DORIS) hệ thống thông tin tài nguyên định hướng quyết định Digital Business Oriented Language (DIBOL) ngôn ngữ theo định hướng kinh doanh số disk-oriented định hướng đĩa EOL (expressionoriented language) ngôn ngữ định hướng biểu thức field-oriented data dữ liệu định hướng trường Fixed Priority Oriented Demand Assignment (FPODA) phân bổ theo yêu cầu định hướng ưu tiên cố định GO screen (graph-oriented screen) màn hình định hướng đồ họa grain-oriented material vật liệu hạt định hướng grain-oriented steel thép định hướng theo thớ graphics-oriented screen (GOscreen) màn hình định hướng đồ họa highly oriented pyrolytic graphite (HOPG) graphit hỏa phân định hướng cao ISDN-Oriented Modular (Architectureand Interfaces) (IOM) đơn khối định hướng ISDN (Kiến trúc và Giao diện) left-handed oriented trihedral tam diện định hướng bên trái line-oriented interface giao diện định hướng dòng Machine Oriented High Level Language (MOHLL) ngôn ngữ mức cao định hướng máy machine oriented language ngôn ngữ định hướng máy menu-oriented định hướng menu Message oriented Middleware (MOM) phần middleware định hướng tin báo Message Oriented Middleware Association (MOMA) hiệp hội middleware định hướng tin báo Message Oriented Text Interchange System (MOTIS) hệ thống trao đổi văn bản định hướng tin báo negatively oriented trihedral tam diện định hướng âm non oriented không định hướng non-concordantly oriented định hướng không phù hợp Object Oriented (O2) định hướng đối tượng Object Oriented Analysis and Design (OOAD) phân tích và thiết kế định hướng đối tượng Object Oriented Database (OOB) cơ sở dữ liệu định hướng đối tượng Object Oriented DBMS (OODBMS) DBMS (Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu) định hướng đối tượng Object Oriented Programming (OOP) lập trình định hướng đối tượng Object Oriented Transaction Processor bộ xử lý giao dịch định hướng đối tượng object-oriented định hướng đối tượng Object-Oriented Database Management System (ODBMS) hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu định hướng theo đối tượng Object-Oriented Language (OOL) ngôn ngữ định hướng đối tượng Object-Oriented Programming Language (OOPL) ngôn ngữ lập trình định hướng đối tượng Object-Oriented System (OOS) các hệ thống định hướng đối tượng oppositely oriented định hướng ngược oriented angle góc định hướng oriented circle vòng tròn định hướng oriented core lõi định hướng oriented curve đường định hướng oriented graph đồ thị được định hướng oriented graph method phương pháp đô thị định hướng oriented growth sự lớn lên định hướng oriented growth sự mọc định hướng oriented sphere hình cầu định hướng oriented structure cơ cấu định hướng output-oriented định hướng đầu ra positively oriented trihedral tam diện định hướng dương Program – Oriented Language (POL) ngôn ngữ định hướng chương trình Real Time Object Oriented Modeling (ROOM) mô hình hóa định hướng đối tượng thời gian thực right-handed oriented trihedral tam diện định hướng bên phải Service Specific Connection Oriented Protocol (ATM) (SSCOP) giao thức định hướng kết nối theo tính chất dịch vụ Simulation Oriented Language (SOL) ngôn ngữ định hướng mô phỏng SOL (simulation-oriented language) ngôn ngữ định hướng mô phỏng Stream – Oriented Editor bộ biên tập định hướng luồng stream-oriented file tập tin định hướng luồng Universal Computed Oriented Language (UCOL) ngôn ngữ định hướng tính toán toàn cầu user-oriented định hướng người dùng word-oriented được định hướng từ word-oriented computer máy tính định hướng từ

Related Posts