Ordinary Shares Là Gì ? Nghĩa Của Từ Ordinary Shares Trong Tiếng Việt

Cổ phần phổ thông là một loại cổ phiếu phải có của công ty cổ phần do cổ đông nắm giữ, đồng thời đây là loại cổ phần phổ biến và thông dụng nhất trong những loại cổ phần.

Cổ phần phổ thông là gì?

Cổ phần phổ thông là một loại cổ phiếu phải có của công ty cổ phần do cổ đông nắm giữ, đồng thời đây là loại cổ phần phổ biến và thông dụng nhất trong những loại cổ phần. Trong đó, cổ phần phổ thông không thể thay đổi chuyển thành cổ phần ưu đãi.

Đang xem: Ordinary shares là gì

Cổ phần phổ thông tiếng Anh là gì?

Cổ phần phổ thông tiếng Anh là: Ordinary shares

Cổ phần phổ thông tiếng Anh được định nghĩa như sau:

Ordinary shares are a type of stock that must be held by a shareholder company, and this is the most common and the most common type of shares. In particular, ordinary shares can not be changed into preferred shares.

Xem thêm: Phí Cfs Là Gì ? Khác Nhau Như Thế Nào

Cụm từ khác liên quan đến cổ phần phổ thông tiếng Anh là gì?

Cụm từ khác liên quan cổ phần phổ thông tiếng Anh được sử dụng thông dụng trong thực tế, cụ thể như sau:

– Cổ phần ưu đãi biểu quyết – tiếng Anh là: Voting preference shares

– Cổ đông sáng lập – tiếng Anh là: Founding partner

– Cổ phần ưu đãi cổ tức – tiếng Anh là: Stock preferred dividend

– Cổ phần ưu đãi hoàn lại – tiếng Anh là: Shares preferred.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Competent Authority Là Gì ? Competent Authority Là Gì

*

Ví dụ cụm từ cổ phần phổ thông tiếng Anh sử dụng trong đoạn văn viết như thế nào?

Dưới đây là ví dụ điển hình về các cụm từ cổ phần phổ thông tiếng Anh được sử dụng rộng rãi trong các đoạn văn, mời các bạn tham khảo:

– So sánh cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi – tiếng Anh là: Compare common shares and preferred shares

– Tại sao cổ phần phổ thông không thể chuyển thành cổ phần ưu đãi – tiếng Anh là:Why ordinary shares cannot be converted into preferred shares

– Cổ phần phổ thông là gì? – tiếng Anh là: What is common stock?

– Đặc điểm của cổ phần phổ thông – tiếng Anh là: Features of common stock

– Cổ phần phổ thông tiếng Anh là gì? – tiếng Anh là: What is an ordinary English share

– Ưu và nhược điểm của cổ phần phổ thông – tiếng Anh là: Pros and cons of common stock

– Cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập – tiếng Anh là: Ordinary shares of founding shareholders

– Phân biệt các loại cổ phần trong công ty cổ phần – tiếng Anh là: Distinguish types of shares in joint stock companies

– Quy định về chuyển nhượng cổ phần phổ thông của cổ đông – tiếng Anh là: Provisions on transfer of common shares of shares

– Quy định về cổ phần ưu đãi của công ty trong doanh nghiệp – tiếng Anh là: Provisions on preferred shares of the company in the enterprise

– Thủ tục chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần – tiếng Anh là: Procedures for transferring shares in a joint stock company

– Quy định về cổ phần ưu đãi biểu quyết trong công ty cổ phần – tiếng Anh là: Provisions on preferred voting shares in joint-stock companies

– Các loại cổ phần của công ty cổ phần – tiếng Anh là: Types of shares of joint stock companies

– Thay đổi cổ đông phổ thông công ty cổ phần – tiếng Anh là: Change of ordinary shareholders of a joint stock company

– Việc chuyển nhượng cổ phần phổ thông của các cổ đông – tiếng Anh là: The transfer of common shares of the shareholders

– Cách tính cổ phần phổ thông – tiếng Anh là: How to calculate common shares

– Trình tự và thủ tục chuyển nhượng cổ phần phổ thông – tiếng Anh là: Order and procedures for common share transfer

– Cổ phần là gì? Các loại cổ phần trong công ty các bạn cần biết – tiếng Anh là: What is stock? Types of shares in your company you need to know

– Cổ đông sáng lập có bắt buộc phải có cổ phần phổ thông? – tiếng Anh là: Are founding shareholders required to have ordinary shares?

– cổ phần là gì? Phân biệt các loại cổ phần trong công ty – tiếng Anh là: What is the stake? Distinguish the types of shares in the company

– Quy định về việc mua bán cổ phần và trái phiếu công ty cổ phần – tiếng Anh là: Provisions on trading of shares and bonds of joint stock companies.

Related Posts