on duty là gì

Đang xem: On duty là gì

Sự tôn kính, lòng kính trọng (người trên) in duty to… vì lòng tôn kính đối với… to pay one”s duty to… để tỏ lòng tôn kính đối với…

Bổn phận, nhiệm vụ, trách nhiệm to do one”s duty làm nhiệm vụ, làm bổn phận to make it a point of duty to; to think it a duty to…

coi như là một nhiệm vụ phải…

Phận sự, chức vụ, công việc, phần việc làm; phiên làm, phiên trực nhật to take up one”s duties bắt đầu đảm nhiệm công việc, bắt đầu nhận chức vụ to be off duty hết phiên, được nghỉ to be on duty đang làm việc, đang phiên làm việc, đang trực to do duty for something thay thế cho cái gì; có tác dụng như cái gì

Xem thêm: Freeware Là Gì – Tài Liệu Firmware, Freeware, Shareware

Thuế (hải quan…) goods liable to duty hàng hoá phải đóng thuế import duties thuế nhập khẩu

nghĩa vụ, nhiệm vụ ad valorem duty (thống kê ) thuế phần trăm continuos duty chế độ kéop dài heavy duty (điều khiển học ) chế độ nặng operating duty (điều khiển học ) chế độ làm việc periodie duty chế độ tuần hoàn varying duty chế độ biến đổi; tải trọng chế độ

năng suất evaporator duty năng suất bay hơi freezing duty năng suất kết đông heat removal duty năng suất thải nhiệt heat-extraction duty năng suất thải nhiệt heavy-duty machine máy năng suất cao normal refrigerating duty năng suất lạnh tiêu chuẩn partial duty port cửa hạ năng suất lạnh

thuế ad valorem duty thuế phần trăm custom duty thuế hải quan duty free goods hàng miễn thuế duty-free miễn thuế entrance duty thuế nhập khẩu export duty thuế xuất khẩu heavy duty thuế nặng import duty thuế nhập khẩu liability to duty nghĩa vụ đóng thuế liability to duty phải đóng thuế

Xem thêm: Tổng Hợp Bộ Ký Tự Đặc Biệt Icon Rồng, Bộ Icon Rồng Pikachu Đăng Comment Facebook

thuế aggregate at duty paid giá đã trả thuế quan aggregate duty paid giá hàng đã trả thuế agricultural duty thuế nông nghiệp alternative duty thuế lựa chọn (tính theo số lượng hay theo giá trị) antidumping duty thuế chống bán phá giá capital duty thuế tem phát hành cổ phiếu chargeable with a duty phải tính thuế CiF landed, duty paid CiF dỡ hàng đã nộp thuế coefficient duty thuế chỉ số (giá hàng) compensation duty thuế bù trừ compensatory duty thuế bù trừ compliance for stamp duty quy định thuế tem composition for stamp duty quy định thuế tem composition for stamp duty sự đặt mua tem thuế conditional duty-free importation nhập khẩu miễn thuế có điều kiện consumption duty thuế tiêu dùng cost, insurance, freight, duty paid giá CiF cộng thuế hải quan cost, insurance, freight, duty paid giá đến bờ cộng thuế hải quan countervailing duty thuế bù trừ countervailing duty thuế chống bán phá giá customs duty thuế hải quan customs duty thuế quan customs duty (customsduties) thuế hải quan customs duty (customsduties) thuế quan DDP (deliveredduty paid) giao tại đích đã nộp thuế DDU (deliveredduty unpaid) giao tại đích chưa nộp thuế declared goods for duty hàng khai thuế delivered duty paid giao hàng sau khi trả thuế tại điểm đến chỉ định delivered duty paid giao tại đích đã nộp thuế delivered duty unpaid giao tại đích chưa nộp thuế delivered ex quay (dutypaid) giao tại cầu cảng (đã nộp thuế) differential duty thuế phân biệt discrimination duty thuế sai biệt, thuế quan phân biệt double duty clause điều khoản trả thuế gấp đôi dumping duty thuế chống bán phá giá duty assessment đánh giá nộp thuế duty assessment giá đánh thuế duty assessment sự đánh giá quan thuế duty certificate giấy chứng đã nộp thuế duty drawback hoàn lại thuế quan duty drawback sự hoàn lại thuế duty exemption sự miễn thuế duty insurance bảo hiểm quan thuế duty memo giấy (ghi tiền) nộp thuế duty on imported goods thuế hàng hóa nhập khẩu duty on silk thuế nhập (hàng) tơ lụa duty on value added thuế tăng trị duty paid CIF landed CIF dỡ hàng đã nộp thuế duty quota hạn ngạch thuế quan duty receipt biên lai nộp thuế duty unpaid thuế quan chưa nộp duty-free articles hàng miễn thuế duty-free certificate giấy chứng miễn thuế duty-free entry tờ khai miễn thuế quan duty-free entry tờ khai vào cảng miễn thuế duty-free goods hàng miễn thuế duty-free importation sự nhập khẩu (được) miễn thuế duty-free imports hàng nhập khẩu miễn thuế duty-free price giá chưa tính thuế duty-free shop cửa hàng miễn thuế (ở sân bay…) duty-free shop cửa hàng miễn thuế quan duty-free slip giấy miễn thuế duty-free system chế độ miễn thuế duty-free treatment đãi ngộ miễn thuế duty-free treatment sự ưu đãi miễn thuế duty-paid đã nộp thuế (hải quan) duty-paid certificate giấy chứng nhận đã nộp thuế duty-paid contract hợp đồng đã trả thuế duty-paid entry tờ khai đã nộp thuế hải quan duty-paid goods hàng đã nộp thuế (hải quan) duty-paid price giá đã trả thuế duty-paid price giá gồm thuế duty-paid price giá hàng trong đó đã tính cả thuế nhập khẩu duty-paid sale sự bán hàng đã nộp thuế duty-paid terms điều kiện giao hàng đã nộp thuế hải quan duty-paid value giá trị đã trả thuế entrance duty thuế nhập khẩu entry for duty-free goods tờ khai hàng miễn thuế hải quan entry for duty-free goods tờ khai nhập khẩu hàng miễn thuế equivalent duty thuế quan tương đương estate duty thuế di sản ex quay duty paid giá giao hàng tại cầu cảng đã trả thuế quan exchange supplementary duty thuế ngoại hối bổ sung excise duty thuế hàng hóa excite duty thuế hàng hóa exemption from custom duty sự miễn thuế quan exemption from duty sự miễn thuế export duty thuế xuất khẩu extra duty thuế bổ sung extra duty thuế đặc biệt goods duty paid hàng đã trả thuế quan import duty thuế nhập khẩu import duty thuế quan impose a duty on goods đánh thuế hàng hóa key industry duty thuế quan bảo hộ công nghiệp cơ sở legacy duty thuế di sản levy a duty on imported goods đánh thuế bằng hàng hóa nhập khẩu liable to customs duty phải trả thuế quan liable to stamp duty phải chịu thuế con niên lower the duty hạ thấp mức thuế matching duty thuế chống trợ cấp matching duty thuế quan chống phá giá nominal customs duty thuế quan danh nghĩa non-preferential duty thuế quan không ưu đãi pay duty <<>> (to…) trả thuế (quan) về … (một loại hàng) payment of duty đóng thuế payment of duty nộp thuế post-entry duty thuế nhập khẩu bổ sung post-entry duty tờ khai bổ túc thuế nhập khẩu preferential duty thuế quan ưu đãi preserving duty thuế quan duy trì price duty paid giá đã trả thuế probate duty thuế di sản prohibitive duty thuế ngăn cản nhập khẩu protective duty thuế quan bảo hộ protective export duty thuế xuất khẩu bảo hộ protective export duty thuế xuất khẩu có tính bảo hộ protective import duty thuế nhập khẩu bảo hộ rate of duty thuế suất thuế quan reduction of duty giảm thuế quan relief from duty giảm miễn thuế removal permit (ofduty-paid goods) giấy phép dời chuyển hàng (đã trả thuế) retaliatory duty thuế trả đũa revenue duty thuế (quan) tài chính revenue duty thuế quan tài chánh seasonal duty thuế quan theo mùa sliding-scale duty thuế suất (quan thuế) khả biến specific duty thuế theo lượng spirits duty thuế rượu stamp duty thuế trước bạ stamp duty thuế tem stamp duty (stamp-duty) thuế chuyển nhượng stamp duty (stamp-duty) thuế con niêm stamp duty (stamp-duty) thuế trước bạ statutory rate of duty thuế suất pháp định steamer pays duty bên chủ tàu trả thuế subject to customs duty phải trả thuế quan subject to duty trường hợp phải nộp xong thuế subject to stamp duty phải đóng thuế con niêm successive duty thuế thừa kế supplemental exchange duty thuế hối đoái bổ sung table of export duty bảng thuế xuất khẩu tariff duty thuế quan television duty thuế truyền hình transfer duty thuế chuyển nhượng transfer duty thuế chuyển nhượng (chứng khoán) transfer duty thuế sang tên transit duty thuế quá cảnh transit duty thuế quan chuyển cảng transit duty thuế thông hành treble duty thuế (quan) ba tầng underevaluation duty thuế phạt vì khai thấp giá hàng (thuế báo thấp giá hàng) undervaluation duty thuế phạt vì khai thấp giá hàng

Related Posts