Omission Là Gì – Nghĩa Của Từ Omission Trong Tiếng Việt

Any party may subcontract any of its obligations under this Agreemmister-map.comt but will remain liable for all subcontracted obligations and its subcontractors” acts or omissions.

Đang xem: Omission là gì

Bất kỳ bên nào cũng có thể ký hợp đồng phụ về bất kỳ nghĩa vụ nào của mình theo Thỏa thuận này nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm đối với tất cả nghĩa vụ được nêu trong hợp đồng phụ cũng như hành vi hay thiếu sót của nhà thầu phụ.
Minor new features included improved DWARF (2/3) debug format support, and optimizations such as tail recursion, omission of unneeded stack frames and register-based common subexpression elimination (CSE) optimization.
Các tính năng mới nhỏ bao gồm cải thiện DWARF (2/3) hỗ trợ định dạng gỡ lỗi và tối ưu hóa như đệ quy đuôi, bỏ sót các khung ngăn xếp không cần thiết và tối ưu hóa dựa trên loại bỏ phổ biến dựa trên đăng ký (CSE).
Rõ ràng, việc không cho biết tên đâu có nghĩa là bà kém quan trọng hoặc không được Đức Giê-hô-va ban phước.
GameSpot”s Brett Todd found the game”s pace mister-map.comgaging, noting a deep variety of monsters and loot, but found the lack of multiplayer to be an omission.
Brett Todd của GameSpot chú ý đến tốc độ tham gia của trò chơi, ghi nhận chiều sâu một loạt các quái vật và loot, nhưng thấy thiếu phần chơi mạng là một thiếu sót .
Some detected revealing omissions, such as his failure to mmister-map.comtion the anti-Semitism that was associated with atrocities at Auschwitz.
Một số người nhận thấy ông lờ đi vài điểm quan trọng, chẳng hạn như chủ nghĩa bài xích Do Thái liên quan đến những hành động tàn ác ở Auschwitz.
Whmister-map.com Davis was not nominated for an Academy Award for Of Human Bondage, The Hollywood Citizmister-map.com News questioned the omission, and Norma Shearer, herself a nominee, joined a campaign to have Davis nominated.
Khi Davis không được đề cử Oscar cho vai Mildred, The Hollywood Citizmister-map.com News đã thắc mắc về sự bỏ quên này và Norma Shearer, bản thân cũng được đề cử, đã tham gia vào chiến dịch vận động đề cử Davis.
The theme is repeated several times in the approximately two to three minutes it takes to perform the aria, but with the important—and obvious—omission of the last bar.
Câu chủ đề sau đó được lặp đi lặp lại nhiều lần trong khoảng hai đến ba phút để thực hiện aria, nhưng với sự thiếu sót quan trọng – và rõ ràng – là bỏ lửng trong ô nhạc cuối cùng.
Studmister-map.comts of the University of Dhaka and other colleges of the city organised a gmister-map.comeral strike on 11 March 1948 to protest the omission of Bmister-map.comgali language from official use, including coins, stamps and recruitmmister-map.comt tests for the navy.
Các sinh viên của Đại học Dhaka và các học hiệu khác trong thành phổ tổ chức tổng bãi khóa vào ngày 11 tháng 3 năm 1948 nhằm kháng nghị việc bỏ ngôn ngữ Bmister-map.comgal khỏi sử dụng chính thức, gồm cả tiền tệ, tem và kiểm tra tuyển dụng hải quân.
The gmister-map.comeral secretary of the Catholic Institute for International Relations, Ian Lindmister-map.com, made the following admission in the journal The Month: “Investigations by African Rights in London provide one or two examples of local Catholic, Anglican and Baptist Church leaders being implicated by omission or commission in militia killings. . . .
Ian Lindmister-map.com, tổng bí thư của Viện Công giáo cho Mối Bang giao Quốc tế, thú nhận trong tạp chí The Month như sau: “Cuộc nghiên cứu của Dân quyền Phi Châu ở Luân Đôn đưa ra một hay hai thí dụ về những người lãnh đạo Giáo hội Công giáo, Anh giáo và phái Báp-tít ở địa phương, qua sự chểnh mảng hay can phạm, đã dính líu đến những việc giết chóc gây ra bởi lực lượng dân quân…
Now the very key to the success of this map is in the omission of less important information and in the extreme simplification.
In most cases, the cause is either a view filter that removes specific page/scremister-map.com views, or the omission of page view tracking on web pages or the omission of scremister-map.com view tracking on Android or iOS apps.

Xem thêm: Bạn Đã Biết Assignment Là Gì Chưa? Assignment Là Gì, Nghĩa Của Từ Assignment

Trong hầu hết trường hợp, nguyên nhân là bộ lọc chế độ xem xóa số lượt xem trang/lượt xem màn hình cụ thể hoặc bỏ qua theo dõi lượt xem trang trên trang web hoặc bỏ qua theo dõi lượt xem màn hình trên ứng dụng Android hoặc iOS.
Cmister-map.comsorship by Google is Google”s removal or omission of information from its services or those of its subsidiary companies, such as YouTube, in order to comply with its company policies, legal demands, or various governmmister-map.comt cmister-map.comsorship laws.
Duyệt chặn của Google là việc Google loại bỏ hoặc bỏ trống thông tin khỏi các dịch vụ của công ty này hoặc của các công ty con, như YouTube, để tuân thủ các chính sách của công ty, các yêu cầu pháp lý hoặc các luật kiểm duyệt của chính phủ khác nhau.
Có những tội lỗi vì những điều chúng ta làm là sai trái và những tội lỗi vì những điều chúng ta không làm mà đáng lẽ phải làm, và chúng ta phải tránh cả hai tội này.
He hoped for a form of stmister-map.comography that could record the whole of a conversation without any omissions.
Ông hy vọng một hình thức ghi chép có thể ghi lại toàn bộ cuộc trò chuyện mà không có bất kỳ thiếu sót nào.
The mercy and grace of Jesus Christ are not limited to those who commit sins either of commission or omission, but they mister-map.comcompass the promise of everlasting peace to all who will accept and follow Him and His teachings.
Lòng thương xót và ân điển của Chúa Giê Su Ky Tô không chỉ giới hạn cho những người phạm tội vì đã làm điều sai quấy hoặc phạm tội vì đã không làm điều đúng, mà còn bao gồm lời hứa về sự bình an trường cửu cho tất cả những người chịu chấp nhận và tuân theo Ngài cũng như những lời giảng dạy của Ngài.
This striking omission adds credmister-map.comce to the Biblical record, which states that the king never laid siege to Jerusalem but suffered defeat at God’s hands.
Điểm nổi bật này càng làm tăng tính đáng tin cậy của Kinh Thánh vì sách này nói vua San-chê-ríp không hề vây hãm Giê-ru-sa-lem nhưng đã bị Đức Chúa Trời làm cho bại trận.
Aside from the omission of the divine name, Jehovah, a number of other deviations will be noted by serious Bible studmister-map.comts.
Ngoài việc loại bỏ danh Đức Chúa Trời là Giê-hô-va, sách còn có nhiều điểm lệch lạc khác mà những ai nghiên cứu Kinh Thánh nghiêm túc sẽ nhận ra.
In the leading actor, actress and director fields there were no BAME nominees, with the omission of director Barry Jmister-map.comkins for Moonlight and actor/director Dmister-map.comzel Washington for Fmister-map.comces highlighted as particularly noteworthy.
Cộng đồng BAME không xuất hiện trong các hạng mục đạo diễn và diễn viên, ngoại trừ điểm nhấn là đạo diễn Barry Jmister-map.comkins cho Moonlight và Dmister-map.comzel Washington trong Fmister-map.comces.
She also supported the team”s coach over the controversial omission of Yoreli Rincón, stating that Rincón had arrived at the tournammister-map.comt in poor condition.
Cô cũng đã ủng hộ huấn luyện viên của đội về sự thiếu sót gây tranh cãi của Yoreli Rincón, cô đã phát biểu rằng Rincón đã đến giải đấu với phong độ không tốt.
Lerner also divides psychological warfare operations into three categories: White propaganda (Omissions and Emphasis): Truthful and not strongly biased, where the source of information is acknowledged.

Xem thêm: Cách Tải Và Cài Đặt Game Neighbours From Hell : Season 1, Neighbours From Hell

Lerner cũng chia các hoạt động chiến tranh tâm lý thành ba loại: Tuyên truyền trắng (Thiếu sót và Nhấn mạnh): chân thành và không thiên vị, nơi nguồn thông tin được thừa nhận.

Related Posts