Sự kiện: Tiếng anh , học tiếng anh , ngữ pháp tiếng anh , từ vựng tiếng anh

Sự khác biệt giữa NO, NOT và NONE

Cả NO – NOT – NONE đều có nghĩa “không”, nhưng điểm khác nhau là ở cách chúng được sử dụng trong văn phạm. Cùng tham khảo nhưng chia sẻ sau đây để thấy được sự khác biệt giữa NO – NOT – NONE để tránh dùng sai từ trong giao tiếp tiếng anh

 

*

Cách dùng từ NO

No trong trường hợp này được dùng như một determiner (chỉ định từ/hạn định từ) để diễn tả số lượng như “all”, “every”, “many”, “some”, “any”, “each”, “either”, “one”, “another” và nó được dùng trước các danh từ số ít và số nhiều. Nó cũng có nghĩa tương tự như “not a” hoặc “not any ” và thường được dùng nếu chúng ta muốn nhấn mạnh vào những gì mình đang nói. Hãy so sánh các câu sau:

I have no idea what he is referring to. (nhấn mạnh hơn)
I don”t have any idea what he is referring to (ít nhấn mạnh hơn)

No students from the secondary school in New Town achieved the highest grades in their end-of-year exam.” (nhấn mạnh hơn) There weren”t any students from the secondary school in New Town who achieved the highest grades in their end-of-year exam.” (ít nhấn mạnh hơn) I”m sorry. I”ve got no time for that this afternoon.” (nhấn mạnh hơn) I”m sorry. I haven”t any time for that this afternoon.” (ít nhấn mạnh hơn)

Khi nào dùng NOT?

Not được dùng để câu hay mệnh đề phủ định và thường được dùng với động từ “to be” kèm theo tính từ, phó từ, cụm danh từ hoặc một cụm giới từ. Very thường được dùng sau not để làm trung hòa bớt tính phủ định của mệnh đề. Chúng ta có các ví dụ sau:

It was not difficult to understand why she was in love with him.” “It is not always true that people who are in love like the same things.” “He swims well, but not very evenly .” “It was not a huge mea l, but enough for two people.” “I know I”ll probably fail my driving test, but I”m not in the least bit nervous about it.”

“Good” có lẽ là tính từ duy nhất có thể kết hợp với no any , và có thể kết hợp với cả not, mặc dù đôi khi có sự khác biệt rất tinh tế về cách dùng và nghĩa của nó. Hãy so sánh các câu sau:

“Is the milk good?“No, it”s not good .”

Ở đây câu chuyện là về sữa có tươi/ngon không và trong trường hợp này tôi chọn dùng Not với nghĩa phủ định.

“Was the play any good?” “It was no good at all. The acting was poor and the direction was terrible.”

Trong ví dụ này, no good trong câu trả lời phản ánh ý trong câu hỏi any good – có hay không – với ý chẳng hay tí nào.

“It”s no good. I can”t see how we can repair this fence. We shall have to buy a new one.”
Còn ở ví dụ này “It”s no good” có thể được thay thế bằng “It”s no use” – chẳng được tích sự gì.

Đang xem: None là gì

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Merchandise Là Gì ? Các Thông Tin Cơ Bản Về Merchandise

Xin lưu ý là good, giống use hay point, thường được dùng với động từ có -ing theo sau:

“It”s no good trying to apologise. You have really offended me.” “It”s no use complaining about the service in this hotel. It will never improve.” “There was no point (in) carrying on with this. We decided to end the investigation.”

Cần nhớ phải dùng “there”s” với “no point” và “it”s” với “no good/no use”.

Điểm khác biệt của NONE

NONE : Thường được dùng như một đại từ.
Examples:

None of the pens is mine None of us will go to that cave.

– Dùng được với Plural Countable Noun và Uncountable Noun

Examples: None of the trees None of the grass

– Động từ đi sau chia theo số ít hay số nhiều đều chấp nhận được, nhưng chia theo số nhiều thì INFORMAL, thông thường người ta hay chia theo số ít.
Examples:

None of the bags is hers. None of those chairs is going to be repaired.

* Ngoài ra, trong đối thoại thường ngày bạn sẽ nghe thấy những câu sau đây, đều mang nghĩ là “không” cả:

– Are you in good mood? – Nope. (“Nope” được xem như một slang, chỉ dùng trong văn nói thôi. Ở câu ví dụ này “Nope” = “No, I”m not”. Đối với “Yes” cũng thế => “Yep”Wink

– Do you feel bad about this? – Nope, not at all.

– Come on, this dance is fun. – Not a chance. ( = There is no chance that I will try this dance.)

Tổng hợp: BBC, Ocean

Xem thêm: mount and blade warband mod viet nam

TAGS: hoc tieng anh No và Not

Related Posts