Necessarily Là Gì, Định Nghĩa & Ý Nghĩa Của Từ Necessarily, Necessarily Tiếng Anh Là Gì

I could have told you 50 others just like it — all the times that I got the message that somehow my quiet and introverted style of being was not necessarily the right way to go, that I should be trying to pass as more of an extrovert.

Đang xem: Necessarily là gì

Tôi có thể kể cho bạn 50 câu chuyện khác nữa như thế– tôi chỉ toàn nhận được những thông điệp rằng bằng cách nào đó, tính cách im lặng và hướng nội của tôi không phải là cách đúng, rằng tôi nên cố để trở nên hướng ngoại hơn.
While naturally, an “atoll” refers to a ring of islands, an “atoll” in the administrative sense, refers to a group of “island” class constituencies, not necessarily within the requirements of a natural atoll.
Về mặt tự nhiên “rạn san hô vòng” chỉ một vành đai các đảo, song về khái niệm hành chính thì nó chỉ một nhóm khu vực bầu cử cấp “đảo”, không nhất thiết phải nằm trong một rạn san hô vòng tự nhiên.
Some of them scorned the inconsistencies with the decorum of the genre and condemned the mixture of the underground death/black metal soundtrack and explicitly vulgar language not necessarily suited to the dark fantasy/medieval entourage.
Một số thì tỏ ra coi thường mâu thuẫn với sự đứng đắn của thể loại này và lên án sự pha tạp của soundtrack kiểu black metal/underground death và thứ ngôn ngữ thô tục một cách hiển nhiên không thực sự phù hợp với đám tùy tùng thời Trung Cổ/đậm chất kỳ ảo tăm tối.
The envoys insisted that the conflict was caused by the building of Roman forts in their lands; furthermore indimister-map.comdual bands of Quadi were not necessarily bound to the rule of the chiefs who had made treaties with the Romans – and thus might attack the Romans at any time.
Các đại sứ nhấn mạnh rằng cuộc xung đột gây ra bởi mister-map.comệc xây dựng các pháo đài La Mã trong các vùng đất của họ, hơn nữa cá nhân những nhóm người Quadi không nhất thiết phải ràng buộc với các quy định của các tù trưởng, những người đã ký kết điều ước với những người La Mã – và do đó có thể tấn công những người La Mã tại bất kỳ thời điểm nào.
Homosexuality was fiercely condemned by the Church in 14th-century England, which equated it with heresy, but engaging in sex with another man did not necessarily define an indimister-map.comdual”s personal identity in the same way that it might in the 21st century.
Giáo hội Anh vào thế kỷ XIV lên án quyết liệt về mister-map.comệc đồng tính luyến ái, coi nó như dị giáo, nhưng quan hệ tình dục với một người đàn ông khác không nhất thiết được xác định như cách xác định tương đương trong thế kỷ thứ XXI.
So what we need is something that doesn”t necessarily have to have the performance of the Internet, but the police department has to be able to call up the fire department even without the Internet, or the hospitals have to order fuel oil.
Vậy nên cái chúng ta cần là một thứ không thực sự cần thiết phải được phô ra ở trên Internet, nhưng mà sở cảnh sát phải có khả năng gọi cho đội phòng cháy chữa cháy ngay cả khi không có Internet, hay là bệnh mister-map.comện cần phải gọi thêm xăng.
Một lượt nhấp phải trả tiền không nhất thiết phải có một phiên hoạt động tương ứng và trong nhiều trường hợp sẽ không có phiên hoạt động tương ứng nào.
Representations of the festival were part of the typical decorations of temples associated to the king during the Old Kingdom and mere depictions of it do not necessarily imply a long reign.
Những cảnh tượng khắc hoạ về lễ hội này vốn là một trong số các kiểu mẫu trang trí đặc trưng của những ngôi đền có liên quan đến nhà vua dưới thời Cổ Vương quốc và sự mô tả của nó không nhất thiết hàm ý về một triều đại trị vì lâu dài.

Xem thêm: Lưu Trữ Lịch Lpl Mùa Xuân 2021, #1 Lịch Thi Đấu Lpl Mùa Hè 2020 Mới Nhất

While the wording of Genesis 3:14 might lead some to think so, we need not necessarily conclude that prior to this curse, serpents had legs.
Dù lời nơi Sáng-thế Ký 3:14 có thể khiến một số người nghĩ vậy, chúng ta không nhất thiết phải kết luận rằng trước khi bị rủa sả loài rắn từng có chân.
Thought to correspond to social rank, these colour shifts are not necessarily confined to males; all marine angelfish species are known to be protogynous hermaphrodites.
Tư tưởng tương ứng với cấp bậc xã hội, những thay đổi màu sắc này không nhất thiết phải giới hạn ở nam giới; Tất cả các loài cá biển nổi tiếng được biết đến là lưỡng tính đầu tiên.
We”re now seeing that our basic assumptions about the Internet — that it was going to connect us, weave society together — are not necessarily true.
Giờ chúng ta nhận ra rằng những giả thuyết cơ bản về Internet – rằng nó sẽ kết nối chúng ta, gắn kết xã hội – không hẳn là thật.
Multiple citizenship arises because different countries use different, and not necessarily mutually exclusive, criteria for citizenship.
Nhiều quốc tịch phát sinh bởi vì các quốc gia khác nhau sử dụng các tiêu chuẩn khác nhau, và không nhất thiết phải loại trừ nhau, về tiêu chuẩn quốc tịch.
I didn”t think that was necessarily the best way to make a limister-map.comng, so I decided to go on a path to become financially independent, so I could write these stories as quickly as I could.
Tôi không nghĩ đó là cách cần thiết tốt nhất đề kiểm tiền, vì vậy tôi quyết định đi con đường để có thể độc lập về kinh tế, để tôi có thể mister-map.comết những câu chuyện đó nhanh nhất tôi có thể.
In addition to those two essential characteristics the following characteristics are, in my opinion, relevant: either a common geographical origin, or descent from a small number of common ancestors; a common language, not necessarily peculiar to the group; a common literature peculiar to the group; a common religion different from that of neighbouring groups or from the general community surrounding it; being a minority or being an oppressed or dominant group within a larger community.
Ngoài hai đặc điểm cơ bản này, theo tôi, các đặc điểm sau đây có liên quan: có nguồn gốc địa lý chung, hoặc có nguồn gốc từ một số ít tổ tiên chung; một ngôn ngữ phổ biến, không nhất thiết là đặc thù của nhóm; một văn bản thông thường đặc biệt đối với nhóm; một tôn giáo phổ quát khác với tôn giáo của các nhóm láng giềng hoặc từ cộng đồng chung xung quanh nó; là một thiểu số hoặc là một nhóm bị áp bức hoặc chiếm ưu thế trong một cộng đồng lớn hơn.
Likewise, a fire that is ruled to be “electrical” in origin, does not necessarily mean that any injuries or deaths are due to electrical burns.

Xem thêm: Cách Làm Bảng Viết Bút Lông Như Thế Nào Là Hiệu Quả, ChấT LiệU BảNg TrắNg

Tương tự như vậy, một đám cháy được coi là do chập “điện”, không nhất thiết có nghĩa là bất kỳ thương tích hoặc tử vong là do bỏng điện.

Related Posts