Nghe phát âm

Nghe phát âm
1 /“nærou/ 2 Thông dụng 2.1 Tính từ 2.1.1 Hẹp, chật hẹp, eo hẹp 2.1.2 Hẹp hòi, nhỏ nhen 2.1.3 Kỹ lưỡng, tỉ mỉ 2.2 Danh từ, ( (thường) ở số nhiều) 2.2.1 Khúc sông hẹp; đoạn đường phố hẹp; hẽm núi; cửa biển hẹp, cửa sông hẹp 2.3 Động từ 2.3.1 Thu hẹp, làm hẹp lại, co lại, rút lại, thành hẹp hòi 2.4 Hình thái từ 3 Chuyên ngành 3.1 Toán & tin 3.1.1 hẹp 3.2 Cơ – Điện tử 3.2.1 (adj) chật, hẹp, (v) làm hẹp, thu hẹp 3.3 Cơ khí & công trình 3.3.1 thau 3.3.2 thu hẹp 3.4 Hóa học & vật liệu 3.4.1 khoảng hẹp 3.5 Xây dựng 3.5.1 cửa sông hẹp 3.6 Kỹ thuật chung 3.6.1 khúc sông hẹp 3.6.2 đèo 3.6.3 hẻm núi 3.6.4 hẹp 3.6.5 thung lũng hẹp 4 Các từ liên quan 4.1 Từ đồng nghĩa 4.1.1 adjective 4.1.2 verb 4.2 Từ trái nghĩa 4.2.1 adjective 4.2.2 verb /“nærou/

Thông dụng

Tính từ

Hẹp, chật hẹp, eo hẹp a narrow streetmột phố hẹpwithin narrow boundstrong phạm vi chật hẹp

Hẹp hòi, nhỏ nhen narrow mindtrí óc hẹp hòi nhỏ nhen

Kỹ lưỡng, tỉ mỉ a narrow examinationsự xem xét kỹ lưỡngto have a narrow escape

Xem escape

to have a narrow squeak (shave)(thông tục) may mà thoát được, may mà tránh đượcnarrow victorythắng lợi đạt được một cách khó khăn; sự thắng chật vậtnarrow majorityđa số ít ỏi (số phiếu trong cuộc bầu cử)the narrow bed (home, house)nấm mồ

Danh từ, ( (thường) ở số nhiều)

Khúc sông hẹp; đoạn đường phố hẹp; hẽm núi; cửa biển hẹp, cửa sông hẹp the straight and narrowcách ứng xử khéo léo và hợp lý

Động từ

Thu hẹp, làm hẹp lại, co lại, rút lại, thành hẹp hòi

Hình thái từ

so sánh hơn : narrowerso sánh nhất : the narrowestVed : narrowedVing : narrowing

Chuyên ngành

Toán & tin

hẹp

Cơ – Điện tử

(adj) chật, hẹp, (v) làm hẹp, thu hẹp

Cơ khí & công trình

thau thu hẹp

Hóa học & vật liệu

khoảng hẹp

Xây dựng

cửa sông hẹp

Kỹ thuật chung

khúc sông hẹp đèo hẻm núi hẹp thung lũng hẹp

Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective attenuated , circumscribed , close , compressed , confining , constricted , contracted , cramped , definite , determinate , exclusive , exiguous , fine , fixed , incapacious , limited , linear , meager , near , paltry , pent , pinched , precarious , precise , scant , scanty , select , set , shrunken , slender , slim , small , spare , strait , taper , tapered , tapering , thin , threadlike , tight , biased , bigoted , conservative , conventional , dogmatic , hidebound , illiberal , inexorable , inflexible , narrow-minded , obdurate , parochial , partial , prejudiced , reactionary , avaricious , mean , mercenary , scrimpy , tight * , ungenerous , crowded , snug , little , petty , small-minded , insular , provincial , small-town , denominational , incommodious , jaundiced , municipal , pedantic , restricted , sectarian , stenotic , straitened , uncatholic verb circumscribe , constrict , contract , diminish , limit , taper , tighten , constringe , biased , bigoted , close , confine , confining , cramp , cramped , definite , eliminate , hidebound , illiberal , inexorable , inflexible , lessen , limited , little , meager , mean , pinched , prejudiced , reactionary , reduce , restrict , restricted , rigid , scant , select , slender , slim , small , sound , strait , strict , tight

Từ trái nghĩa

adjective broad , generous , liberal , unconfined , unrestricted , wide , accepting , broad-minded , tolerant , spendthrift , wasting verb broaden , complicate , expand , increase , intensify

Related Posts