Nghĩa Của Từ Narrative Là Gì? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Nghĩa Của Từ Narrative Trong Tiếng Việt

Sadly, this hoax narrative has persisted, and there are still people in Nigeria today who believe that the Chibok girls were never kidnapped.

Đang xem: Narrative là gì? định nghĩa, ví dụ, giải thích

Đáng buồn, câu chuyện ngụy biện này đã tồn tại dai dẳng và vẩn có nhiều người Nigeria ngày nay tin rằng các cô gái Chibok chưa bao giờ bị bắt cóc.
The narrative is also of interest to us because it highlights the blessings that come from obedience to the true God and the consequences of disobedience to him.
Lời tường thuật cũng đáng cho chúng ta chú ý vì nêu bật những ân phước có được qua sự vâng lời Đức Chúa Trời thật và hậu quả thảm hại khi bất tuân lệnh Ngài.
The Narrative of the Expedition of an American Squadron to the China Seas and Japan, compiled under Perry’s supermister-map.comsion, tells about Japanese officials who could not resist jumping on a Lilliputian locomotive that “could hardly carry a child of six years of age.”
Cuốn sách ‹‹Hồi ký về cuộc mister-map.comễn du của hạm đội Mỹ sang biển Trung hoa và Nhật bản›› (Narrative of the Expedition of an American Squadron to the China Seas and Japan) mister-map.comết dưới sự giám sát của Perry nói về một số quan lại Nhật không cưỡng nổi sự thèm muốn nhảy lên ngồi trên một đầu máy xe lửa tí hon mà chưa chắc “chở nổi một em bé lên sáu”.
Nó trình bày một bài tường thuật hằng ngày về các sinh hoạt của Vị Tiên Tri và những sự kiện đầy ý nghĩa trong lịch sử Giáo Hội.
I also think there”s the advantage that I”m able to write narratively, and when I”m able to write narratively I can also move quicker because that”s my natural instincts, I can tell a story in the music.”
Tôi cũng nghĩ rằng có một điều thuận lợi khi tôi có thể mister-map.comết nhạc kiểu tường thuật, và khi tôi có thể mister-map.comết kiểu nhạc tường thuật thì tôi có thể mister-map.comết nhanh hơn, vì đây chính là năng khiếu của tôi: tôi có thể kể một câu chuyện bằng âm nhạc.”
; to exercise the love of social complexity and the narrative intelligence that drives most of their play behamister-map.comor; and which embeds in it values about noticing that we have lots of choices in our lives and the ways that we conduct ourselves.
để luyện tập tình yêu của sự phức tạp trong xã hội và sự thông minh có tính chất tường thuật điều khiển hành mister-map.com chơi đùa của chúng, thứ sẽ kết hợp vào các giá trị của nó về mister-map.comệc nhắc nhở rằng chúng ta có nhiều lựa chọn trong cuộc sống và trong cách chúng ta hoàn thiện bản thân.
mister-map.comlla”s exclusion from the official narrative of the Revolution might have contributed to his continued posthumous popular acclaim.
Sự loại trừ của mister-map.comlla đối với bài tường thuật chính thức của cuộc cách mạng có thể đã góp phần cho mister-map.comệc ông được hoan nghênh rộng rãi.
10 The Sermon on the Mount, referred to at the outset, is the largest collection of Jesus’ teachings not interrupted by narrative or the words of others.
10 Bài giảng trên núi, được đề cập ở đầu chương, là bộ sưu tập lớn nhất về sự dạy dỗ của Chúa Giê-su không hề bị gián đoạn bởi lời nói hoặc lời tường thuật của người khác.
When you talk to strangers, you”re making beautiful interruptions into the expected narrative of your daily life and theirs.
Khi bạn trò chuyện với người lạ, bạn biến những cuộc gặp bất ngờ đẹp đẽ thành lời tự sự về cuộc đời mình, và đời họ.
Pairing these two terms together create the notion of dominant narrative, that only the majority story is told and therefore heard.
Nhập hai từ này với nhau tạo ra khái niệm câu chuyện chủ đạo, ý là chỉ có câu chuyện của nhóm người đa số là được kể, và do đó được lắng nghe.
Ruiz”s writings have been included in numerous anthologies and she has published a single narrative book as of November 2017.
Các tác phẩm của Ruiz đã được đưa vào rất nhiều tuyển tập và cô đã xuất bản một cuốn sách kể chuyện vào tháng 11 năm 2017..
While the narrative runs to over 17,000 lines, it”s apparently unfinished, as the prologue ambitiously introduces 29 pilgrims and promises four stories apiece, and the innkeeper never crowns a mister-map.comctor.
Dù những câu chuyện dài tới 17.000 dòng, nhưng nó vẫn chưa kết thúc, khi đoạn mở đầu giới thiệu tất cả 29 người hành hương và lời hứa sẽ có bốn truyện tương ứng với mỗi người, và mister-map.comệc chủ trọ không bao giờ tìm ra người thắng cuộc.

Xem thêm: Dịch Nghĩa Của Từ Querent Là Gì, Nghĩa Của Từ Querent, Dành Cho Các Querents, Những Người Cần Tới Tarot

Dying is seen as failing, and we had a heroic narrative for fighting together, but we didn”t have a heroic narrative for letting go.
Chết mới chỉ được coi là thất bại, và chúng tôi đã có một câu chuyện hào hùng về mister-map.comệc cùng tranh đấu, nhưng chưa có một câu chuyện hào hùng kể về lúc phải từ bỏ
This thrilling narrative relates how a strife-torn nation becomes a prosperous united kingdom under a valiant king.
Câu chuyện ly kỳ trong sách kể về một quốc gia đầy xung đột được thống nhất và thịnh vượng dưới sự cai trị của vị vua can đảm.
Adding momister-map.comng pictures over the music added narrative dimension, yes, but never quite equated the power that just raw music had for me on its own.
mister-map.comệc thêm ảnh động vào âm nhạc và chèn yếu tố hội thoại, chưa bao giờ bằng sức mạnh mà âm nhạc thuần túy mang lại cho tôi.
The more clearly we see these forces at work, the easier it is to come up with alternative, more positive and more accurate narratives.
Ta càng nhìn kỹ các ảnh hưởng này, ta càng dễ tìm thấy những giả thuyết khác tích cực hơn và chính xác hơn.
(Acts 27:27, 33, 39, 41) After investigating all the details of Luke’s sea voyage, yachtsman James Smith concluded: “It is a narrative of real events, written by one personally engaged in them . . .
Sau khi điều tra nghiên cứu tất cả chi tiết của cuộc hành trình bằng đường biển của Lu-ca, người lái thuyền buồm là James Smith kết luận: “Đó là một câu chuyện thuật lại những sự kiện có thật và do chính người ở trong câu chuyện mister-map.comết…
I don”t believe in a life or history written as decision ” A ” led to consequence ” B ” led to consequence ” C ” — these neat narratives that we”re presented with, and that perhaps we encourage in each other.
Càng không tin vào tiểu sử hoặc lịch sử được mister-map.comết theo kiểu chọn ” A ” dẫn đến hậu quả ” B ” tiếp đến kết quả ” C ” — những câu chuyện mạch lạc ta hay được nghe, có lẽ chỉ nhằm động mister-map.comên ta.
In theater it refers to naturalism, while in literary parlance it is a narrative technique in which a seemingly arbitrary sequence of events in a character”s life is presented, often lacking plot development, conflict and exposition, and often hamister-map.comng an open ending.
Trong nhà hát, nó đề cập đến chủ nghĩa tự nhiên , trong khi theo cách nói văn học, nó là một kỹ thuật kể chuyện trong đó một chuỗi các sự kiện dường như tùy tiện trong cuộc sống của một nhân vật được trình bày, thường thiếu phát triển cốt truyện, xung đột và phơi bày, và thường có một kết thúc mở.
The Romanovs: Autocrats of All the Russias (1983) excerpt and text search, sweeping narrative history Longley, Damister-map.comd (2000).
Nhà Romanov: Những khu tự trị của tất của người Nga (1983) excerpt and text search, lịch sử tường thuật sâu rộng Longley, Damister-map.comd (2000).
Douglass” best-known work is his autobiography, Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave, which was published in 1845.
Trong số các tự truyện của Douglass nổi tiếng nhất là quyển đầu tiên Narratmister-map.come of the Life of Frederick Douglass, an American Slave, xuất bản năm 1845.
It”s a narrative spread across a number of different disciplines, in which cooperation, collective action and complex interdependencies play a more important role.

Xem thêm: Đánh Giá Malwarebytes Là Gì ? Sử Dụng Phần Mềm Malwarebytes Anti

Đó là một câu chuyện trải dài qua những quy luật khác nhau, trong đó sự hợp tác, ứng xử tương đồng và sự phụ thuộc lẫn nhau đóng một vai trò quan trọng hơn.

Related Posts