Multiple Regression Là Gì ? Định Nghĩa Và Giải Thích Ý Nghĩa

mister-map.com xin giới thiệu ví dụtrình bày phiên giải kết quả mô hình phân tích Hồi quy đa biến (Multiple Regression)

Mô hình ví dụ

Biến phụ thuộc: Số lần đi khám thai tronglần có thai gần nhất

Biến độc lập: tuổi + dân tộc+ học vấn +tình trạng hôn nhân + nghề nghiệp

Chuẩn bịcác biến cho mô hình – Sử dụng SPSS

Chuyển cácbiến độc lập (rời rạc) về dạng dummy

*********biếnđộc lập*******

***dântộc***

RecodeQ3 (1=1) (2 thr 8 =0) into ethnicre.

Đang xem: Multiple regression là gì

var labelethnicre “Ethnicity-Kinh and other”.

value labelethnicre 1″Kinh” 0″Other”.

missingvalue ethnicre(9).

***học vấn***

RECODE q7(SYSMIS=SYSMIS) (0 thru 5 = 1) (6 thru 9= 2) (10 thru 12= 3) (13 thru 15=4)(99=SYSMIS) INTO educat.

VARIABLELABEL educat “educat – Education completed, categorized”.

VALUE LABELeducat

1″Primary/Under primary School”

2 “SecondarySchool”

3″High/vocational school”

4″College/University and above”.

EXECUTE.

FREQUENCIESeducat.

****Tạo cácbiến dummy

computeedu2=9.

if(educat=2) edu2=1.

if (educat=1or educat=3 or educat=4) edu2=0.

VARIABLELABELS edu2 “Edu2-Secondary school”.

value labelsedu2 1″Secondary school” 0 “Other”.

missingvalues edu2 (9).

Computeedu3=9..

if(educat=3) edu3=1.

if (educat=1or educat=2 or educat=4) edu3=0.

VARIABLELABELS edu3 “Edu3-High school”.

value labelsedu3 1″High school” 0 “Other”.

missingvalues edu3 (9).

Computeedu4=9.

if(educat=4) edu4=1.

if (educat=1or educat=2 or educat=3) edu4=0.

VARIABLELABELS edu4 “Edu4-College/higher”.

value labelsedu4 1″college/higher” 0 “Other”.

missingvalues edu4 (9).

Xem thêm: Cách Ngồi Thiền Theo Vô Vi Org, Thiền Vô Vi

***************Tìnhtrạng hôn nhân.

RECODE q5(1=1) (2=2) (3=1) (4=2) (5=3) INTO q5recode.

VARIABLELABEL Q5RECODE “Q5recode-Marital status re-categorized”.

VALUE LABELsQ5recode

1 “Marriedor lives with partner”

2″Divorced/widowed/separated/not living with spouse”

3 “Single(never married)”.

execute.

******Tạocác biến dummy.

computemar1=9.

if(q5recode=1) mar1=1.

if(q5recode=2 or q5recode=3) mar1=0.

VARIABLELABELS mar1 “Mar1-Married or lives with a partner”.

value labelsmar1 1″Married/live with a partner” 0″Other”.

missingvalues mar1(9).

execute.

computemar2=9.

if(q5recode=2) mar2=1.

if(q5recode=1 or q5recode=3) mar2=0.

VARIABLELABELS mar2 “Mar2-divorced/widowed”.

value labelsmar2 1″widowed/divorced” 0″Other”.

missingvalues mar2(9).

execute.

*********Nghềnghiệp.

RecodeQ8 (1=0) (2 thr 8 =1) into occunew.

var labeloccunew “Occupation-Famer and other”.

value labeloccunew 0″Famer”1″Other”.

missingvalue occunew(9).

Công thứccho mô hình

SỐ LẦN KHÁM THAI = a + b1(tuổi) + b2(dân tộc) + b3(học vấn cấp 2) + b4(học vấn cấp 3) + b5(học vấn trên cấp 3) + b6 (tt hôn nhân)+ b7 (nghề nghiệp)

Chạy mô hình trong SPSS

REGRESSION

/MISSINGLISTWISE

/STATISTICSCOEFF OUTS R ANOVA

/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)

/NOORIGIN

/DEPENDENT Q83_Re

/METHOD=ENTER Q2 ethnicre edu2 edu3 edu4 mar1mar2 occunew.

Kết quả trênSPSS.

*

Chú ý: Trong mô hình, biến hôn nhân được chia thành 2 biến nhị phân Ma1 và Ma2. Biến còn lại là single (độc thân) được mặc định là biến tham chiếu. Tương tự như vậy biến education được tạo ra 3 biến nhị phân edu2, edu3, và edu4. Biến nhị phân cấp 1 (Primary/Under primary school) là biến tham chiếu.

Bảng trìnhbày kết quả.

Xem thêm: Hội Chứng Huyết Tán Tăng Ure Máu ( Hus Là Gì ? Những Thông Tin Về Trường Hus Bạn Cần Biết!

*

Phiên giảikết quả

Tuổi có liên quan đến số lần khám thai. Trungbình khi tăng lên 1 tuổi thì số lần khám thai giảm đi 0.06 lần (6%)Học vấn cũng có liên quan đến số lần khámthai. Số lần khám thai ở nhóm học vấn trên cấp 3 cao hơn 0.69 lần so với nhómcó học vấn cấp 1Tương tự, nghề nghiệp có liên quan đến số lầnkhám thai. Trung bình số lần khám thai ở những người làm nghề nông nghiệp có xuhướng thấp hơn 0.55 lần so với những nghề nghiệp khác.

Chú ý:

Đây là mô hình chạy với mục đích thực hành. Mô hình chưa phải làmô hình tốt: giá trị R2 thấp (0.16)Chỉ phiêngiải các biến có mối tương quan có ý nghĩa thống kê trong mô hình hồi quy vớip

*

 Về trang trước 

*

 Bản in 

*

 Gửi email  Về đầu trang
 Về đầu trang
Bài mới: 

*

Trong phần Phương pháp luận, mister-map.com đã giới thiệu tới các bạn nhiều bài viết về: thiết kế nghiên cứu, thiết kế công cụ thu thập số liệu, phương pháp thu thập số liệu, quản lý, phân tích số liệu. Trong một nghiên cứu, kết hợp tất cả các phương pháp trên, đầu ra cuối cùng chính là các báo cáo trình bày hay bài báo khoa học được xuất bản trong nước hay quốc tế. mister-map.com xin giới thiệu với các bạn bài viết phương pháp viết bài báo khoa học trong các lĩnh vực khác nhau, nội dung bài viết bao gồm:

Related Posts