Nghĩa Của Từ Moon Là Gì, Nghĩa Của Từ Moon Nghĩa Là Gì? Moon Trong Tiếng Tiếng Việt

The Earth's moon; the sole natural satellite of the Earth, represented in astronomy and astrology by ☾.(paganism) The god of the Moon in Heathenry.+9 định nghĩa

*

*

*

*

At the end of New Moon, the Volturi discover that Bella, a human, has learned that vampires exist and demand that she become a vampire or else be killed.

Đang xem: Moon là gì, nghĩa của từ moon

Cuối Trăng non, Volturi khám phá ra Bella, một con người, đã biết rõ sự tồn tại của ma cà rồng, và buộc cô phải chọn trở thành ma cà rồng, hoặc chết.
At Psalm 8:3, 4, Damister-map.comd expressed the awe he felt: “When I see your heavens, the works of your fingers, the moon and the stars that you have prepared, what is mortal man that you keep him in mind, and the son of earthling man that you take care of him?”
Nơi Thi-thiên 8:3, 4, Đa-vít nói lên sự kinh sợ mà ông cảm thấy: “Khi tôi nhìn-xem các từng trời là công-mister-map.comệc của ngón tay Chúa, mặt trăng và các ngôi sao mà Chúa đã đặt, loài người là gì, mà Chúa nhớ đến? Con loài người là chi, mà Chúa thăm-mister-map.comếng nó?”
Gregory warns that they only have a week before the blood moon is full, after which Malkin will become too powerful for them.
Gregory cảnh báo rằng họ chỉ có một tuần trước khi mặt trăng máu đầy đủ, sau đó Malkin sẽ là quá mạnh mẽ để ngăn chặn.
And the most amazing thing that came out of that mission was a strong hydrogen signature at Shackleton crater on the south pole of the moon.
Và điều kinh ngạc nhất thu được từ nhiệm vụ đó là một dấu hiệu mạnh của Hydro tại miệng núi lửa Shackleton tại cực nam của mặt trăng.
Sometimes the new moon occurs close enough to a node during two consecutive months to eclipse the Sun on both occasions in two partial eclipses.
Thỉnh thoảng khi lần trăng mới xuất hiện đủ gần một điểm nút dẫn đến trong hai tháng liên tiếp xảy ra 2 hiện tượng nhật thực một phần.
The Russian Luna 24 mission discovered a molybdenum-bearing grain (1 × 0.6 μm) in a pyroxene fragment taken from Mare Crisium on the Moon.

Xem thêm: Top 44+ Hình Nền Free Fire Đẹp, Full Hd Cho Máy Tính Và Điện Thoại Mới Nhất

Tàu Luna 24 của Nga đã phát hiện ra một hạt chỉ chứa molypden (kích thước 1 × 0,6 μm) trong mẩu đá pyroxen thu được từ Mare Crisium trên Mặt Trăng.
The full moon is rising, and in a moment someone will transform and tear you all apart unless you can cure them first.
This game was later remade as the Game Boy Advance games Harvest Moon: Friends of Mineral Town and Harvest Moon: More Friends of Mineral Town.
Trò chơi này sau đó được làm lại trên hệ máy Game Boy Advance Harvest Moon: Friends of Mineral Town và Harvest Moon: More friends of Mineral Town.
20 In what sense will ‘the sun be darkened, the moon not give its light, the stars fall from heaven, and the powers of the heavens be shaken’?
20 ‘Mặt trời tối-tăm, mặt trăng không sáng, các ngôi sao sa xuống, và các thế-lực của các từng trời rúng động’ theo nghĩa nào?
(Psalm 36:9) Around us, we observe abundant emister-map.comdence of Jehovah’s handiwork, such as the sun, moon, and stars.
(Thi-thiên 36:9) Xung quanh, chúng ta thấy rất nhiều bằng chứng về các công trình của Đức Giê-hô-va, như mặt trời, mặt trăng và các vì sao.
The 1956 British film Fire Maidens from Outer Space was set on Jupiter”s 13th moon, although this film was made before the discovery of Leda in 1974.

Xem thêm: Turn In Turn Là Gì, Nghĩa Của Từ In Turn, Nghĩa Của Từ In Turn

Bộ phim của Anh Fire Maidens from Outer Space năm 1956 lấy bối cảnh trên vệ tinh thứ 13 của sao Mộc, mặc dù phim này được làm trước khi phát hiện ra vệ tinh Leda năm 1974.
With reference to Jehovah, he sang: “When I see your heavens, the works of your fingers, the moon and the stars that you have prepared, what is mortal man that you keep him in mind, and the son of earthling man that you take care of him?”
Ông hát về Đức Giê-hô-va: “Khi tôi nhìn-xem các từng trời là công-mister-map.comệc của ngón tay Chúa, mặt trăng và các ngôi sao mà Chúa đã đặt, loài người là gì, mà Chúa nhớ đến? Con loài người là chi, mà Chúa thăm-mister-map.comếng nó?”

Related Posts