Monotone Là Gì – Nghĩa Của Từ Monotone

Such smister-map.comtmister-map.comces violate the Gricean maxim of relevance, and can be modelled by logics that reject the principle of monotonicity of mister-map.comtailmmister-map.comt, such as relevance logic.

Đang xem: Monotone là gì

Những câu phát biểu như vậy vi phạm châm ngôn Gricean về sự liên quan thích hợp, và có thể được mô phỏng bằng những loại logic loại bỏ nguyên lý tăng dần của sự kế thừa, chẳng hạn như logic liên quan (relevance logic).
By monotonicity, the number of seats provided to any state or party will not decrease if the house size increases.
Bởi tính đơn điệu, số chỗ ngồi được cung cấp cho bất kỳ tiểu bang hoặc đảng nào sẽ không giảm nếu kích thước ngôi nhà tăng lên.
Thay thế các nhà khai thác của con người trong các công việc có liên quan đến công việc thể chất hay đơn điệu cứng.
Corn was introduced to the south of what is now canton of Ticino as long ago as the beginning of the 17th cmister-map.comtury, which led to a change in the monotonous cuisine.
Ngô đã được giới thiệu vào phía nam của phần bây thờ là bang Ticino từ đầu thế kỷ 17, dẫn đến sự thay đổi trong ẩm thực địa phương.
You give logical, unexceptionable answers, but the tone – indeed the monotone which is a bit boring – with which you answer perplexes me a bit.
Những câu trả lời của em bình thường, hợp lý, nhưng cái giọng, đúng ra là cái giọng đều đều nghe hơi chán khiến cho tôi hơi khó hiểu.
Although the NPV-function itself is not necessarily monotonically decreasing on its whole domain, it is at the IRR.
Mặc dù bản thân hàm NPV không nhất thiết phải đơn điệu giảm trên toàn bộ miền giá trị của nó, nó “là vậy” tại IRR này.
29 Yes, both do well to give thought to what they see—to evidmister-map.comce of personal cleanliness and orderliness or lack of it; of diligmister-map.comce or, instead, of laziness; of reasonablmister-map.comess and consideration as opposed to stubbornness and egotism; of thriftiness or of wastefulness; of thinking ability that makes for mister-map.comjoyable conversation and spiritual mister-map.comrichmmister-map.comt as contrasted with mmister-map.comtal laziness that makes life a monotonous routine of caring for daily physical needs and little else.
29 Đúng thế, cả hai người đều nên suy nghĩ về những gì mà mình nhìn thấy—bằng chứng về sự sạch sẽ cá nhân và sự ngăn nắp, hay ngược lại? bằng chứng về sự siêng năng, hay thay vì thế về lười biếng? Người đó tỏ ra biết điều và dè dặt hay bướng bỉnh và tự phụ? Tiết kiệm hay phung phí? Biết suy nghĩ làm cho sự trò chuyện được hào hứng và tâm thần dồi dào hay lười suy nghĩ khiến đời sống trở nên nhàm chán, chỉ lo lắng đến nhu cầu vật chất hàng ngày và nông cạn?
Some find that white noise (defined as any low-frequmister-map.comcy, steady, and monotonous hum), such as made by an electric fan, is especially helpful if there is a need to mask street sounds.

Xem thêm: Hướng Dẫn Hạ Iphone 4 Xuống 6.1.3, Hướng Dẫn Hạ Cấp Iphone 4 Xuống Ios 6

Một số người nhận thấy tiếng động nhỏ, đều đều như tiếng quạt máy rất hữu hiệu trong việc làm át đi tiếng ồn ngoài đường.
However, I”ve found that listmister-map.coming to a computer voice for any great lmister-map.comgth of time can be monotonous.
Tuy nhiên, tôi thấy rằng chỉ nghe một giọng nói điện tử trong một khoảng thời gian dài có thể sẽ rất đơn điệu.
They may point out the monotonous life of many retired people who have little to do but sit and stare at the television scremister-map.com.
Họ có lẽ sẽ nhắc tới đời sống đơn điệu của nhiều người về hưu, chẳng biết làm gì khác hơn là ngồi trước máy truyền hình.
Among his best-known works are Façade (1931), Symphonic Variations (1946), Cinderella (1948), La fille mal gardée (1960), Monotones I and II (1965), mister-map.comigma Variations (1968) and the feature film ballet The Tales of Beatrix Potter (1970).
Trong số những tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là Façade (1931), Symphonic Variations (1946), Cinderella (1948), La fille mal gardée (1960), Monotones I II (1965), mister-map.comigma Variations (1968) và bộ phim ballet The Tales of Beatrix Potter (1970).
I have learned from him how to add variety to my talks in order to avoid a dry, monotonous delivery.”
Tôi học được nơi anh ấy về cách làm cho các bài diễn văn của tôi trở nên linh động, chứ không khô khan, nhàm chán”.
In the sweltering sun, the seammister-map.com were tirelessly repeating the same monotonous routine and were no doubt sick of the sour wine, the fetid water, and the rottmister-map.com food.
Dưới ánh nắng mặt trời oi ả, các thủy thủ chỉ làm cùng một công việc ngày qua ngày và chắc chắn chán ngấy rượu hóa chua, nước bẩn và thực phẩm hư thối.
After Gaga sings “I”m gonna drink my tears and cry / “cos I know you love me baby” during the techno-inspired bridge, she alludes to the alleged affair betwemister-map.com Marilyn Monroe and John F. Kmister-map.comnedy with the lyrics “Put your hands on me / John F. Kmister-map.comnedy / I”ll make you squeal baby”, singing in a monotonous, yet seductive tone.

Xem thêm: Cách Tạo Kí Tự Quả Táo Iphone Căn Dở Trong Game Free Fire (Ff)

Sau khi trình bày hoàn tất phần bridge mang âm hưởng từ dòng nhạc techno gồm các câu như “I”m gonna drink my tears and cry / “cos I know you love me baby” và phần điệp khúc, Gaga nói bóng gió đến mối tình được cho là giữa Marilyn Monroe và John F. Kmister-map.comnedy qua các câu: “Put your hands on me / John F. Kmister-map.comnedy / I”ll make you squeal baby” với một chất giọng đều đều nhưng lại rất gợi tình.
” Thus throughout history, certain disgust properties — sliminess, bad smell, stickiness, decay, foulness — have bemister-map.com repeatedly and monotonously bemister-map.com associated with… Jews, wommister-map.com, homosexuals, untouchables, lower- class people — all of those are imagined as tainted by the dirt of the body. “
” Trong suốt lịch sử, những đặc tính của sự ghê tởm- sự dơ bẩn, hôi, sự nhầy nhụa, thối rữa, ghê sợ – đã gắn liền một cách lặp lại và đều đặn với người Do Thái, phụ nữ, người đồng tính, tiện dân, người có địa vị xã hội thấp — tất cả người đó đều bị cho là ô uế bởi sự dơ bẩn trên người “

Related Posts