Modal Verbs Là Gì – Động Từ Khuyết Thiếu

Có bao giờ bạn thắc mắc tại sao trong cùng một câu, đôi khi người ta sử dụng can, đôi lúc sử dụng could, hoặc may…Đây là những Modal verb rất hay gặp trong tiếng anh. Và để sử dụng các modal verb hay động từ khiếm khuyết này, mister-map.com đã soạn nội dung này để cùng với mọi người thảo luận nhé.

Đang xem: Modal verbs là gì

➣ Ví dụ:

May I ask you a question? Could I ask you a question?

Trong bài ngày hôm nay, chúng ta cùng tìm sâu hơn về can, could, may nói riêng và động từ khuyết thiếu- Modal verbs nói chung nhé. Từ đó, chúng ta có thể tìm ra nguyên căn lý do vì đâu mà người bản ngữ thay đổi mặc dù trong cùng một câu như vậy?

*

I. Modal verb là gì

Modal verbs, hay động từ khuyết thiếu, động từ khiếm khuyết là những động từ được coi là bất quy tắc và dùng để bổ nghĩa cho động từ chính trong câu, do đó, sau modal verbs, động từ chính thường giữ nguyên không chia.

Modal verbs có chức năng diễn tả mục đích và ngữ nghĩa của câu, bao gồm khả năng, sự cho phép, bắt buộc, cần thiết, dự đoán, yêu cầu,… .

Modal verbs có những đặc điểm nổi bật cần lưu ý:

Không bao giờ thêm “-s”, “-ed”, “-ing”, vào sau động từ khuyết thiếu. Luôn theo sau bởi các động từ nguyên thể không có “to”. Được sử dụng với những mục đích khác nhau của người nói.

Có rất nhiều cách học Modal verbs, tuy nhiên, học gộp cũng có hiệu quả, mà học lẻ từng từ một cũng là một cách nhiều bạn áp dụng.

II. Modal verbs thông dụng và chức năng của nó

Modal Verb

Chức năng

Ví dụ

Chú ý

must

Diễn tả sự bắt buộc ở hiện tại hoặc tương lai.

You must go to bed at 11.30 pm everyday.

Mustn’t- sự cấm đoán, không được làm gì đó.

Example: You mustn’t smoke at the hospital.

Phủ định của “must” là “had to”.

Example: They had to do this task yesterday because of running out of time.

 

Lời đoán hoặc sự chắc chắn về điều gì đó có căn cứ.

He must be very tired after working hard all day long.

can

Diễn tả khả năng hiện tại hoặc tương lai mà ai đó có thể làm được, hoặc sự việc nào đó có thể xảy ra.

I can speaking English fluently.

It can rain today.

“Can” và “could” thường có cùng chức năng: diễn tả khả năng của ai đó hoặc cái gì có thể xảy ra, sự cho phép. Tuy nhiên sắc thái khác nhau. “Can” dùng hiện tại, “could” dùng quá khứ và có phần lịch sự hơn.

Example:

Can I borrow your book?

Could I borrow your book?

 

Yêu cầu sự cho phép

Can I use your computer?

Diễn tả khả năng

Smoking can cause lung cancer.

could

Diễn tả khả năng trong quá khứ

I could read when I was six years old.

Sự xin phép một cách lịch sự

Excuse me, Could I use your phone?

Diễn tả khả năng

It could rain tomorrow!

may

Sự cho phép

May I use your phone please?

“May” và “might” dùng để xin phép, tuy nhiên “might” hầu như chỉ dùng trong câu gián tiếp và ít dùng trong văn nói.

Example: He asked if she might come later.

“May” và “might” đều nói về khả năng nhưng mức độ xảy ra thấp khi dùng “might”, còn mức độ xảy ra cao hơn khi dùng “may”.

Example:

I may join you tomorrow.

I might join you tomorrow.

Với quá khứ, chúng ta sử dụng may have/ might have

Example:

I wonder why kate didn’t answer her phone? She may have been asleep.

I can find my jey anywhere.- You might have left it at work.

Khả năng, xác suất

It may rain tomorrow!

might

Hỏi sự cho phép một cách lịch sự.

Might I interrupt for a moment?

Khả năng, xác suất

The car looks nice but it might be expensive.

need not

Không cần thiết, không bắt buộc phải làm gì đó.

I needn’t come with us.

Có thể sử dụng “don’t/ doesn’t need to…”

We don’t need to hurry.

should/ought to

50 % sự ép buộc

You should / ought to see a doctor.

Should/ ought to cũng được dùng khi diễ tả điều gì đó không đúng nếu không xảy ra.

Example: Where’s Jane?- She should be here right now.

Lời khuyên

You should / ought to revise your lessons at home.

Kết luận có căn cứ

He should / ought to be very tired. He”s been working all day long.

had better

Lời khuyên ( tốt hơn hết là…..)

You”d better do the homework right now.

 

Have to

Bắt buộc phải làm gì đó vì sự cần thiết

You have to sign your name here.

Mức độ bắt buộc của “have to” không cao bằng “must”.

Phủ định của have to là “don’t/ doesn’t have to”.

Will

Đoán sự việc có thể xảy ra trong tương lai

It will be rainy tomorrow

Will và would có thể dùng trong câu đề nghị, yêu cầu, lời mời.

Example: Will you give me your address?

Would you like some coffee?

Would

Diễn tả giả định xảy ra, dự đoán sự việc xảy ra trong quá khứ

He would be exhausted when hear this bad news.

Shall

Đề xuất làm gì với ngôi “I”, “we” hoặc giao nhiệm vụ cho người khác một cách trang trọng

What shall we meet?

We shall commit doing the articles in the agreement.

 

 

III. Modal verb thông dụng và phân loại modal verbs

Có 5 loại modal verbs chính mà mister-map.com đã phân tích và tổng hợp một cách ngắn gọn nhất như dưới đây:

Ability

can, could, be able to

Permission

can, could, may, be allowed to

Obligation and Necessity

Must, have to, have got to, need to

Advice

should, ought to, had better

Possibility

might, may, could, can

 

➣ Ability: Can, could, be able to

➟ Example: Can you sing? I can speak fluent French when I was 6.

Chúng ta dùng “can” để nói ai đó có kĩ năng, khả năng làm gì.

➟ Example: We can see the beach from our house.

The word “dance” can be a noun or a verbs

Thể phủ định : can’t= cannot

Be able to: chúng ta dùng để nói ai đó có khả năng làm gì, tuy nhiên “can” được dùng phổ biến hơn cả.

➟ Example: We are able to see the beach from our house.

Could là quá khứ của “can”, chúng ta dùng “could” đặc biệt với: see, hear, smell, taste, feel, remember, understand.

➟ Example: I could smell gas when I walk into the room

Chúng ta dùng could để nói rằng ai đó đã có khả năng, kĩ năng làm việc gì đó trong quá khứ.

➟ Example: My uncle could speak 4 languages.

We were free. We could do what we wanted.

➣ Các lưu ý: Ở hiện tại, canbe able to đôi khi có thể được dùng để thay thế cho nhau.

➟ Example: I am able to write the lyrics of a song = I can write the lyrics of a song.

Can chỉ có hai dạng” “can” và “could”. So đó, trong một số trường hợp, sử dụng “be able to” là điều không thể tránh khỏi.

➟ Example: I can’t sleep – I haven’t been able to sleep.

Moana can speak Spanish and English – Candidates for the contest must be able to speaking two foreign language.

Để nói ai đó thành công trong việc làm điều gì đó trong những tình huống cụ thể, chúng ta thường sử dụng was/ were able to hawojc managed to

➟ Example: The fire spread quickly but everyone was able to escape. (NOT could escape)

George was excellent badminton player when he was younger. He could beat anybody. (= he was good enough to beat anybody, he had the ability)

Jane and George play a match yesterday. Jane played well, but George managed to beat him. (= George succeeded in beating Jane this time)

➣ Modal verbs exercises

1. I haven’t been……………… sleep very well recently. ( could/ able to/ can)

2. I ………….. swim to safety ( can/ could/ was able to)

3. I ……………. get you a chips when I go to the shop, if you want. ( can/ could/ able to)

4. Dennis ……….play the trumpet after weeks last month. ( can/ could/ was able to)

5. After his car crashes he was so confused that he …………… tell the police who he was or where he was going. ( can/ can’t/ could/ couldn’t)

 

Answer key: 1. Able to 2. Was able to 3. Can 4. Could 5.couldn’t

➣ Permission: can, could, may, be allowed to

May là cách nói lịch sự để hỏi sự cho phép của ai đó.

Xem thêm: Janitorial Là Gì – Nghĩa Của Từ Janitorial

➟ Example:

You may go as soon as you have finished your work.

May I go to the restroom, Mr. Crowd?

Could được dùng để hỏi sự cho phép, thường không lịch sự bằng “may”, could thường hỏi sự cho phép trong quá khứ.

➟ Example:

Could I bring my brother to the party?

You could go to any shop in the mall you wanted to.

Can dùng để hỏi sự cho phép, nhưng ít trang trọng và lịch sự, thường dùng trong các mối quan hệ thân thiết hơn.

➟ Example:

Can I borrow your book?

You can sit here until he come.

Be allowed to cùn dùng để diễn tả sự cho phép, nhưng không phải là bạn đang yêu cầu, mà thông thường dùng ở bị động “be allowed to/ not be allowed to” có nghĩa là được phép hoặc không được phép làm gì.

➟ Example: I are not allowed to use your calculator on your maths exam.

You were allowed backstage after my third attempt.

Practice

Choose the best answer

1. …………. I have more cheese on my sandwich? (medium formal)

2. …………. she have a cookies? (casual)

3. ………….. I go to the washroom? ( most polite)

4. hey buddy, I can’t get a connection on my phone. ……………. I borrow yours? ( can/ could/ may)

5. There’s a lot of noise coming from outside, we could not focus on presentation. ………………… I close the window? ( can/ could/ may)

 

Answer key: 1.could 2. Can 3. May 4. Can 5. May

Obligation and Necessity: Must, have to, have got to, need to

Have to: cần thiết để làm điều gì, bị buộc phải làm điều gì đó (giống như luật lệ).

➟ Example: You can’t turn right here. You have to turn left.

Chúng ta có thể nói “ I’ll have to……., I’m going to have to…….., I might have to………, I may have to……”

➟ Example: We may have to change the plans.

Must have to có thể thay thế cho nhau trong một vài trường hợp, ví dụ như khi bạn đưa ra quan điểm cá nhân ( đề xuất những điều cần thiết để làm điều gì đó).

➟ Example:

He is a really nice person. I must meet him/ I have to phone him.

Tuy nhiên, have to dùng cho ai đó bị bắt buộc làm những điều có thực ( như luật lệ, quy định), chứ không phải quan điểm của người nói.

➟ Example:

I have to work from 8.30 to 6.00 everyday.

Steve has to travel a lot for her work.

Chúng ta sử dụng must trong các văn bản hướng dẫn, điều lệ.

➟ Example:

Applications for the job must have 2 foreign languages.

Need to thường dùng để diễn tả sự cần thiết cần hoặc không cần làm gì, bạn có sự lựa chọn và không bị ép buộc như must và have to.

➟ Example: They has to work overtime > 

Bài tập modal verbs

Choose the best answer

1. I ……………. drink a few cups of coffee to stay awake. ( need to/ must)

2. We ……………………. book in advance. It isn’t much crowded ( don’t need to/ need to/ mustn’t/ don’t have to)

3. You ………………. eat less if you want to lose weight. (must/ need to)

4. We have plenty of time. We ………………. hurry. (mustn’t/ needn’t/ don’t have to)

5. I don’t want anyone to know about out plan. You …………….. tell anyone. ( mustn’t/ don’t have to/ doesn’t have to).

 

Answer key: 1. Need to 2. Don’t need to 3. Must 4. Needn’t 5. Mustn’t

Advice: Should, ought to, had better Should/ Shouldn’t dùng để diễn tả lời khuyên, tốt hay đúng/ không tốt hoặc sai khi làm điều gì đó. Should có thể dùng để đưa ra lời khuyên hoặc đưa ra quan điểm.

➟ Example:

You should go home, you worked all day long.

The organization should held more activities to raise fund.

Ought to có thể được sử dụng để thay thế cho should.

➟ Example: The organization ought to held more activities to raise fund.

Should have done= đã nên làm vì nó tốt ( xảy ra trong quá khứ)

Phủ định: shouldn’t have done………

➟ Example:

I wonder why they’re so late. They should have come here long ago.

You missed a great party last night. You should have come. Why didn’t you?

Should và should have done:

➟ Example:

You look tired. You should go to bed now.

You went to bed very late last night. You should have gone to bed earlier.

IV. Bài tập: Viết lại câu với modal verbs

Rewrite the sentence using should/ shouldn’t

1. I’m feeling sick. I ate too much

…………………………………………………………………………………………………………………..

2. When we went to the restaurant, there were no free tables. We hadn’t reserved one.

…………………………………………………………………………………………………………………..

3. Laura told me her address, but I didn’t write it down. Now I can’t remember the house number.

…………………………………………………………………………………………………………………..

4. I wasn’t feeling well yesterday, but I went to work. That was a mistake. Now I feel worse.

…………………………………………………………………………………………………………………..

5. Tomorrow there is a football match between Team A and team B. team A are much better.

………………………………………………………………………………………………………………….

 

Answer key:

1. You should eat too much

2. We should have reserved before

3. I should have written down her address.

4. I shouldn’t have gone to work.

5. Team A should win the match.

Possibility: might, may, could, can

Chúng ta sử dụng may, might khi nói về khả năng của cái gì đó, điều gì đó xảy ra. Example: She might know/ She may know

– May, might có thể nói về khả năng thực hiện hoặc xảy ra điều gì trong tương lai.

➟ Example: Take an umbrella with you. It might rain later.

I haven’t decided where to go on holiday. I may go to Ireland.

Phủ định của may là may not, might là might not.

➟ Example: She might not know now.

Ở quá khứ, chúng ta sử dụng may have…………. hoặc might have………….

➟ Example: I wonder why Kate didn’t answer her phone.- She may have been asleep.

Could có chức năng như may và might.

➟ Example:

It’s a strange story, but it could be true

I could have left your phone at work.

– Tuy nhiên, couldn’t lại dùng khác với may not và might not.

➟ Example:

Tina couldn’t have received my message. Otherwise she would have replied. (= it is not possible that she got my message)

Why hasn’t Tina replied to my message? I suppose she might not have received it (= it’s possible that she didn’t receive it- perhaps she did, perhaps she didn’t)

Practice

Choose the suitable answers

1. They (can/ might) …………….. be away for the weekend but I’m not sure.

2. Where are you going for your holidays?- I haven’t decided yet. I …….. go to London. ( might/ am going/ can)

3. We haven’t heard from him for fifteen years. He …………….. died ( may have/ could have)

4. Do you know where Helen is?- I’m not sure. She …………..be in her room ( might/ can)

5. You should introduce yourself. He …………….remember you. (might not/ may not/ couldn’t)

 

Answer key: 1. Might 2. Might 3. Both is correct 4. might 5. Might not/ may not

 

V. Bài tập modal verbs

Exercise 1. Fill in the blanks using MUST, MUSTN’T, DON’T HAVE TO, SHOULD, SHOULDN’T, MIGHT, CAN, CAN’T ! 

1. Rose and Ted _________________ be good players. They have won hundreds of cups ! 

2. You _________________ pay to use the library. It’s free. 

3. I’m not sure where my wife is at the moment. She _________________ be at her dance class. 

4. Jerry _________________ be working today. He never works on Sundays. 

5. You _________________ be 18 to see that film. 

6. You _________________ hear this story. It’s very funny. 

7. Dad _________________ go and see a doctor. His cough is getting worse all the time. 

8. You don’t have to shout. I _________________ hear you very well. 

9. It _________________ be him. I saw him a week ago, and he didn’t look like that. 10. You look pretty tired. I think you _________________ go to bed early tonight.

Answer key:

1. must

2. don’t have to

3. might

4. can’t

5.must

6. must

7. should

8. can

9. can’t

10. should 

Exercise 2. Complete the sentences. Choose from the box. 

may be Tom’s 

may not be feeling well 

may not be possible 

might be in her room 

might be Brazilian 

might be driving 

might have one might know

 

1. A: Do you know where Helen is? 

B: I’m not sure. She might be in her room . 

2. A: Is there a bookshop near here? 

B: I’m not sure, but ask Anna. She . …………………………

3. A: Where are those people from? 

B: I don’t know. They . ……………………………

4. A: I hope you can help me. 

B: I’ll try, but it . ………………………….

5. A: Whose phone is this? 

B: It’s not mine. It …………………..

6. A: Why doesn’t George answer his phone?

B: He …………………………………… 

7. A: Do you know anyone who has a key to this cupboard? 

B: Rachel , but I’m not sure. ……………………………

Xem thêm: Anime Đẹp Nhất Thế Giới Mà Fan Không Nên Bỏ Lỡ, Ảnh Anime Đẹp ( 1 )

8. A: Gary is in a strange mood today. 

B: Yes, he is. He ……………………………………..

Answer key:

2. might know 

3. might be Brazilian 

4. may not be possible 

5. may be Tom’s 

6. might be driving 

7. might have one 

8. may not be feeling well

 

Trên đây là một phần kiến thức về Modal verbs thông dụng, các bạn có thể tham khảo và làm bài tập thực hành để hiểu rõ hơn về modal verbs nhé. 

Related Posts